دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تطبیقی عنصرعشق در اشعارحمیدمصدق و نزارقبانی- قسمت ۵

سوررئالیسم، در واقع عصیانی است در برابر تمدن غرب؛ چرا که اعضای این مکتب کسانی بودند که دوران نوجوانی آنها با جنگ جهانی اول مصادف…

دسترسی متن کامل – الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت …

شورای عمومی: شورای عمومی که پس از کنفرانس وزیران مهمترین رکن سازمان جهانی تجارت محسوب می شود عهده دار امور جاری و روزمره سازمان است.…

متن کامل – الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت …

فصل اولکلیات، مبانی و مفاهیم نظریبیان مسالهبا توجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران مسئول شناسایی، بهره برداری، استخراج، پالایش و صادرات منابع نفت و…