فنولاتها ميباشد. پيکهاي ضعيف موجود در ناحيه cm-1 2827-3067 نشان دهنده C-H هاي کششي آليفاتيکي و آروماتيکي ميباشند. پيک موجود در ناحيه cm-11492 که از قوي برخوردار است مربوط به گروه C=C حلقههاي آروماتيکي ميباشد. C-H خمشي متيلنها در ناحيه cm-1 1445 قرار گرفتهاند و شدت متوسط دارند. گروههايC-N و C-O نيز در ناحيه cm-1 1246 و 1367 قرار دارند. C-H هاي خمشي خارج از صفحهاي حلقه آروماتيک نيز ناحيه cm-1 869-811 را در برگرفتهاند و از شدت متوسط برخوردار هستند.
جدول 3-10 فرکانس کششي گروههاي مهم ليگاند H2L8
گروه (cm-1) ?
گروه (cm-1) ?
C-H کششي آلکان 2860
C-H خمشي(CH2) 1445
C-H آروماتيکي(کششي) 3067
C-H آروماتيکي(خمشي) 825
C-O کششي(اتري) 1246
O-H کششي 3440
C=C 1596 و 1504
C-N 1367
CH3 خمشي 1394
شکل 3-24 طيف IR ليگاند H2L8 به صورت قرص KBr
از اين ليگاند محلولي با غلظت M5-10×5/2 در حلال متانول تهيه کرده و طيف UV-Vis آن را در محدوده nm800-200 گرفتيم که در شکل 3-25 نشان داده شده است. در طيف UV-Vis اين ليگاند، نوار جذبي در (Lmol-1cm-118000=?( nm280= max? مربوط به انتقالات *?n و (Lmol-1cm-162000=?) nm219= max? مربوط به انتقال *? ? هستند.
شکل 3-25 طيف UV-Vis ليگاند H2L8در حلال متانولmol/L 5-10×5/2
3-9 تهيه ليگاند 2,?2-[هگزاهيدرو-1H-بنزايميدازول-3,1-ديايل دي(متيلن)]بيس(6,4-دي ترشيوبوتيل فنول) (H2L9)
اين ليگاند از واکنش 2و4-دي ترشيوبوتيل فنول، فرمالدهيد 37% و سيکلوهگزان ديآمين با نسبتهاي مولي به ترتيب 4:4:1 در حلال متانول و شرايط رفلاکس در دماي C?70 به مدت 24 ساعت با بازده 64 درصد تهيه شد. از رسوب سفيد حاصل نقطه ذوب گرفته شد که در دماي C?198-6/188 کاملاً ذوب شد.
شکل 3-26 معادله تشکيل ليگاند H2L9
طيف IR اين ماده در شکل 3-27 و تفسير آن به طور خلاصه در جدول 3-11 آورده شده است. همان طور که در شکل ميبينيم پيکهاي ظاهر شده در cm-1 3433 مربوط به گروههاي هيدروکسيل فنولاتها ميباشد. پيکهاي ضعيف موجود در ناحيه cm-1 2932-3029 نشان دهنده C-H هاي کششي آليفاتيکي و آروماتيکي ميباشند. پيک موجود در ناحيه cm-11640 که ازشدت قوي برخوردار است مربوط به گروه C=C حلقههاي آروماتيکي ميباشد. C-H خمشي متيلنها در ناحيه cm-1 1492 قرار دارند و شدت متوسط دارند. گروههايC-N و C-O نيز در ناحيه cm-1 1350 و 1204 قرار دارند. C-H هاي خمشي خارج از صفحهاي حلقه آروماتيک نيز ناحيه cm-1 879-837 را در برگرفتهاند و از شدت متوسط برخوردار هستند.
جدول3-11 فرکانس کششي گروههاي مهم ليگاند H2L9
گروه (cm-1) ?
گروه (cm-1) ?
C-H کششي آليفاتيک 2932
C-H خمشي(CH2) 1492
C-H آروماتيکي(کششي) 3029
C-H آروماتيکي(خمشي) 837
C-O کششي 1032
O-H کششي 3433
C=C 1640
C-N 1350
CH3 خمشي 1448
شکل3-27 طيف IR ليگاند H2L9 به صورت قرص KBr
از اين ليگاند محلولي با غلظت M5-10×5/2 در حلال متانول تهيه کرده و طيف UV-Vis آن را در محدوده nm800-200 گرفتيم که در شکل 3-28 نشان داده شده است. در طيف UV-Vis اين ليگاند، نوار جذبي در (Lmol-1cm-114400=?( nm281= max? مربوط به انتقالات *?n و (Lmol-1cm-134000=?) nm217= max? مربوط به انتقال *? ? هستند.
شکل3-28 طيف UV-Vis ليگاند H2L8در حلال متانولmol/L 5-10×5/2
3-10 تهيه، بررسي خواص طيفي و شناسايي کمپلکس ·CH3OH[Mn(L1)(CH3OH)N3] (1)
اين کمپلکس از ترکيب ليگاند H2L1، Mn(NO3)2·4H2O و NaN3 با نسبتهاي مولي 1:1:2 در حلال متانول در لوله با شاخه جانبي و در حمام روغن با دماي C?60 تهيه شد. بازده تشکيل تک بلور 78% و دماي ذوب آن بالاي C?350 بود.
