n=(126915(1.96)_(.5⁄2)^2.5*.5)/(〖(.05)〗^2 (126915-1)+(1.96)_(.5⁄2)^2.5*.5)383 =
كه در آن:
N= حجم جامعة آمار؛
n= حجم نمونه؛
Z= مقدار متغير نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمينان 95 درصد برابر 965/1 مي‌باشد؛
P= مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختيار نباشد مي‌توان آن را 5/0 در نظر گرفت. در اين حالت مقدار واريانس به حداکثر مقدار خود مي‌رسد؛
q= درصد افرادي كه فاقد آن صفت در جامعه هستند (q=1-p)؛
e= مقدار اشتباه مجاز.
روش نمونه گیری نیز در تحقیق حاضر نمونه گیری تصادفی ساده می باشد.
3-4- روش گردآوري داده‌ها
ابزار گردآوري داده‌ها به صورت ميداني و از طريق پرسشنامه مي‌باشد.
3-5- ابزار گردآوري داده‌ها
ابزار گردآوري داده‌ها از طريق پرسشنامه و با مراجعه به منابع كتابخانه‌اي شامل كتب، فصلنامه‌ها، انتشارات مراكز تحقيقاتي و پژوهشي، سازمانها و نهادهاي آموزشي، پايان‌نامه‌هاي تحصيلي و جستجو در پايگاههاي الكترونيكي اطلاعات از قبيل اينترنت و … مي‌باشد. ابتدا شاخصها و مؤلفه‌هاي هر متغير كه در جدول (3-1) آورده شده است براي هر يك از عوامل تعريف گرديدند.
جدول (3-1): عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك
رديف
ابـــــــعـاد
تعــــريــف
شاخصها
1
انتظار عملکرد مطلوب
درجه و اندازه‌اي که يک فرد معتقد است استفاده از سيستم به او کمک مي‌کند، منفعتي در عملکردش به دست آورد.
سرعت، عملکرد شغلي، بهره‌وري، کارايي، سهولت، آساني و مفيد بودن
2
انتظارات كاركردي
درجه و اندازه سهولت در ارتباط با استفاده از سيستم است.
قابل کنترل بودن، روشن و قابل فهم بودن، انعطاف‌پذير بودن، سهولت.
3
تمايلات رفتاري
نشانه‌اي از آمادگي فرد براي انجام رفتاري خاص است.
عاقلانه، دلپذير (خوشايند)، جذاب
4
نفوذ اجتماعي
درجه‌اي که در آن يک فرد درک مي‌کند عقايد ساير افراد در استفاده از سيستم جديد براي او مهم است.
حمايت، تفکر و نظر افراد مهم و تأثيرگذار
5
امنيت و اعتماد
ميزان حس خوش‌بيني و تمايل به برقراري يک ارتباط و مبادله تعريف شده است.
شايستگي و توانايي، درستي و صحت، خيرخواهي، اعتماد کلي.
6
استفاده واقعي
واکنش قابل مشاهده فرد در موقعيتي خاص براي هدف مشخص.
مدت استفاده، تکرار استفاده
در نهايت در اين تحقيق پرسشنامه سنجش عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی از سوی مشتریان که بصورت محقق ساخته مي‌باشد دارای 27 سؤال می‌باشد و بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت اندازه‌گیری شده است و دارای 6 خرده مقیاس می‌باشد؛ عامل انتظار عملکرد یا سودمندی ادراک شده مشتمل بر 6 سؤال، عامل انتظار تلاش یا سهولت استفاده ادراک شده مشتمل بر 5 سؤال، عامل قصد رفتاری یا قصد استفاده مشتمل بر 4 سؤال، عامل نفوذ اجتماعی مشتمل بر 4 سؤال، عامل اعتماد مشتمل بر 5 سؤال و عامل استفادة واقعي مشتمل بر 3 سؤال مي‌باشد. با توجه به اينكه در مقياس ليكرت اندازه‌گيري پاسخها به صورت كيفي است، لذا براي تبديل آنها به پاسخهاي كمي از گزينه‌هاي اعداد 1، 2، 3، 4 و 5 استفاده مي‌شود.
3-6- روائي و پايائي ابزار سنجش
3-6-1- روائي ابزار سنجش
در تحقيق حاضر براي تعيين روائي22 ابزار جمع‌آوري اطلاعات، از روايي صوري يا نمادين استفاده گرديده است، بدين ترتيب كه پرسشنامة اوليه تنظيم شده، ابتدا در اختيار استاد محترم راهنما و همچنين اساتيد مديريت بازرگاني و كارشناسان امر و خبره قرار داده شده تا در رابطه با روايي پرسشنامه، اينكه سؤالات طرح شده، آنچه را كه مد نظر است، اندازه‌گيري مي‌كند يا نه؟ اظهارنظر نمايد. بعد نظرهاي اساتيد و كارشناسان در پرسشنامه لحاظ و تغيرات لازم در سؤالات بوجود آمد.
