گروه آموزشی 100 درجه

گروه آموزشی 100 درجه

آموزش دروس ریاضی، فیزیک، شیمی

محاسبات عددی سریع

در پروژه محاسبات عددی شما با انواع روش های محاسبات عددی سریع و کنکوری آشنا خواهید شد و تمرین ها و تست های زیادی در سال های مختلف کنکور به عنوان نمونه و تمرین حل شده مشاهده خواهید کرد

به طور کلی در شیمی چهار سبک محاسبات عددی وجود دارد. سبک اول مربوط به جمع و تفریق اعداد هست، سبک دوم ؛ محاسباتی که در آنها با نسبت و تناسب دارای مجهو ل X از درجه اول یا دوم ، سبک سوم مربوط به محاسبات کسری به صورت ضرب و تقسیمی و سبک آخر و چهار م محاسبات لگاریتمی pH می باشد،

در این پروژه به طور کامل به هریک از این سبک ها پرداخته و بهترین روش محاسباتی آموزش داده و تمرین های زیادی از تست های کنکور سراسری اخیر حل و بررسی می کنیم.

یکی دیگر از نقاط قوت و مهم این پروژهحل سوالات و تمرینات بیشمار از سوالات کنکور آزمایشی و سراسری است.

قیمت: 500,000 تومان
قیمت برای شما: 250,000 تومان
سبک یک محاسبات عددی: قیمت: 100,001 تومان
خرید این فصل
1402/03/14
قیمت: 50,001 تومان
1402/03/14
قیمت: 50,001 تومان
1402/03/14
قیمت: 50,001 تومان
سبک دو محاسبات عددی: قیمت: 150,001 تومان
خرید این فصل
1402/03/15
قیمت: 150,001 تومان
1402/03/15
قیمت: 150,001 تومان
سبک سه محاسبات عددی: قیمت: 150,001 تومان
خرید این فصل
1402/03/15
قیمت: 50,001 تومان
1402/03/15
قیمت: 50,001 تومان
1402/03/15
قیمت: 50,001 تومان
1402/03/15
قیمت: 50,001 تومان
1402/03/15
قیمت: 50,001 تومان
1402/03/15
قیمت: 50,001 تومان