شکل 3-29 مسير سنتز کمپلکس CH3OH·[Mn(L1)(CH3OH)N3] (1)
از بلورهاي حاصل، طيف IR گرفته شد که در شکل3-33 نشان داده شده است. بررسي اوليه اين طيف و مقايسه آن با طيف IR ليگاند H2L1 نشان داد که ترکيب جديدي سنتز شده است و ليگاند در ساختار کمپلکس وارد شده است. اين موضوع از جابهجايي فرکانس کششي گروههاي کوئوردينانس شونده ليگاند H2L1 ثابت شد. بررسي اوليه طيف نشان داد که ليگاند NaN3 که به منظور پل به محيط اضافه شده بود، وارد ساختار کمپلکس شده است. براي تعيين ساختار کمپلکس سنتز شده، بلورهاي حاصل با پراش پرتو X تعيين ساختار شدند. ساختار بلوري کمپلکس در شکل 3-30 نشان داده شده است اين کمپلکس در شبکه بلوري مونوکلينيک متبلور شده و به گروه فضايي P21/n تعلق دارد. دادههاي بلور نگاري کمپلکس در جدول 3-12 و طول پيوند و زواياي انتخابي در جدول 3-13 نشان داده شده است. واحد بيتقارن اين ترکيب حاوي دو مولکول از کمپلکس سنتز شده به همراه يک مولکول متانول است که با پيوند هيدروژني وسط دو کمپلکس قرار گرفته است. محيط کوئورديناسيوني اطراف آن به صورت MnO3N3 mer- و آرايش فضايي اطراف منگنز به صورت هشت وجهي واپيچيده ميباشد. در کمپلکس بهدست آمده، حلال متانول به صورت خنثي به فلز کوئوردينه شده است. ليگاند بيس فنولات از طريق دو اکسيژن خود و با از دست دادن دو پروتون فنولي به صورت دو بار منفي، نيتروژن حلقه پيريديني و نيتروژن نوع سوم ليگاند به منگنز کوئوردينه شده است. نمک آزيد نيز که به عنوان پل استفاده کرده بوديم با يک بار منفي به فلز کوئوردينه شده است. با کوئوردينه شدن اين ليگاندها ميتوان نتيجه گرفت که منگنز به صورت Mn3+ و پارا مغناطيس (آرايش الکتروني d4) است. در کمپلکس سنتز شده اکسيژنهاي فنولات ليگاند به همراه نيتروژن نوع سوم و نيتروژن گروه آزيد در موقعيت استوايي قرار دارند. نيتروژن حلقه پيريديني ليگاند و اکسيژن متانول در موقعيتهاي محوري به فلز کوئوردينه شدهاند.
شکل 3-30 نمايش ساختار بلوري کمپلکس CH3OH·[Mn(L1)(CH3OH)N3] (1)
جدول3-12 دادههاي بلور شناسي کمپلکس (1) CH3OH·[Mn(L1)(CH3OH)N3]
Net formula C37H54MnN5O3·0.5(CH4O)
687.81 Mr/g mol?1
Crystal shape/color Block, dark purple
Crystal size/mm 0.38 × 0.15 × 0.15
T/K 100 (2)
Radiation Mo K? (0.71073 ?)
Diffractometer Xcalibur R with Ruby CCD
Crystal system Monoclinic
Space group P21/n
a/? 15.086 (5)
b/? 18.939(5)
c/? 26.620 (7)
?/° 90
?/° 90
?/° 98.38 (3)
V/?3 7524 (4)
Z 8
Calc. density/g cm?3 1.213
?/mm?1 0.93
Absorption correction analytical
Refls. Measured 51656
Rint 0.035
h, k, l 21?21, ?26?25, ?23?37
? range 2.2-30.1
Observed refls 21359
Refls in refinement 15969
Parameters/ Restraints 909/9
F(000) 2952
R(Fobs) 0.042
Rw(F2) 0.103
S 1.02
Shift/errormax 0.001
Max/Min electron density/e ??3 0.44/?0.36
جدول 3-13 برخي از زوايا و طول پيوندهاي کمپلکس (1)
زاويه(درجه) محل زاويه
طول(?) پيوند
O1-Mn1-O2 169.52 (5)
O1-Mn1-N3 88.88 (5)
O2-Mn1-N3 88.37 (5)
O1-Mn1-N1 91.07 (5)
O2-Mn1-N1 92.82 (5)
N3-Mn1-N1 173.36 (5)
O1-Mn1-N2 100.19 (5)
O2-Mn1-N2 90.13 (5)
N3-Mn1-N2 95.44 (6)
N1-Mn1-N2 78.03 (5)
O1-Mn1-O1M 85.03 (5)
O2-Mn1-O1M 85.07 (5)
N3-Mn1-O1M 93.99 (5)
N1-Mn1-O1M 92.63 (5)
O1M-Mn1-N2 169.30

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *