بررسی رابطه هویت دینی و مدیریت بدن در بین جوانان ۲۴ ۱۵ شهرستان …

عنوان صفحه شکل (۱) مدل نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵ شکل (۲) مدل تجربی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۰ چکیدهمقدمه:در اواخر قرن بیستم بدن به یکی از مهمترین…

اثر بخشی آموزش شادکامی فوردایس بر کیفیت و صمیمیت زندگی زوجین فرهنگی …

متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱-۶-۱ متغیر مستقل ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱-۶-۲ متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………………………………۸ تعاریف مفاهیم و اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………………………۸۱-۷-۱ تعاریف نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………………۸شادی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸کیفیت زندگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹صمیمیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱-۷-۲ تعریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱کیفیت زندگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱صمیمیت…

بررسی آرای تربیتی سیاست نامه ی خواجه نظام الملک توسی- قسمت ۲۱

خواجه‌نظام‌الملک دراندیشه‌ی سیاسی،دانشوری تربیتی واصلاح‌طلب است،نه اندیشمندی انقلابی.اوسیرالملوک رابه فرمان ملک‌شاه سلجوقی فراهم می‌آوردو داعیه‌ای جزءاین نداردکه مجموعه‌ای ازپندها واندرزهای تربیتی برای مطالعه‌ی سلطان تدوین…