گروه آموزشی 100 درجه

گروه آموزشی 100 درجه

آموزش دروس ریاضی، فیزیک، شیمی

قطره چکان شیمی دهم

آموزش خط به خط، واو به واو کتاب درسی به همراه حل تمامی تمرین های کتاب درسی 

قطره چکان یعنی آموزش قدم به قدم تمامی مطالب کتاب درسی که شامل ویژگی های زیر می باشد:

1- آموزش خط به خط کتاب درسی

2- آموزش تمامی نکات مهم شکل ها و نمودارهای کتاب درسی

3- حل تمامی تمرینها، خود را بیازمایید، با هم بیندیشیم ها و تمرینات دوره ای

4- ارائه نکات تکمیلی و جملات صحیح غلط و جای خالی بعد از هر درسنامه

قیمت: 800,000 تومان
قیمت برای شما: 500,000 تومان
فصل اول شیمی 1: قیمت: 350,000 تومان
خرید این فصل
1402/04/27
1402/04/11
قیمت: 10,000 تومان
1402/04/27
1402/04/27
1402/04/27
1402/04/27
قیمت: 10,000 تومان
1402/04/27
1402/04/27
قیمت: 10,000 تومان
1402/04/27
1402/04/28
قیمت: 10,000 تومان
1402/04/30
1402/04/30
1402/04/30
1402/04/30
1402/04/30
1402/04/30
قیمت: 10,000 تومان
1402/04/30
1402/04/30
1402/04/30
قیمت: 10,000 تومان
1402/04/30
1402/04/30
1402/04/30
قیمت: 10,000 تومان
1402/04/30
1402/04/30
1402/04/30
قیمت: 10,000 تومان
1402/04/31
1402/05/05
1402/05/05
قیمت: 10,000 تومان
1402/05/05
1402/05/05
قیمت: 10,000 تومان
1402/05/05
1402/05/05
فصل دوم شیمی 1: قیمت: 350,000 تومان
خرید این فصل
1402/05/11
1402/05/11
1402/05/11
1402/05/11
1402/05/11
1402/05/11
1402/05/11
1402/05/11
1402/05/11
1402/05/11