سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه …

منبع: (کریشنا، ۲۰۰۰)توضیح بیشتر این دو نوع سرمایه:الف-سرمایه اجتماعی ساختاری (پیوندهای عینی)نخستین عنصر، سرمایه اجتماعی ساختاری نام دارد که عناصر عینی و ساختارهای اجتماعی قابل…