دسترسی متن کامل – ارائه ی مدلی از شناسه ی هواداری و پیامدهای حامی گری در …

شکل (۹-۲)؛ الگوی فیلو و همکاران (فیلو و همکاران، ۲۰۱۰، ص ۶۳۵)۲-۶-۲) داخلیعشقی(۱۳۸۸) در تحقیقی بر بررسی اثربخشی حمایتهای مالی ورزشی بر هواداران بر فوتبال…