ارائه مدلی برای شناسایی عوامل اثرگذار و ضبررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با مسئولیت …

به عبارت دیگر میتوان چنین گفت که هویت اجتماعی، نه فقط ارتباط اجتماعی را امکانپذیر میکند،بلکه به زندگی افراد هم معنا می بخشد . هویت…

بررسی رابطه هویت دینی و مدیریت بدن در بین جوانان ۲۴ ۱۵ شهرستان …

عنوان صفحه شکل (۱) مدل نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵ شکل (۲) مدل تجربی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۰ چکیدهمقدمه:در اواخر قرن بیستم بدن به یکی از مهمترین…