گروه آموزشی 100 درجه

گروه آموزشی 100 درجه

آموزش دروس ریاضی، فیزیک، شیمی

قطره چکان شیمی یازدهم

11

آموزش واو به واو و خط به خط کتاب درسی به همراه حل کلیه نکات و تمرین ها

قطره چکان یعنی آموزش قدم به قدم تمامی مطالب کتاب درسی که شامل ویژگی های زیر می باشد:

1- آموزش خط به خط کتاب درسی

2- آموزش تمامی نکات مهم شکل ها و نمودارهای کتاب درسی

3- حل تمامی تمرینها، خود را بیازمایید، با هم بیندیشیم ها و تمرینات دوره ای

4- ارائه نکات تکمیلی و جملات صحیح غلط و جای خالی بعد از هر درسنامه

قیمت: 1,000,000 تومان
فصل اول: قدر هدایای زمین را بدانیم: قیمت: 200,000 تومان
خرید این فصل
1402/05/05
1402/05/05
1402/05/05
1402/05/05
1402/05/05
1402/05/05
قیمت: 20,000 تومان
فصل دوم: در پی غذای سالم: قیمت: 200,000 تومان
خرید این فصل
فصل سوم: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر: قیمت: 200,000 تومان
خرید این فصل