پژوهش – بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۶

۳- مدیریت منابع انسانی الکترونیک برای مدیران این واحد فرصت مناسبی ایجاد می کند تا توجه آنان از فرآیند های تراکنشی روزمره به فرآیندهای استراتژیک…

بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۵

(۲۰۰۶:۲۵۲،Colakoglu).نمودار ۲-۳ : ابعاد یا حوزه های منابع انسانیمدیریت منابع انسانیتجزیه و تحلیل نیازهای کارکنانتجزیه و تحلیل درآمد کارکناننیازهاابعاد تغییرابعاد برنامه ریزیپیشرفت کارکنانجابجایی نیروی کارمنبع:…

دسترسی متن کامل – ارائه ی مدلی از شناسه ی هواداری و پیامدهای حامی گری در …

شکل (۹-۲)؛ الگوی فیلو و همکاران (فیلو و همکاران، ۲۰۱۰، ص ۶۳۵)۲-۶-۲) داخلیعشقی(۱۳۸۸) در تحقیقی بر بررسی اثربخشی حمایتهای مالی ورزشی بر هواداران بر فوتبال…

جستجوی مقالات فارسی – ارائه ی مدلی از شناسه ی هواداری و پیامدهای حامی گری در …

جایگاه رویدادنتایج حاصله:علاقه به حامیمطلوبیت حامیاستفاده از محصولات حامیعوامل مربوط به حامی گری:تناسب میان حامی و رویدادعوامل مربوط به حامی:نگرش نسبت به حامیحضور همه جانبه…

جستجوی مقالات فارسی – ارائه ی مدلی از شناسه ی هواداری و پیامدهای حامی گری در باشگاه …

تبلیغات توصیهای(رضایت از حامی) یکی دیگر از نتایج رفتاری حامیگری است که در برخی تحقیقات بدان اشاره شده است(الکساندر، تسایوسی و جیمز[۱۲۱]، ۲۰۰۷، ص). تبلیغات…

سایت مقالات فارسی – ارائه ی مدلی از شناسه ی هواداری و پیامدهای حامی گری در …

اتکر (۱۹۸۸,P.77) حامیگری تجاری عبارت است از ایجاد پیوند با یک رویداد، تیم، گروه و … بهمنظور نایل شدن به اهداف بازاریابی(ارتباطات) مشخص مینگهان (۱۹۹۱a,P.36)…