آلفای کرونباخ

بعد

۷۳/۰

خرده مقیاس پردازش اطلاعات اجتماعی ( SIP )

۶۶/۰

خرده مقیاس آگاهی اجتماعی ( SA )

۶۴/۰

خرده مقیاس مهارتهای اجتماعی ( SS )

۸۱/۰

کل

۳-۶- روایی و پایایی آزمون:
پرسشنامه هوش اجتماعی:
پرسشنامه مقیاس هوش اجتماعی ترومسو بود.این مقیاس را که ۲۱ گویه دارد،سیلورا، مارتینوسن وداهل در سال (۲۰۰۱) ساختند و اعتبار و پایایی آن را در نروژ محاسبه کردند. نادری وحاجی زاده (۱۳۸۷) برای بررسی اعتبار این مقیاس آن را همزمان با مقیاس هوش هیجانی برای اولین بار در ایران روی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اهواز اجرا کردند. ضریب همبستگی برای کل مقیاس برابر۶۰%= r به دست آمده . ضرایب پایایی هوش اجتماعی با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب ۸۳/۰ و ۸۰/۰ محاسبه شد که بیانگر پایایی قابل قبول این مقیاس است.
پرسشنامه نگرش سنج مذهبی :
نگرش سنج مذهبی که براهنی آن را در سال ۱۳۷۸ طراحی کرده است . اعتبار این آزمون از طریق ضریب همبستگی با آزمون آلپورت ورنون و لیندزی به دست آمده که برابر با ۸۰ /۰ می باشد. همچنین در اعتبار یابی این پرسش نامه به دست صادقی (۲۰۰۷) از روش گروه های شناخته شده نیز استفاده شده و تفاوت میانگین بین دو گروه عادی و مذهبی معنی دار بود . پرسش نامه ۲۵ سوال دارد که هر کدام پنج مقیاس دارد( عسگری ، ۲۰۰۸ ) .
پرسشنامه سلامت روان :
پرسشنامه سلامت روان آزمونی ۲۸ سؤالی است که شامل چهار زیر مقیاس: نشانههای جسمانی، اضطراب و بیخوابی، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی را میسنجد. این پرسشنامه توسط گلدبرگ[۱۳۹] در سال ۱۹۷۲ تنظیم شده است. در این پرسشنامه نمره کمتر بیانگر سلامت عمومی بالاتر میباشد. نقطه برش برای کل پرسشنامه، نمره ۲۳ و برای هر خردهمقیاس نمره ۶ میباشد که بالاتر از آنها نشاندهنده مشکلات روانشناختی است. در ایران، تقوی (۱۳۸۰) پایایی و روایی پرسشنامه سلامت عمومی را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این پژوهش، پایایی پرسشنامه با استفاده از سه روش دوبارهسنجی، تنصیفی و آلفای کرونباخ بررسی شده که به ترتیب ضرایب پایایی ۷۰/۰، ۹۳/۰ و۹۰/۰ را به دست داده است. همچنین در این پژوهش برای مطالعه روایی پرسشنامه از سه روش روایی همزمان، همبستگی خرده آزمونهای این پرسشنامه با نمره کل وتحلیل عوامل استفاده شده است که نتایج رضایتبخشی را داشته است .
پرسشنامه ۲۸ سؤالی سلامت عمومی به عنوان ابزار غربالگری اختلالات روانپزشکی در سال ۱۳۸۰ در شهر تهران توسط احمدعلی نوربالا، سید عباس باقری یزدی و کاظم محمد اعتباریابی شد.
۳-۷- معیارهای ورود به پژوهش:
۱٫دانشجو باشد.
۲٫دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج باشد.
۳٫دانشجویان مقطع کارشناسی باشند.
۳-۸- روش گردآوری داده ها
پس از آماده سازی پرسشنامه های پژوهش و مشخص شدن گروه نمونه ( با توجه مطالب بخش حجم نمونه و روش نمونه گیری)، با هماهنگی انجام شده، به دانشکده های دانشگاه آزاد مراجعه نموده وپرسشنامه ها در بین دانشجویان توزیع شد. پس از توزیع پرسشنامه ها و قبل از تکمیل گویه ها از شرکت کنندگان خواسته شد تا پرسشنامه ها را بر اساس دستورالعمل (که در برگه اول بسته پرسشنامه ها قرار داده شده) تکمیل کنند. با توجه به اینکه تعداد کل گویه ها ۷۴ است، میانگین زمان تکمیل پرسشنامه ها ۴۰-۳۰ دقیقه طول کشید.
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل اطلاعات شامل دو بخش است . بخش توصیفی که این بخش شامل شاخص های گرایش مرکزی مانند میانگین، انحراف استاندارد ، جداول و نمودار می باشد و بخش آمار استنباطی که با توجه به هدف پژوهش، نوع متغیرها، مقیاس اندازه گیری آنها تحلیل رگرسیون چند متغیری وهمبستگی پیرسون است. و از نرم افزار SPSS ورژن ۲۳ استفاده گردید.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است