گروه آموزشی 100 درجه

گروه آموزشی 100 درجه

آموزش دروس ریاضی، فیزیک، شیمی

کیمیاگر موازنه

 این پروژه کلیه روش های موازنه ای که در کتاب درسی گفته شده یا اشاره به آن شده به طور کامل پوشش داده و با حل تمرینهای زیاد شما رابه اوج آمادگی می رساند.

یکی از ویژگی های مهم واکنش های شیمیایی این است که همه آنها از قانون پایستگی جرم پیروی می کنند و برای رعایت این قانون ما از روش های مختلف موازنه استفاده می کنیم که در پروژه حاضر کلیه روش های کتابی و کنکوری آموزش داده  که شامل:

1- موازنه به سه روش وارسی و ضرایب آمریکایی و بار

2-  تکنیک های موازنه سریع 

3- موازنه نیم واکنش ها و واکنش های اکسایش کاهش به کمک عدد اکسایش

یکی دیگر از نقاط قوت این پروژه حل تمرین ها و سوالات کنکور سال های اخیر است. 

قیمت: 300,000 تومان
قیمت برای شما: 200,000 تومان
جلسه اول: قیمت: 10,000 تومان
خرید این فصل
1402/03/14
قیمت: 30,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 30,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 10,000 تومان
جلسه دوم: قیمت: 20,000 تومان
خرید این فصل
1402/03/14
قیمت: 30,000 تومان
1402/03/14
قیمت: 30,000 تومان
جلسه سوم: قیمت: 20,000 تومان
خرید این فصل
1402/03/14
قیمت: 30,000 تومان
جلسه چهارم: قیمت: 20,000 تومان
خرید این فصل
1402/03/14
قیمت: 30,000 تومان
جلسه پنجم: قیمت: 30,000 تومان
خرید این فصل
1402/03/14
قیمت: 30,000 تومان
جلسه ششم: قیمت: 30,000 تومان
خرید این فصل
1402/03/14
قیمت: 30,000 تومان
جلسه هفتم: قیمت: 30,000 تومان
خرید این فصل
1402/03/14
قیمت: 30,000 تومان
تست: قیمت: 10,000 تومان
خرید این فصل