3-6-2- پايائي ابزار سنجش
براي برآورد پايايي23 پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. بر اين اساس مقدار آلفا با استفاده از نرم‌افزار SPSS مطابق جدول (3-2) بدست آمده است. بنابراين مي‌توان گفت: اولاً سؤالات پرسشنامه همبستگي با يكديگر دارند و دوماً پرسشنامه از پايايي بالايي برخوردار مي‌باشد.
جدول (3-2): پايايي پرسشنامه
آلفاي كرونباخ
798/0
انتظار عملکرد
806/0
انتظارات كاركردي
865/0
تمايلات رفتاري (قصد استفاده)
799/0
نفوذ اجتماعي
888/0
امنيت و اعتماد
901/0
استفاده واقعي (رفتار)
855/0
پايايي كل پرسشنامه
3-7- روش تجزيه و تحليل داده‌ها
در سطح استنباطي براي آزمون فرضيه‌هاي تحقيق از آمارة آزمون T تك نمونه‌اي و سطح خطاي برآوردي (Sig) و براي رتبه‌بندي عوامل از آناليز واريانس فريدمن استفاده مي‌گردد.
فصل چهارم
تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق
4-1- مقدمه
در اين فصل داده‌هايي كه از طريق پرسشنامه‌هاي جمع‌آوري شده بدست آمده‌اند، با استفاده از دو روش آمار توصيفي و آمار اسنتباطي در سه بخش مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. بدين ترتيب كه ابتدا با توصيف نظرهاي نمونة آماري در رابطة سؤالات از جدول توزيع فراواني و درصد پاسخهاي مربوط استفاده گرديده است و سپس با استفاده از آمار استنباطي مورد آزمون قرار گرفته تا عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک (از سوی مشتریان) مشخص شوند. به اين صورت كه براي آزمون فرضيه‌هاي تحقيق حاضر از آمارة آزمون T تك نمونه‌اي و سطح معناداري استفاده مي‌گردند.
4 ـ 2- توصـيف آماري متغيرهاي جمعيت‌شناختي سؤالات پرسشنامه
1. جنسيت: 78% از پاسخ‌دهندگان مرد و 22% زن بوده‌ است.
پاسخ‌هاي بدست آمده از پرسشنامه‌هاي جمع‌آوري شده براي سؤال فوق بصورت جدول (4-1) مي‌باشد:
جدول (4-1): توزيع فراواني و درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به سؤال جنسيت
مرد
زن
بدون پاسخ
جمع
فراواني
299
84
383
درصد
78
22
100
نمودار (4‌- 1): درصد پاسخ‌هاي نمونة آماري به سؤال جنسيت
جدول و نمودار (4 – 1)، نشان مي‌دهند كه 78 درصد از نمونة آماري مرد و 22 درصد زن مي‌باشد.
2. ميزان تحصيلات: 7% زير ديپلم، 17% ديپلم و 38% فوق ديپلم و 38% ليسانس و بالاتر بوده است. پاسخهاي بدست آمده از پرسشنامه‌هاي جمع‌آوري شده براي سؤال فوق بصورت جدول (4-2) مي‌باشد:
جدول (4-2): توزيع فراواني و درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به سؤال ميزان تحصيلات
ديپلم
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس و بالاتر
بدون پاسخ
جمع
فراواني
146
65
146
26
383
درصد
38
17
38
7
100
نمودار (4-2): درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به سؤال ميزان تحصيلات
بر اساس جدول و نمودار (4-2)، 18 درصد از نمونه آماري پاسخ‌دهنده را دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم، 17 درصد از نمونه ‌آماري پاسخ‌دهنده را دارندگان مدرك تحصيلي فوق‌ديپلم، 38 درصد از نمونه ‌آماري پاسخ‌دهنده را دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس و 7 درصد از نمونه ‌آماري پاسخ‌دهنده را دارندگان مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس و بالاتر تشكيل داده ‌است.
4 ـ 3- توصـيف آماري شاخصهاي مركزي و پراكندگي عاملهاي تحقيق
پاسخ‌هاي بدست آمده از پرسشنامه جمع‌آوري شده براي متغيرهاي تحقيق، كه از مجموع پاسخ‌هاي داده شده به سؤالات هر متغير محاسبه گرديده است، در جدول (4-3) آورده شده است.
جدول (4- 3): توزيع فراواني و درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به متغيرهاي تحقيق
انحراف معيار
ميانگين
حداكثر
حدأقل
تعداد نمونه
02/1
43/3
5
1
383
انتظار عملکرد
09/1
28/3
5
1
383
انتظارات كاركردي
96/0
53/3
5
1
383
تمايلات رفتاري (قصد استفاده)
83/0
61/3
5
1
383
نفوذ اجتماعي
17/1
03/3
5
1
383
امنيت و اعتماد
11/1
04/3
5
1
383
استفاده واقعي (رفتار)
بر اساس جدول (4-3) كه شاخصهاي مركزي و پراكندگي توزيع پاسخهاي داده شده به سؤالات مربوط به هر عامل را نشان مي‌دهد، ميانگين عوامل انتظار عملکرد، انتظارات كاركردي، تمايلات رفتاري (قصد استفاده)، نفوذ اجتماعي، امنيت و اعتماد و استفاده واقعي (رفتار) از نظر پاسخگويان به ترتيب 43/3، 28/3، 53/3، 61/3، 03/3 و 04/3 مي‌باشد كه نمودار توزيع فراواني پاسخ‌هاي نمونه آماري به هر يك از عوامل تحقيق در زير آورده شده است.
