در این فصل سعی بر این بوده است که آنچه در فصل چهارم بدست آمده با نظریهها و یافتههای مطالعات پیشین مقایسه شود و مورد بحث قرار گیرد.
فصل سوم
روش پژوهش
۳-۱- مقدمه
با توجه به هدف اصلی این پژوهش مبنی بر پیش بینی باورهای مذهبی و هوش اجتماعی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد واحد کرج ،مطالعه حاضر توصیفی از نوع پژوهش های همبستگی است. که در این فصل جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری،طرح پژوهش، ابزراهای اندازه‌گیری متغیرها، شیوه جمع‌آوری داده‌ها و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها بیان می شوند.
۳-۲- جامعه پژوهش
در این پژوهش جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج است .
۳-۳- حجم نمونه
با توجه به اینکه داده های این پژوهش از طریق تحلیل رگرسیون چند متغیری بررسی خواهد شد بنابراین لازم است حجم نمونه با توجه به فرمول تاباکنیک و فیدل بدست آید بنابراین با توجه به اینکه تعداد متغیر های پیش بین ۷ عدد است، از طریق فرمول زیر محاسبه گردید و تعداد حجم نمونه ۱۲۰ نفر(۶۰دختر و۶۰ پسر) در نظر گرفته شد(اودو،۲۰۰۶).
N>50+8m
حجم نمونهN=
تعداد متغیرهای مستقل یا پیش بین M=
۷*۸+۵۰
۱۰۶=۵۰+۵۶
۳-۴- روش نمونه گیری
برای انتخاب نمونه پژوهشی از روش نمونهبرداری هدفمند استفاده شده است. بدین ترتیب که با توجه به هدفمند بودن نمونه ی مورد نظر که دانشجویان دانشگاه آزاد کرج می باشد ، روش نمونه گیری پژوهش حاضر از خوشه ای تصادفی می باشد.
۳-۵- ابزار پژوهش:
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل سه پرسشنامه استاندارد شده می باشد.
۳-۵-۱- پرسشنامه نگرش سنج مذهبی :
نگرش سنج مذهبی که براهنی آن را در سال ۱۳۷۸ طراحی کرده است . اعتبار این آزمون از طریق ضریب همبستگی با آزمون آلپورت ورنون و لیندزی به دست آمده که برابر با ۸۰ /۰ می باشد. همچنین در اعتبار یابی این پرسش نامه به دست صادقی (۲۰۰۷) از روش گروه های شناخته شده نیز استفاده شده و تفاوت میانگین بین دو گروه عادی و مذهبی معنی دار بود . پرسش نامه ۲۵ سوال دارد که هر کدام پنج مقیاس دارد و بر اساس مقیاس لیکرت ۰-۴ نمره دارد و نمره کل آن ۱۰۰ است . دسته بندی نمره ها که آن را طراح پرسش نامه صورت داده است، از ۰ تا ۱۰۰ بر اساس چهار مقیاس به ترتیب عالی – خوب – متوسط و ضعیف طبقه بندی شده است که بصورت نمره ۷۶-۱۰۰ نگرش ( مذهبی عالی ) ۵۱- ۷۵ ( خوب ) ۲۶-۵۰ (متوسط) و ۲۵ به پایین( نگرش مذهبی ضعیف ) طبقه بندی شده است ( عسگری ، ۲۰۰۸ ) .
