آنتي، بيوتيک، باکتري، فاژ

کلرامفنيکل ) منجر گردد. 1-9-5-3-3- اگزازوليدينون هااگزازوليدين ها گروهي از آنتي بيوتيک ها هستند که طيف اثر کمي دارند و آغاز سنتز پروتئين را با تداخل در تشکيل کمپلکس آغازگر در سايت زير واحد S 30 بلوکه مي نمايد. اين مکانيسم منحصر به فرد بوده و در مقاومت متقاطع با ادامه مطلب…

آنتي، بيوتيک، باکتري، پني

توسط باکتري ديگر برداشته مي شود. ترانسداکشن: مکانسيم انتقال DNA از يک باکتري به باکتري ديگر که با واسطه ي باکتريوفاژ صورت مي گيرد. ترانسداکشن فراواني زياي در رودخانه ها، آب دربا و خاک دارد. دو نوع مکانسيم ترانداکشن وجود دارد: ترانداکشن عمومي44 :ذرات درون DNA سر باکتريوفاژ بسته بندي ادامه مطلب…

تخميري، توليد، غذاهاي، باکتري

به فراورده ي تخميري اختصاصيت ويژه اي مانند اسيديته pH، عطر، طعم و قوام مي بخشد .باکتريوفاژ : ويروس هائي هستند که به باکتري حمله مي کنند و آنها را از بين مي برند. اثر باکتريوفاژ : باکتريوفاژها باعث مرگ استارترها ( آغازگر) در تخمير يا به عبارت ديگر کاهش ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد با موضوع پرسش نامه

هنگام سختي ها به خدا پناه مي برد. شايان ذکر است ابعادي که در اين پرسش نامه به دست آمده است ابعاد دين داردي را الزاما نمي سنجد بلکه ابعاد روي آوري به دين يا روي گرداني يک فرد را از مذهب يا ايمان فرد را به اعتقادات مذهبي مي ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد با موضوع امام سجاد (ع)، علامه مصباح، ناخودآگاه، امام سجاد

تسريع در بازسازي فضاي خانواده، دين به مرد توصيه مي کند که اگر زن مرتکب اشتباهي شد، مسئله را شدت و حدت نبخشد و به سرعت او را پذيرفته و رفع اختلاف نمايد (ترکاشوند 1392).2-10-11-بيان زيبا براي همسرمحبت و تمايل زوجين به يکديگر، يکي از نيازهاي زندگي مشترک بوده، زن ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد با موضوع بهداشت روان، اوقات فراغت، انتخاب همسر، پرسش نامه

فهرست جداول جدول(4-1) ميانگين و انحراف استاندارد سن آزمودني ها……………………………………………………………68جدول(4-2) فراواني پايبندي مذهبي………………………………………………………………………………………………68جدول(4-3) فراواني پايبندي مذهبي زوجين…………………………………………………………………………………..69جدول(4-4) آمار توصيفي رضايتمندي زناشويي زوجين به تفکيک پايبندي مذهبي……………………………..69جدول(4-5) همبستگي………………………………………………………………………………………………………………. 70جدول(4-6)تحليل واريانس نمرات رضايتمندي زناشويي در زوجين…………………………………………………70جدول (4-7)آزمون LSD……………………………………………………………………………………………………………71جدول (4-8)آمار توصيفي نمرات رضايتمندي زناشويي به تفکيک جنسيت………………………………………..72جدول(4-9)آزمون مقايسه ميانگين دو نمونه اي………………………………………………………………………………72 چکيدهپژوهش ادامه مطلب…

تحقیق درمورد پرسش نامه

هنگام سختي ها به خدا پناه مي برد. شايان ذکر است ابعادي که در اين پرسش نامه به دست آمده است ابعاد دين داردي را الزاما نمي سنجد بلکه ابعاد روي آوري به دين يا روي گرداني يک فرد را از مذهب يا ايمان فرد را به اعتقادات مذهبي مي ادامه مطلب…

تحقیق درمورد امام سجاد (ع)، علامه مصباح، ناخودآگاه، امام سجاد

تسريع در بازسازي فضاي خانواده، دين به مرد توصيه مي کند که اگر زن مرتکب اشتباهي شد، مسئله را شدت و حدت نبخشد و به سرعت او را پذيرفته و رفع اختلاف نمايد (ترکاشوند 1392).2-10-11-بيان زيبا براي همسرمحبت و تمايل زوجين به يکديگر، يکي از نيازهاي زندگي مشترک بوده، زن ادامه مطلب…

تحقیق درمورد بهداشت روان، اوقات فراغت، انتخاب همسر، پرسش نامه

فهرست جداول جدول(4-1) ميانگين و انحراف استاندارد سن آزمودني ها……………………………………………………………68جدول(4-2) فراواني پايبندي مذهبي………………………………………………………………………………………………68جدول(4-3) فراواني پايبندي مذهبي زوجين…………………………………………………………………………………..69جدول(4-4) آمار توصيفي رضايتمندي زناشويي زوجين به تفکيک پايبندي مذهبي……………………………..69جدول(4-5) همبستگي………………………………………………………………………………………………………………. 70جدول(4-6)تحليل واريانس نمرات رضايتمندي زناشويي در زوجين…………………………………………………70جدول (4-7)آزمون LSD……………………………………………………………………………………………………………71جدول (4-8)آمار توصيفي نمرات رضايتمندي زناشويي به تفکيک جنسيت………………………………………..72جدول(4-9)آزمون مقايسه ميانگين دو نمونه اي………………………………………………………………………………72 چکيدهپژوهش ادامه مطلب…