سامانه پژوهشی – بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای …

– ۱۴۳/۰ راهبرد مسألهمدار ۲۰۳/۰- سلامت روان – ۲۰۳/۰- راهبرد هیجانمدار ۱۹۳/۰ سلامت روان – ۱۹۳/۰ در نهایت فرضیه اصلی پژوهش یعنی فرضیه چهارم که…