صومعه سرا، آموزش از راه دور، آموزش ضمن خدمت، استان تهران

شرکت‌کنندگان و سطح پذيرش آنان در تمرينات کشاورزي پايدار و استفاده از شواهد براي اجراي يک برنامه آموزش از راه دور در کشاورزي پايدار بودند.که براي اين منظور پرسش‌نامه هايي به صورت الکترونيکي پخش شدند.با استفاده از داده‌هاي حاصل از پاسخ پرسش‌نامه‌ها،تجزيه و تحليل متن و آزمون کاي‌اسکوير براي ارزيابي ادامه مطلب…

ابزار پژوهش، صومعه سرا

آنهارديفشهرستانحجم جامعه در هر خوشهحجم نمونه در هر خوشهحجم جمعآوري شده1رشت83186852فومن55257533صومعه سرا56158564رودبار23825255املش10712126رودسر3093231کل2598270262 3-5 متغيرهاي تحقيق با توجه بهاينکه، يکي از سوالات تحقيق حاضر، بررسي نقش و تاثير متغيرهاي زمينهاي، در نيازسنجي آموزشي-ترويجي در بين جوانان روستايي براي توسعه فعاليتهاي کارآفرينانه کشاورزي در استان گيلان ميباشد، متغيرهاي زمينهاي و ويژگيهاي فردي ادامه مطلب…

موانع توسعه، انتقال اطلاعات، کارشناسان آموزش، توسعه روستا

افزايش فقر، كمبود فرصتهاي شغلي، مقدار زياد مهاجرت به خارج و افزايش تعداد افراد سالخورده در روستا اشاره كرد. بررسي انجام شده نشان ميدهد با اجراي موفقيتآميز پروژههاي كارآفريني در جوامع روستايي، آن منطقه بيشتر مورد توجه قرار گرفته، مهاجرت به آن منطقه افزايش مييابد و سرمايهگذاري كلان در آن ادامه مطلب…

توسعه روستا، آزمون و خطا، حوزه آموزش، سطح مهارت

حقيقت خويش را هميشه پنهان نگه‌دارند و اين گروه به علائم و اشارههاي خارجي توجهي دقيق مينمايند. در مقابل افرادي هستند كه به‌راحتي خود را با شرايط محيط وفق نمي‌دهند و از نظر رفتاري داراي ثبات رويه هستند. افراد سازش‌كار در هنگام سياست‌گذاري سازمان مي‌توانند نقشي مهم برعهده بگيرند زيرا ادامه مطلب…

آموزش ضمن خدمت، ضمن خدمت

جمع‌آوري کرد . اين تکنيک در واقع قضاوتهاي افراد در مورد نيازهاي يک موسسه ، صنايع ، سازمان و … را مشخص مي کند و در آن دسته از پروژه هايي که ضرورت دارد نظرات و پيشنهادهاي افراد مطلع و آگاه جمع آوري شوند و ميان نظرات حاصله ، توافق ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد  ، For، Load، Seismic

2.75 0.1925 0.1925 Vx Vy Ftx Fty (Vx-Ftx) (Vy-Fty) 1.848 1.848 0 0 1.848 1.848 StoryID Wi Hi Wi*Hi Wi*Hi/Sum Fix Fiy 1 9.6 3.2 28.8 1 1.848 1.848 ————————————————————————————————— Sum 9.6 —————-28.8 1 1.848 1.848 Ultimate Bending Moment For Beam and Column: Mb= 1.94KN.m Mc= 73.785KN.m Kinematic Multiplier,Kc Kc=Simplify6* ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد  ، For، Seismic، Load

(Vy-Fty) 0.462 0.462 0 0 0.462 0.462 StoryID Wi Hi Wi*Hi Wi*Hi/Sum Fix Fiy 1 2.4 3.2 7.2 1 0.462 0.462 ————————————————————————————————— Sum 2.4 —————- 7.2 1 0.462 0.462 Ultimate Bending Moment For Beam and Column: Mb=Z.Fye=7.489*10-6*258895.57=1.94 KN.m Mc=Z.Fye=2.85*10-4*258895.57=73.785 KN.m Kinematic Multiplier,Kc Kc=Simplify 6*[(2*Mb+2*Mc)/(Vb*H)] 11.1388 Static Multiplier ,Ks Ks=Simplify[Mb/(Vb/2*H+Vb/2*H) 0.2854DisplacementBaseForceAtoBBtoIOIOtoLSLStoCPCPtoCCtoDDtoEBeyondETotalcmKgf         8.76E-1704000200060.747956792.344000110061.9479562061.374000110063.1479563330.44000110064.3479564599.424000110064.6161134883.013100110064.7994084984.52200110065.9994085039.472020110067.1994085093.972020110068.39940851482020110069.5994085201.5620201100610.799415254.6620201100611.999415307.3120201100612.85307.33202011006 ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد زمین لرزه، ارزیابی عملکرد، روش های تحلیلی

r 6. Numerical studies conducted show that the design base shear computed usingnonlinear static pushover, for an accepted level of damage like collapse prevention,predicts the response value closer to the upper bounds obtained by plasticity theorems,in certain cases considered. The proposed bounds for collapse loads obtainedin closed form, which fit ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد خمشي، bending، ضريب، moment

داراي مفصل خمشي و ستون‌ها تنها در پايه در طبقة اول داراي مفصل شوند. اين مفاصل در اثر دوران رخ مي‌دهند. براي شكست، بار قائم اثري ندارد و مي‌توان ضريب جنبشي را به صورت زير ساده كرد: Kk= ∑_(j=1)^p▒Mu,j)/(∑_(i=1)^nF.i.H )=[2(1+2n)[2mnMu,b+(m+1)Mu,c]]/[3Hn(n+1)Vb]≥Kc (2-4) n: تعداد طبقات m: تعداد دهانه Mu,c: مقاومت خمشي ادامه مطلب…