دسترسی به منابع مقالات : بررسی آرای تربیتی سیاست نامه ی خواجه نظام الملک توسی- قسمت ۴

۴-۶-۲-۳-جلوگیری ازظلم عمال بررعیّت………………………………………………………………………….۱۲۳۴-۶-۲-۴-جلوگیری ازظلم مقطعان بررعیّت……………………………………………………………………….۱۲۴۴-۶-۲-۵-جلوگیری ازظلم مردم بریکدیگر…………………………………………………………………………۱۲۵۴-۶-۲-۶- نظارت برامرقضاوت برای حسن اجرای عدالت…………………………………………………..۱۲۵۴-۶-۲-۷-ارتباط دین ودولت……………………………………………………………………………………………۱۲۹۴-۷-نکات تربیتی برای فرمان روا……………………………………………………………………………………..۱۳۲۴-۷-۱-رازآفرینش سیرالملوک………………………………………………………………………………………….۱۳۳۴-۷-۲-ضرورت شایسته‌سالاری………………………………………………………………………………………..۱۳۴۴-۷-۳- تحلیل…