مقاله – بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه …

سرمایه اجتماعی نظریهپرداز مارکس شولتز بوردیو لین / کلمن بوردیو، کلمن، پاتنام تبیین روابط اجتماعی: استثمار کارگران توسط سرمایهداران (بورژوازی) انباشت ارزش اضافی توسط کارگران…