جستجوی مقالات فارسی – ارائه ی مدلی از شناسه ی هواداری و پیامدهای حامی گری در باشگاه …

تبلیغات توصیهای(رضایت از حامی) یکی دیگر از نتایج رفتاری حامیگری است که در برخی تحقیقات بدان اشاره شده است(الکساندر، تسایوسی و جیمز[۱۲۱]، ۲۰۰۷، ص). تبلیغات…

سامانه پژوهشی – ارائه ی مدلی از شناسه ی هواداری و پیامدهای حامی گری در باشگاه تراکتورسازی تبریز- قسمت …

بر اساس ۳۷ معیار استفاده شده در تحقیق مشخص شد که مهمترین اهداف شرکت ها از حامی گری ورزشی عبارتند از: (۱) ایجاد آگاهی (۲)…

سایت مقالات فارسی – ارائه ی مدلی از شناسه ی هواداری و پیامدهای حامی گری در …

اتکر (۱۹۸۸,P.77) حامیگری تجاری عبارت است از ایجاد پیوند با یک رویداد، تیم، گروه و … بهمنظور نایل شدن به اهداف بازاریابی(ارتباطات) مشخص مینگهان (۱۹۹۱a,P.36)…