نمودار (4-3): درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به عامل انتظار عملکرد
نمودار (4-4): درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به عامل انتظارات كاركردي
نمودار (4-5): درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به عامل تمايلات رفتاري (قصد استفاده)
نمودار (4-6): درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به عامل نفوذ اجتماعي
نمودار (4-7): درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به عامل امنيت و اعتماد
نمودار (4-8): درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به عامل استفاده واقعي (رفتار)
4 ـ 4- آزمون آزمون كولموگوروف – اسميرنوف براي تعيين نرمال بودن توزيع عاملهاي تحقيق
در اين تحقيق به منظور بررسي نرمال بودن توزيع عاملهاي تحقيق از آزمون كولموگوروف – اسميرنوف بهره گرفته مي‌شود كه جدول (4-4) نتيجة اين آزمون را نشان مي‌دهد.
جدول (4- 4): نتايج آزمون كولموگوروف – اسميرنوف
سطح معناداري
پارامترهاي نرمال
انحراف معيار
ميانگين
نمونه
185/0
02/1
43/3
383
انتظار عملکرد
088/0
09/1
28/3
383
انتظارات كاركردي
110/0
96/0
53/3
383
تمايلات رفتاري (قصد استفاده)
057/0
83/0
61/3
383
نفوذ اجتماعي
099/0
17/1
03/3
383
امنيت و اعتماد
149/0
11/1
04/3
383
استفاده واقعي (رفتار)
مطابق اطلاعات مندرج در جدول (4-4) و با توجه به اينكه سطح معناداري براي عاملهاي تحقيق بيشتر از سطح معناداري محاسباتي در سطح اطمينان 95 درصد (05/0) مي‌باشد، لذا مي‌توان گفت كه عاملهاي تحقيق داراي توزيع نرمال مي‌باشد.
4 ـ 5- تجـزيه و تحليل استنباطي داده‌هاي آماري (آزمون فرضيه‌هاي تحقيق)
با جمع‌آوري پرسشنامه و ارزيابي و تجزيه و تحليل داده‌ها و با استفاده از آمارة آزمون T تك نمونه‌اي نتايج زير بدست آمده است.
1. انتظار عملکرد مطلوب بر پذيرش بانكداري الكترونيك از سوي مشتريان بانك ملت تأثير دارد.
جدول (4- 5): نتيجة آزمون فرضية 1
T
ميانگين
Sig
انتظار عملکرد مطلوب
33/65
43/3
000/0
با توجه به سطح خطاي محاسبه شده (000/0) كه كمتر از 05/0 مي‌باشد و همچنين چون t محاسبه شده براي اين عامل بين مقادير بحراني در سطح اطمينان 95 درصد يعني 96/1+ و 96/1- قرار نمي‌گيرد، بنابراين مي‌توان گفت انتظار عملکرد مطلوب بر پذيرش بانكداري الكترونيك از سوي مشتريان بانك ملت تأثير دارد.
2. انتظارات كاركردي بر پذيرش بانكداري الكترونيك از سوي مشتريان بانك ملت تأثير دارد.
جدول (4- 6): نتيجة آزمون فرضية 2
T
ميانگين
Sig
انتظارات كاركردي
70/58
28/3
000/0
با توجه به سطح خطاي محاسبه شده (000/0) كه كمتر از 05/0 مي‌باشد و همچنين چون t محاسبه شده براي اين عامل بين مقادير بحراني در سطح اطمينان 95 درصد يعني 96/1+ و 96/1- قرار نمي‌گيرد، بنابراين مي‌توان گفت انتظارات كاركردي بر پذيرش بانكداري الكترونيك از سوي مشتريان بانك ملت تأثير دارد.
3. تمايلات رفتاري مشتريان بر پذيرش بانكداري الكترونيك از سوي مشتريان بانك ملت تأثير دارد.
جدول (4- 7): نتيجة آزمون فرضية 3
T
ميانگين
Sig
تمايلات رفتاری یا قصد استفاده
00/72
53/3
000/0
با توجه به سطح خطاي محاسبه شده (000/0) كه كمتر از 05/0 مي‌باشد و همچنين چون t محاسبه شده براي اين عامل بين مقادير بحراني در سطح اطمينان 95 درصد يعني 96/1+ و 96/1- قرار نمي‌گيرد، بنابراين مي‌توان گفت تمايلات رفتاري مشتريان بر پذيرش بانكداري الكترونيك از سوي مشتريان بانك ملت تأثير

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *