1
1-1 واکنش مانيخ ……………………………………………………………………………………………………………………..
4
1-2 روشهاي سنتزي واکنش مانيخ ………………………………………………………………………………………..
5
1-3 کاربردهاي واکنش مانيخ…………………………………………………………………………………………………….
6
1-3-1 اهميت درماني واکنش مانيخ ……………………………………………………………………………….
7
1-4 معايب واکنش مانيخ ………………………………………………………………………………………………………….
9
1-4-1 استفاده از معرفهاي مانيخ براي از بين بردن محدوديتها ………………………………..
9
1-4-1-1 ايمينها …………………………………………………………………………………………………….
10
1-4-1-2 آمينالها و O,N-استالها ……………………………………………………………………….
10
1-4-1-3 نمکهاي ايمينيوم ……………………………………………………………………………………
11
1-5 انواع واکنش مانيخ ………………………………………………………………………………………………………………
11
1-5-1 واکنش نيترو مانيخ ……………………………………………………………………………………………….
12
1-5-2 واکنش بتي ……………………………………………………………………………………………………………..
13
1-5-3 واکنش حلقه زايي مانيخ براي توليد پيروليدينها ……………………………………………….
14
1-5-4 حلقه زايي مانيخ در ساخت آلکالوييدهاي حاوي پي پيريدين ……………………………
15
1-5-5 حلقه زايي مانيخ براي توليد آلکالوييدها دو حلقهاي …………………………………………..
16
1-5-6 واکنش مانيخ با فنولها ………………………………………………………………………………………..
19
1-6 ترکيبات فنولي ………………………………………………………………………………………………………………….
19
1-7 ليگاندهاي بيس فنولات …………………………………………………………………………………………………….
21
1-8 اکسايش …………………………………………………………………………………………………………………………….
22
1-9 اکسايش الکلها …………………………………………………………………………………………………………………
24
1-9-1 اکسايش الکلها با کمپلکسهاي آهن …………………………………………………………………
27
1-9-2 اکسايش الکلها با کمپلکسهاي کبالت ………………………………………………………………
29
1-9-3 اکسايش الکلها با کمپلکسهاي منگنز ………………………………………………………………
31
1-10 کاتاليزگر ………………………………………………………………………………………………………………………
32
1-11 برخي از خصوصيات ويژه کاتاليزگرها ………………………………………………………………………….
33
1-12 انتخاب کاتاليزگر مناسب ……………………………………………………………………………………………..
33
1-12-1 گزينش پذيري …………………………………………………………………………………………………..
34
1-12-2 فعاليت………………………………………………………………………………………………………………….
35
1-12-3 پايداري ……………………………………………………………………………………………………………….
35
1-13 طبقه بندي کاتاليزگرها ……………………………………………………………………………………………….
36
1-14 منگنز …………………………………………………………………………………………………………………………..
37
1-15 ترکيبات منگنز ……………………………………………………………………………………………………………
38
1-15-1 منگنز(??)…………………………………………………………………………………………………………….
39
1-15-2 منگنز(???)…………………………………………………………………………………………………………..
39
1-16 نقش زيستي و کاربردهاي منگنز …………………………………………………………………………………
40
1-17 آهن ………………………………………………………………………………………………………………………………
41
1-17-1 آهن (??) …………………………………………………………………………………………………………….
41
1-17-2 آهن(???) ……………………………………………………………………………………………………………
42
1-17- 3 آهن (VI) و (IV) ………………………………………………………………………………………………
42
1-18 هدف از پايان نامه ……………………………………………………………………………………………………..
فصل دوم
عنوان صفحه
43
2-1 لوازم و دستگاه ها ………………………………………………………………………………………………………………..
43
2-2 مواد شيميايي ………………………………………………………………………………………………………………………
44
2-3 تهيه ليگاندهاي يک طرفه ………………………………………………………………………………………………….
44
1-3-1 تهيه ليگاند 2،?2-]]پيريدين-2-ايل متيل)ايمينو[دي(متيلن)[بيس(6،4-دي ترشيوبوتيل فنول) (H2L1) ………………………………………………………………………………………………………….
45
2-3-2 تهيه ليگاند 2،?2-]]پيريدين-2-ايل متيل)ايمينو[دي متيلن)[بيس(4-فلوئوروفنول) (H2L2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
46
2-3- 3 تهيه ليگاند 2،?2-]]پيريدين-2-ايل متيل)ايمينو[دي(متيلن)[بيس(4-ترشيوبوتيل فنول) (H2L3) ……………………………………………………………………………………………………………………………..
47
2-3-4 تهيه ليگاند 2،?2-]]پيريدين-2-ايل متيل)ايمينو[دي(متيلن)[بيس(4-متيل فنول) (H2L4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
48
2-3-5 تهيه ليگاند 1،?1-]]پيريدين-2-ايل متيل)ايمينو[دي(متيلن)[دي(2-نفتول)
(H2L5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
48
2-3-1-1 مکانيسم تهيه ليگاندهاي يک طرفه……………………………………………………………….
50
2-4 سنتز ليگاندهاي دو طرفه …………………………………………………………………………………………………….
50
2-4-1 تهيه ليگاند 1،?1-]هگزاهيدرو-1-بنزايميدازول3،1-ديايلدي(متيلن)[دي(2-نفتول) (H2L6) …………………………………………………………………………………………………………………………….
51
2-4-2 تهيه ليگاند 2،?2-]هگزاهيدرو-1H-بنزايميدازول-3،1-ديايلدي(متيلن)[بيس(4-فلؤروفنول) (H2L7) ……………………………………………………………………………………………………………………..
52
2-4-3 تهيه ليگاند 2،?2-]هگزاهيدرو-1H-بنزايميدازول-3،1-ديايلدي(متيلن)[بيس(4-ترشيوبوتيل فنول) (H2L8) …………………………………………………………………………………………………………
53
2-4-4 تهيه ليگاند 2،?2-]هگزاهيدرو-1H-بنزايميدازول-3،1-ديايل دي(متيلن)[بيس (4،6-دي ترشيوبوتيل فنول) (H2L9) …………………………………………………………………………………………
54
2-4-1-1 مکانيسم تهيه ليگاندهاي دوطرفه …………………………………………………………………
56
2-5 روش تهيه کمپلکسها با روش لوله با شاخه جانبي …………………………………………………………..
57
2-5-1 تهيه کمپکس ·CH3OH[Mn(L1)(CH3OH)N3](1) ……………………………………………..
57
2-5-2 تهيه کمپکس ·CH3OH[Mn(L1)(CH3OH)(NCS)](2)

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *