تحقیق – میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از جرم …

جدول پخش هفتگی تلویزیونشنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعهمستند اثیر (تامینی از تهران )۰۰:۰۰تکرار سینمایی (تامینی از تهران ) ۰۲:۲۰ویژه اذان صبح (تولید شبکه جهان بین )…

میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از جرم …

فیلم سینمایی (تامینی از تهران )۱۴:۱۵مستند ۵ (تامینی از تهران ) ۱۵:۳۵گلبانگ (تامینی از تهران )۱۶:۳۰بچه ها سلام (تولید شبکه جهان بین ) ۱۸:۰۰مجموعه مهمان…

دسترسی متن کامل – میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از جرم …

نگارستان (تامینی از تهران ) ۲۳:۰۰کمدی کلاسیک (تامینی از تهران )۲۳:۵۵Top of FormBottom of Formجدول پخش هفتگی تلویزیونشنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعهمستند اثیر (تامینی از تهران…

مقاله – ارائه مدلی برای شناسایی عوامل اثرگذار و ضبررسی رابطه شیوه های فرزند …

منابع فارسی اتکینسون،ریتال.ال،اتکینسون،ریچارد،وهیلگارد،ارنست،(۱۹۸۳).زمینه روانشناسی بالینی.ترجمه براهنی،محمد تقی،کریمی،یوسفی،شریک،بهروزفبیک،مهرداد،شهرآرای،مهرناز،فزمانی،رضا،شاملو،سعید،گاهان،نیسان،محی الدین،مهدی،هاشمیان،کیانوش(۱۳۷۳)،جلد اول،چاپ دهم،تهران:رشد.اثنی عشران،سهیلا،(۱۳۷۸) بررسی رابطه بین الگوی خانواده وباورهای مذهبی با هویت پیشرفته،پیشرس،آشفته وبه تعویق افتاده در…

سامانه پژوهشی – ارائه مدلی برای شناسایی عوامل اثرگذار و ضبررسی رابطه شیوه های فرزند …

۴-۵-۲- همبستگی اسپیرمن بین سبک استبدادی و مسئولیت پذیر نوجوانان جدول ۴-۱۱ ضریب همبستگی سبک استبدادی و مسؤلیت پذیری متغیرها ضریب همبستگی سطح معناداری(sig) سبک…

ارائه مدلی برای شناسایی عوامل اثرگذار و ضبررسی رابطه شیوه های فرزند …

عوامل درونی یا عوامل فردی مانند هوش، انگیزش، خودپنداره، عزت نفس،خودکارآمدی، مکان کنترل و غیره. عوامل بیرونی یا عوامل محیطی مانند خانوده، شرایط محیطی و…