سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان- قسمت ۱۵

۳-۵ روایی [۶۴] و پایایی [۶۵] ابزار گردآوری اطلاعات:ابزار جمع آوری اطلاعات باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را…

پژوهش دانشگاهی – پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های داده …

این سامانه دست ما را برای اعمال اصول مختلف منطق فازی باز نمیگذارد و در نتیجه انعطافپذیری سامانههای فازی در این ساختار وجود ندارد.برای حل…