دانشگاه آزاد اسلامي
واحد گرمي
دانشکده مديريت
پاياننامه کارشناسيارشد در رشته مديريت اجرايي
گرايش استراتژيک
عنوان:
بررسي رابطه ميان فرهنگ سازماني و ميزان خلاقيت مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان
استاد راهنما:
دکتر عظيم اصلاني
استاد مشاور:
دکترحسين عليپور
نگارنده:
ميلاد محمدي
ارديبهشت 1392
واحدگرمي
باسمه تعالي
صورتجلسه دفاع
با تأييدات خداوند متعال جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد خانم/آقاي………………… در رشته: ……………………………. گرايش ……………….. تحت عنوان: …………………………………………………………………………..
با حضور استاد راهنما، استاد(استادان) مشاور و هيأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي در تاريخ ……………….. تشكيل گرديد. در اين جلسه، پايان نامه با موفقيت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره به عدد به حروف و امتياز را دريافت نمود.
استاد راهنما:
استاد (استادان مشاور):
1-
2-
هيأت داوران:
1-
2-
نماينده تحصيلات تكميلي واحد: تاريخ و امضاء
معاون پژوهشي دانشگاه : تاريخ و امضاء
دانشگاه آزاد اسلامي
سازمان مرکزي
تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب ……………. دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته …. گرايش …………… در تاريخ ………. از پايان نامه خود تحت عنوان :
………………………………..
با کسب نمره …با درجه …….. دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد ميشوم:
1) اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه ، کتاب ، مقاله و …) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رويه موجود ، نام منابع مورد استفاده و ساير مشخصات آن در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام
2) اين پايان نامه قبلا براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي ( همسطح ، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي لازم را اخذ نمايم.
4) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي ………………………….
تاريخ و امضا و اثر انگشت…………………..
سپاسگزاري
به نام خداوند متعال و سپاس از هر آنچه نعمت بيکران که بهره‌مندم ساخته است.
در اينجا بر خود لازم دانسته که نهايت سپاس و قدرداني را نسبت به تمام عزيزاني که در انجام اين پژوهش از راهنمايي‌ها و مساعدت‌هاي با ارزش آنان اعم از استادان محترم دانشگاه و کارشناسان ارشد، و همچنين عزيزاني که از حمايت‌هاي معنوي انها، بهره مند بوده‌ام، ابراز نموده و توفيق روز افزونشان را از درگاه احديت آرزو نمايم.
به خصوص از استاد گرامي جناب آقاي دکتر عظيم اصلاني(استاد راهنما) و استاد گرامي جناب آقاي دکتر حسين عليپو(استاد مشاور) که با قبول زحمت مرا در انجام هرچه بهتر اين پژوهش ياري نمودند کمال تشکر را دارم.
تقديم به
پدر و مادر
عزيز و مهربانم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : طرح تحقيق
1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2 بيان مساله تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………….3
1-3 اهميت و ضرورت تحقيق …………………………………………………………………………………………………….5
1-4 اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………6
1-5 سؤال تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………7
1-6 فرضيه‏هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………7
1-7 واژه هاي عملياتي ………………………………………………………………………………………………………………..9
1-8 مدل مفهومي……………………………………………………………………………………………………………………….10
1-9 متغيرهاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………….10
فصل دوم :ادبيات و پيشينه تحقيق
قسمت اول : مباني نظري
1-2 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………12
بخش اول : فرهنگ سازماني
2-2 تعريف فرهنگ سازماني………………………………………………………………………………………………………13
2-3 ويژگي هاي فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………….15
2-4 فرهنگ سازمان…………………………………………………………………………………………………………………..17
2-5 نقش فرهنگ سازماني…………………………………………………………………………………………………………. 19
2-6 عوامل موثر بر فرهنگ سازمان ……………………………………………………………………………………………..22
2-7 الگوهاي تبيين و شناخت فرهنگ سازماني………………………………………………………………………………23
2-7-1 الگوي پارسونز ………………………………………………………………………………………………………………23
2-7-2 الگوي رابينز …………………………………………………………………………………………………………………24
2-7-3 الگوي هفت Sمک کنزي …………………………………………………………………………………………………26
2-7-4 الگوي پيترز و واترمن ……………………………………………………………………………………………………..26
2-7-5 الگوي کرت لوين ……………………………………………………………………………………………………………27
2-7-6 الگوي ديويس ………………………………………………………………………………………………………………..27
2-7-7 الگوي ويليام اوچي ………………………………………………………………………………………………………….27
2-8 ويژگي هاي فرهنگ …………………………………………………………………………………………………………….30
2-9 عناصر و مؤلفه هاي فرهنگ سازماني ……………………………………………………………………………………..31
2-10 سطوح فرهنگ سازماني ……………………………………………………………………………………………………..32
2-11 عوامل موثر در پيدايش فرهنگ سازماني………………………………………………………………………………..33
2-12 منابع فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………35
2-13 طبقه بندي فرهنگ سازماني…………………………………………………………………………………………………37
2-13-1 فرهنگ غالب و خرده فرهنگ سازماني …………………………………………………………………………….37
2-13-2 فرهنگ قوي و فرهنگ ضعيف ………………………………………………………………………………………..38
2-13-3 فرهنگ انطباق پذير و انطباق ناپذير …………………………………………………………………………………40
2-13-4 فرهنگ بروکراتيک و شهروندگرا …………………………………………………………………………………..40
2-14 انواع فرهنگ سازماني ………………………………………………………………………………………………………41
2-15 شيوه شکل گيري فرهنگ سازماني………………………………………………………………………………………45
2-16 فرهنگ حاکم و خرده فرهنگ هاي سازماني…………………………………………………………………………47
بخش دوم : خلاقيت
2-17 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..49
2-18 تعريف خلاقيت ………………………………………………………………………………………………………………49
2-19 خلاقيت در مطالعات سازماني و مديريت ……………………………………………………………………………51
2-20 اهميت خلاقيت در سازمان ها……………………………………………………………………………………………..51
2-21 رويکرد هاي فرايند خلاق ………………………………………………………………………………………………….52
2-22 ويژگي سازمان هاي خلاق

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *