میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از جرم …

فیلم سینمایی (تامینی از تهران )۱۴:۱۵مستند ۵ (تامینی از تهران ) ۱۵:۳۵گلبانگ (تامینی از تهران )۱۶:۳۰بچه ها سلام (تولید شبکه جهان بین ) ۱۸:۰۰مجموعه مهمان…

دسترسی به منابع مقالات : پیش بینی سلامت روان بر اساس باورهای مذهبی و هوش اجتماعی- قسمت …

مزلو[۵۴] «آبراهام مزلو» (۱۹۷۰-۱۹۰۸) نیز به مذهب و سلامت روان توجه داشت. او بر انواعی از تجارب ذهنی تمرکز داشت که می‌تواند برای فردِ دیندار،…