دسترسی به منابع مقالات : بررسی آرای تربیتی سیاست نامه ی خواجه نظام الملک توسی- قسمت ۱۰

اینک به هدف ومعنای تربیت ازمنظرچهره‌های برجسته‌ی دوره‌ی گلباریونان مختصراً اشاره می کنیم.سقراط اگرچه سرآغازتربیت راشناسایی محدودیت‌های آدمی تلقّی می نمودومفتاح تعلیمات تربیتی‌اش،خودت رابشناس بودولیکن…

علمی : بررسی آرای تربیتی سیاست نامه ی خواجه نظام الملک توسی- قسمت ۵

یکی ازنام‌دارترین سیاست‌نامه‌نویسان درقرن پنجم خواجه‌نظام‌الملک‌توسی بوده که ازچهره‌های استثنائی درسیاست‌نامه‌نویسی به شمارمی‌آید.اوباآمیزش افکاروعقایدباتجربه‌های گران‌سنگ خودبه آفرینش داستان‌هاواندرزهای حکیمانه‌ی تربیتی پرداخته است.هرحکایت وخبری درسیرالملوک برای…

دسترسی به منابع مقالات : بررسی آرای تربیتی سیاست نامه ی خواجه نظام الملک توسی- قسمت ۴

۴-۶-۲-۳-جلوگیری ازظلم عمال بررعیّت………………………………………………………………………….۱۲۳۴-۶-۲-۴-جلوگیری ازظلم مقطعان بررعیّت……………………………………………………………………….۱۲۴۴-۶-۲-۵-جلوگیری ازظلم مردم بریکدیگر…………………………………………………………………………۱۲۵۴-۶-۲-۶- نظارت برامرقضاوت برای حسن اجرای عدالت…………………………………………………..۱۲۵۴-۶-۲-۷-ارتباط دین ودولت……………………………………………………………………………………………۱۲۹۴-۷-نکات تربیتی برای فرمان روا……………………………………………………………………………………..۱۳۲۴-۷-۱-رازآفرینش سیرالملوک………………………………………………………………………………………….۱۳۳۴-۷-۲-ضرورت شایسته‌سالاری………………………………………………………………………………………..۱۳۴۴-۷-۳- تحلیل…

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای …

– ۱۴۳/۰ راهبرد مسألهمدار ۲۰۳/۰- سلامت روان – ۲۰۳/۰- راهبرد هیجانمدار ۱۹۳/۰ سلامت روان – ۱۹۳/۰ در نهایت فرضیه اصلی پژوهش یعنی فرضیه چهارم که…

بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای …

۵-۲ نظریههای سلامت روان۱-۵-۲ مفهوم سلامت روان در نظریات روانکاوی۱-۱-۵-۲ نظریه زیگموندفرویدنظریه فروید یکی از پیچیدهترین نظریههای روانشناسی است از نظر فروید قسمت عمدهای از…