سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۵۴

جزنی، نسرین، (۱۳۸۸)،”مدیریت منابع انسانی”،چاپ چهارم ،نشر نی ،تهران ، ۱۹۵ – ۱۸۳٫جیریایی شراهی،حسن،(۱۳۹۰)،“بررسی عوامل موثر بر توفیق برون سپاری سخت افزارها و نرم افزارهای…

دسترسی به منابع مقالات : بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۵۳

تشکیل جلسات عمومی ، طرح موضوعات جدید و بارش افکار به منظور ایجاد خلاقیت و آماده کردن ذهن پرسنل برای اظهار نظر.بهبود تجهیزات ارتباطی و…

بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۵۲

بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و مشارکت رابطه معناداری وجود دارد. سطح معنی داری در این فرضیه برابر ۰۰۰/۰ می باشد…

بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۵۱

بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و انگیزش رابطه معناداری وجود دارد. در این فرضیه سطح معنی داری برابر با ۰۳۶/۰ و کوچکتر…

بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۵۰

نتیجه‌گیری و پیشنهاداتمقدمهبا ورود به عصر اطلاعات و بکارگیری مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نخستین ابزارهایی است که تغییرات اساسی در همه ابعاد ایجاد کرده…

دسترسی متن کامل – بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۴۲

۰۶۳/۰ رد با استدلالی مشابه با نتایج بررسی سه فرضیه قبلی از جدول فوق می توان نتیجه گرفت فرضیه ۱۶ رد و ۱۷تأیید و فرضیه…

بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۳۸

پژوهشی ۳۵۶/۰ ۱۴۳/۰ ۲۵۱/۰ ۴۹۳/۲ ۰۱۴/۰ تأیید درمانی ۲۲۴/۰ ۱۲۶/۰ ۱۶۴/۰ ۷۸۰/۱ ۰۷۷/۰ رد با استدلالی مشابه با نتایج بررسی سه فرضیه قبلی از جدول…

بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۳۵

 ۱۴- فرض صفر: بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر پژوهش و درجه تأثیر رابطه معناداری وجود ندارد.ادعا: بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر پژوهش و…

بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۳۴

۱۰۶/۰ ۸۳۱/۰ ۷۴۵/۱۲ ۰۰۰/۰ تایید پژوهشی ۴۲۶/۰- ۱۵۷/۰ ۱۹۵/۰- ۷۰۹/۲- ۰۰۸/۰ تأیید درمانی ۰۳۵/۰- ۱۳۹/۰ ۰۱۷/۰ ۲۵۳/۰- ۸۰۱/۰ رد با استدلالی مشابه با نتایج بررسی…