مقاله درمورد صورت و معنا، صاحب نظران، علوم قرآن

پاسخگويي به سوالات تحقيق است، دست يابد. به طور خلاصه؛ شناسايي ملاک و معيارهاي شناخت قرائت صحيح از ديدگاه طبرسي، جايگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشتهاي تفسيري مجمع البيان از جمله اهداف تحقيق به شمار ميآيد. ساختار اين پايان نامه به گونهاي است که از پنج فصل مرتبط ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های of، and، the

2,2′-[[(pyridin-2-ylmethyl)imino]di(methylene)]bis(4-methylphenol), H2L5 = 1,1′-[[(pyridin-2-ylmethyl)imino]di(methylene)]di(2-naphthol), H2L6 = 1,1′-[hexahydro-1H-benzimidazole-1,3-diyldi(imino)]di(2-naphthol), H2L7 = 2,2′-[hexahydro-1H-benzimidazole-1,3-diyldi(imino)]bis(4-fluorophenol), H2L8 = 2,2′-[hexahydro-1H-benzimidazole-1,3-diyldi(imino)]bis(4-tert-butylphenol) and H2L9 = 2,2′-[hexahydro-1H-benzimidazole-1,3-diyldi(imino)]bis(4,6-di-tert-butylphenol). six new mononuclear complexes of manganese(III), [Mn(L1)(CH3OH)N3]·CH3OH 1, [Mn(L1)(CH3OH)(NCS)]·CH3OH 2, [Mn(L2)(CH3OH)N3]·CH3OH 3, [Mn(L4)(CH3OH)N3]·CH3OH 4, [Mn(L6)(CH3OH)2]·NO3 8 and [Mn(L7)(CH3OH)2]·NO3 9, and three Iron dinuclear complexes [Fe2(L2)2(µ-CH3OH)(µ-OH)]·CH3OH 5, [Fe2(L1)2(µ-CH3OH)(µ-OH)]·CH3OH 6 and [Fe2(L4)2(µ-CH3OH)(µ-OH)]·CH3OH 7, have been ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های اطلاعات مربوط

مقدار بهينه نسبت اکسنده به سوبسترا نسبت 2 به 1 ميباشد و براي ادامه روند بهينهسازي از اين نسبت استفاده شد. شکل3 -75 اکسايش کاتاليزگري الکلها در حضور کمپلکس منگنز شکل 3- 76 منحني اکسايش کاتاليزگري بنزيل الکل با نسبتهاي مختلف سوبسترا به اکسنده شرايط واکنش : کاتاليزگر کمپلکس 1 ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های طيف، بررسي، C-H

112.39(10) C18-N2-C17 122.79(14) C18-N2-Mn1 124.84(11) C17-N2-Mn1 112.28(10) O1-C1-C10 124.21(14) O1-C1-C2 115.83(14) Mn1-O1 1.8753(13) Mn1-O2 1.8793(13) Mn1-N2 1.9442(15) Mn1-N1 1.9711(13) Mn1-O1M 2.2475(14) Mn1-O2M 2.2595(14) O1-C1 1.3221(19) O2-C28 1.3156(19) N1-C11 1.292(2) N1-C12 1.483(2) N2-C18 1.292(2) N2-C17 1.4825(19) C1-C10 1.408(2) C15-H15A 0.9700 C15-H15B 0.9700 C16-C17 1.518(2) C16-H16A 0.9700 C16-H16B 0.9700 C17-H17 0.9800 C18-C19 ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های طيف، ليگاند، (7)

گروههاي C=N حلقه پيريديني و C=C حلقههاي آروماتيکي ميباشند. C-H خمشي متيلنها ناحيه cm-1 1487 را در برگرفتهاند و شدت متوسط دارند. گروههايC-N و C-O اتري نيز در ناحيه cm-1 1345 و 269 قرار دارند. C-H هاي خمشي خارج از صفحهاي حلقه آروماتيک نيز ناحيه cm-1 759-835 را در برگرفتهاند ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های طيف، کششي، ليگاند

94.48(11) O2-Fe1-O1H 162.95(15) O1M-Fe1-O1H 78.62(13) O1-Fe1-N2 162.96(15) O2-Fe1-N2 82.77(13) O1M-Fe1-N2 100.15(10) O1H-Fe1-N2 86.05(10) O1-Fe1-N1 86.47(14) O2-Fe1-N1 88.81(14) O1M-Fe1-N1 176.89(10) O1H-Fe1-N1 101.13(14) N2-Fe1-N1 76.74(13) C1-O1-Fe1 136.4(3) C9-O2-Fe1 126.2(3) C15-N1-C8 110.5(3) C15-N1-C7 108.3(4) C8-N1-C7 109.8(4) C15-N1-Fe1 109.1(3) C8-N1-Fe1 109.5(3) C7-N1-Fe1 110.1(3) C20-N2-C16 119.1(4) C20-N2-Fe1 122.8(3) C16-N2-Fe1 116.3(3) O1-C1-C6 118.2(4) Fe1-O1 1.889(3) Fe1-O2 ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های طيف، (4)، ليگاند

بررسي کمپلکس 4 و مقايسه آن با کمپلکسهاي 1، 2 و 3 در بخش3-13-1 ارائه شده است. 3-13-1 بررسي خواص طيفي کمپلکس[Mn(L4)(CH3OH)N3]·CH3OH (4) از اين کمپلکس طيف IR و UV-Vis گرفته شد. طيف IR کمپلکس در شکل 3-47 نشان داده شده و تفسير و محل پيک گروههاي مهم موجود در ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های اطلاعات مربوط

(4) Mn1-O1 1.8601 (11) Mn1-O2 1.8886 (11) Mn1-N3 2.0198 (14) Mn1-N1 2.1359 (14) Mn1-N2 2.2234 (14) Mn1-O1M 2.2364 (14) دو اتم دهنده فنولات در ليگاند بيس فنولات به صورت ترانس قرار گرفتهاند و طول پيوند آنها نسبت به بقيه گروهها به طور قابل توجهي کوتاهتر ميباشد و اين امر را ادامه مطلب…