گروه آموزشی 100 درجه

گروه آموزشی 100 درجه

آموزش دروس ریاضی، فیزیک، شیمی

آکادمی مسائل محاسباتی شیمی

در آکادمی مسائل محاسباتی شیمی، هر نوع مسائل به عنوان یک پروژه معرفی می شوند و در هر پروژه انواع تیپ مسائل به صورت طبقه بندی شده مورد بررسی، تحلیل و آموزش قرار داده می شوند.

در این آکادمی مسائل هر نوع مقوله به صورت پروژه های تخصصی تعریف شده و همه تیپ سوالات مربوط به آن مفهوم یا مقوله به صورت دقیق با تیپ های مختلف تعریف شده و مورد آموزش قرار داده می شود.

قیمت: 2,000,000 تومان
قیمت برای شما: 2,000,000 تومان
پروژه استوکیومتری غیرواکنشی: قیمت: 150,000 تومان
خرید این فصل
1402/05/11
1402/05/11
1402/05/11
1402/05/11
1402/05/17
1402/05/11
قیمت: 20,000 تومان
1402/05/11
قیمت: 30,000 تومان
پروژه استوکیومتری غیرواکنشی (کنکوری): قیمت: 200,000 تومان
خرید این فصل
1402/06/03
1402/05/28
1402/05/28
1402/05/28
1402/05/28
1402/06/03
1402/05/28
قیمت: 30,000 تومان
پروژه قوانین گازها: قیمت: 300,000 تومان
خرید این فصل
1402/06/03
قیمت: 20,000 تومان
1402/06/03
قیمت: 20,000 تومان
1402/06/03
قیمت: 20,000 تومان
1402/06/03
قیمت: 20,000 تومان
1402/06/03
قیمت: 20,000 تومان
1402/06/03
قیمت: 20,000 تومان
1402/06/03
قیمت: 20,000 تومان