دارد.
4. نفوذ اجتماعي بر پذيرش بانكداري الكترونيك از سوي مشتريان بانك ملت تأثير دارد.
جدول (4- 8): نتيجة آزمون فرضية 4
T
ميانگين
Sig
نفوذ اجتماعی
81/84
61/3
000/0
با توجه به سطح خطاي محاسبه شده (000/0) كه كمتر از 05/0 مي‌باشد و همچنين چون t محاسبه شده براي اين عامل بين مقادير بحراني در سطح اطمينان 95 درصد يعني 96/1+ و 96/1- قرار نمي‌گيرد، بنابراين مي‌توان گفت نفوذ اجتماعي بر پذيرش بانكداري الكترونيك از سوي مشتريان بانك ملت تأثير دارد.
5. امنيت و اعتماد بر پذيرش بانكداري الكترونيك از سوي مشتريان بانك ملت تأثير دارد.
جدول (4- 9): نتيجة آزمون فرضية 5
T
ميانگين
Sig
امنيت و اعتماد
66/50
03/3
000/0
با توجه به سطح خطاي محاسبه شده (000/0) كه كمتر از 05/0 مي‌باشد و همچنين چون t محاسبه شده براي اين عامل بين مقادير بحراني در سطح اطمينان 95 درصد يعني 96/1+ و 96/1- قرار نمي‌گيرد، بنابراين مي‌توان گفت امنيت و اعتماد بر پذيرش بانكداري الكترونيك از سوي مشتريان بانك ملت تأثير دارد.
6. استفاده واقعي مشتريان از بانكداري الكترونيك بر پذيرش بانكداري الكترونيك از سوي مشتريان بانك ملت تأثير دارد.
جدول (4- 10): نتيجة آزمون فرضية 6
T
ميانگين
Sig
استفاده واقعی
35/53
04/3
000/0
با توجه به سطح خطاي محاسبه شده (000/0) كه كمتر از 05/0 مي‌باشد و همچنين چون t محاسبه شده براي اين عامل بين مقادير بحراني در سطح اطمينان 95 درصد يعني 96/1+ و 96/1- قرار نمي‌گيرد، بنابراين مي‌توان گفت استفاده واقعي مشتريان از بانكداري الكترونيك بر پذيرش بانكداري الكترونيك از سوي مشتريان بانك ملت تأثير دارد.
براي بررسي اينكه آيا بين ميزان تأثير هر يك از عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك تفاوت معني‌داري وجود دارد يا نه، تمامي عوامل شش‌گانة مطرح

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *