بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اجتماعی خانواده …

تعامل احساس مثبتشکلگیری وفاق اجتماعینمودار(۴-۲)ابعاد سرمایه اجتماعیهنجارهاارزشهاباورها و اعتقاداتاعتماد اجتماعیبعد فرهنگیشبکه اجتماعیبعد اجتماعیهمیاری و مشارکت اجتماعیهمبستگی و وفاق اجتماعیابعاد سرمایه اجتماعیآگاهی عمومیشادابی و امیدواری به…