۳-۵-۲- پرسشنامه سلامت روان :
پرسشنامه سلامت عمومی( GHQ ) توسط گلدبرگ و هیلییر در سال (۱۹۷۹) معرفی شد. پرسشنامه دارای ۲۸ سوال است، که شامل چهار مقیاس جسمانی سازی(۷-۱) ،اختلال اضطراب وبد خوابی(۱۴-۸) ، اختلال در کارکرد های اجتماعی (۲۱-۱۵)و افسردگی شدید(۲۸-۲۲)تشکیل شده است که به بررسی وضعیت سلامت عمومی افراد می پردازد . روایی وپایایی این ابزار بیشتر در مطالعه تقویی سنجیده شده است (تقویی ، ۲۰۰۱ ) ، در مطالعه مذکور پایایی ابزار با روش آزمون – باز آزمون ۷۲ /۰ تا ۸۷/۰ محاسبه گردید. نمره گذاری این پرسش نامه بصورت مقیاس لیکرت می باشد و به هر پاسخ نمره صفر تا ۳ اختصاص داده شده و نقطه برش نمره کلی۲۳ و نقطه برش خرده آزمونها ۶ می باشد . در این پرسش نامه نمره کمتر از ۶ نشان دهنده سلامت عمومی خوب می باشد و نمره مساوی و بالاتر از ۶ به معنی وجود درجاتی از اختلال است (نور بالا وباقری ، ۲۰۰۴ ) ۲ – ۱) مؤلفههای سلامت عمومی
۱) افسردگی
نمرات به دست آمده از ۷ سؤال از سؤالات آزمون سلامت عمومی گلدبرگ است که حداقل آن صفر و حداکثر آن ۲۱ میباشد، که نقطه برش هر مؤلفه ۶ میباشد.
۲) اضطراب و بیخوابی
نمرات به دست آمده از ۷ سؤال از سؤالات آزمون سلامت عمومی گلدبرگ است که حداقل آن صفر و حداکثر آن ۲۱ میباشد، که نقطه برش هر مؤلفه ۶ میباشد.
۳) نشانههای جسمانی
نمرات به دست آمده از ۷ سؤال از سؤالات آزمون سلامت عمومی گلدبرگ است که حداقل آن صفر و حداکثر آن ۲۱ میباشد، که نقطه برش هر مؤلفه ۶ میباشد.
۴) اختلال در عملکرد اجتماعی
نمرات به دست آمده از ۷ سؤال از سؤالات آزمون سلامت عمومی گلدبرگ است که حداقل آن صفر و حداکثر آن ۲۱ میباشد، که نقطه برش هر مؤلفه ۶ میباشد.
۳-۵-۳- پرسشنامه هوش اجتماعی :
این پرسشنامه توسط ترومسو طراحی شده و دارای ۲۱ سوال با طیف ( کاملا موافقم ، تا حدودی موافقم ، کمی موافقم ، نظری ندارم ، کمی مخالفم ، تا حدودی مخالفم ، کاملا مخالفم ) می باشد . برای هر گزینه کاملا موافقم ۷ ، تا حدودی موافقم ۶ ، کمی موافقم ۵ ، نظری ندارم ۴ ، کمی مخالفم ۳ ، تا حدودی مخالفم ۲ ، کاملا مخالفم ۱ امتیاز در نظر گرفته می شود پاسخهایی که ۲۱ سوال داده می شود را با هم جمع کنید تا امتیاز کلی هوش اجتماعی شما بدست آید .
امتیاز شما برای پردازش اطلاعات اجتماعی حاصل جمع امتیاز سوالات ۱تا ۸ می باشد .
امتیاز شما برای آگاهی اجتماعی حاصل جمع امتیاز سوالات ۹ تا ۱۵ می باشد .
متیاز شما برای مهارتهای اجتماعی حاصل جمع امتیاز سوالات ۱۶ تا ۲۱ می باشد .
هدف این پرسش نامه سنجش هوش اجتماعی افراد و خرده مقیاسهای آن ( خرده مقیاس پردازش اطلاعات اجتماعی ، خرده مقیاس آگاهی اجتماعی ، خرده مقیاس مهارتهای اجتماعی ) می باشد .
در پژوهش رضایی ( ۱۳۸۹ ) پس از تایید روایی صوری مقیاس ، پایایی آن یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد . معمولا دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر ( ۰ ) به معنای عدم پایداری ، تا مثبت یک ( ۱+ ) به معنای پایایی کامل قرار میگیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسش نامه بیشتر می شود(رضایی ، اکبر ، ۱۳۸۹ ) .
آلفای کرونباخ برای پرسش نامه مقیاس هوش اجتماعی ترومسو در جدول زیر ارائه شده است .

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.