ب) فیلترهای نامناسب و زهکشی نامناسب:
فیلترها بعنوان نواحی اتصال هسته با نفوذپذیری بسیار پایین به پوسته با نفوذپذیری بالا طراحی میشوند. در صورتیکه فیلتر نتواند علاوه بر تأمین نفوذپذیری مانع از شسته شدن ریزدانهها شود از عوامل تراوش خواهد بود.
ج) اتصال نامناسب خاکریز با پی و یا خاکریز با تکیهگاه:
بدلیل شرایط خاص زمینشناسی و تپوگرافی نظیر سطوح پرشیب در تکیهگاهها، امکان تراکم مناسب خاکریز از میان رفته و اتصال خاکریز با دیواره ضعیف صورت می‌گیرد. این ضعف امکان تشکیل مسیرهای عبور آب را فراهم میکند.
د) وجود لنزهای ضعیف در خاکریز:
خصوصاً در سدهای همگن وجود لنزهای ضعیف باعث حلکردن مواد محلول و بالا رفتن پتانسیل تراوش میشود.
ه) پدیده کارست:
وجود میان لایههای آهکی یا گچی در پی سد باعث میشود در صورت اشباع شدن این لایهها دانههای آهکی یا گچی در آب حل شده و در نهایت مسیر عبور آب فراهم شود.
و) وجود درز و ترک در پی سنگی:
ترکها به دلیل عوامل زمینساختی و حرکت پوستهها شکل میگیرند لذا میبایست قبل از ساخت سد با مطالعه دقیق درزهها اقداماتی به منظور پیشگیری از تراوش صورت گیرد. لازم به ذکر است که پارهای از درزهها بعد از ساخت سد و به دلیل وقوع برخی عوامل نظیر زلزله و نشستهای متقارن در پی ایجاد میشوند.
ز) تراکم نامناسب خاکریز:
درصورت متراکمنمودن خاکریز با رطوبت کمتر از رطوبت بهینه و یا ایجاد وقفه در عملیات خاکریزی احتمال بروز تراوش بعد از ساخت سد بالا می‌رود.
حجم مجاز و قابل قبول تراوش
به نظر اغلب مهندسین اگر میزان نشت در هنگام پر بودن مخزن کمتر از ۰۳/۰ متر مکعب در ثانیه باشد کنترل تراوش به صورت مطلوب انجام شده است. اما نمیتوان به این صورت کلی در مورد تراوش قضاوت نمود. موارد متعددی (نظیر سد راند بیوت با میزان تراوش بیش از ۳/۲ متر مکعب در ثانیه) وجود دارد که میزان تراوش بیش از مقدار فوق گزارش شده بدون آنکه مشکلی در سد حادث شود. اما توصیههای زیر در این باب میتواند موثر باشد:
نشت بیش از ۰۶/۰ متر مکعب در ثانیه در سدهای با هسته نازک قابل قبول نیست و احتمالاً منجر به رگاب خواهد شد.
در سدهای سنگریزهای با رویه غشایی حجم تراوش بالا معمولاً مشکلاتی را باعث نمیشود (تا حدود ۱۴ متر مکعب در ثانیه)
در صورت وجود چاههای فشار شکن و زهکشهای بزرگ در پایین دست سد، نشت تا حدود ۶/۰ متر مکعب در ثانیه از پی آبرفتی قابل قبول خواهد بود.
در جدول (۲-۱) اطلاعاتی در رابطه با سدهایی که مشکل تراوش داشته‌اند ارائه شده است. با توجه به جدول مشاهده میشود که حجم تراوش مشکل عمده محسوب نمیشود بلکه نوع و مکانیزم تراوش باید بررسی شود.
حجم تراوش، میزان خسارات و اقدامات اصلاحی در بعضی از سدها[۱۰] (Kawasaki, 2010)

پروژه خسارات وارده عملیات علاجبخشی حجم تراوش (m3/s)
با هسته خاکی
Oroville ترک‌های جزئی داخل هسته