سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۵۴

جزنی، نسرین، (۱۳۸۸)،”مدیریت منابع انسانی”،چاپ چهارم ،نشر نی ،تهران ، ۱۹۵ – ۱۸۳٫جیریایی شراهی،حسن،(۱۳۹۰)،“بررسی عوامل موثر بر توفیق برون سپاری سخت افزارها و نرم افزارهای…

جستجوی مقالات فارسی – سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران- قسمت ۱۱۸

پیوست۱-پرسشنامه مقایسات زوجیسنجش اثر بخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندرانپرسشنامه‌ی طرح پژوهشی (پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد)پاسخگوی گرامیبا اهدای سلامپرسشنامه‌ای که پیش رو دارید، در راستای…