بررسي کمپلکس 4 و مقايسه آن با کمپلکسهاي 1، 2 و 3 در بخش3-13-1 ارائه شده است.
3-13-1 بررسي خواص طيفي کمپلکس[Mn(L4)(CH3OH)N3]·CH3OH (4)
از اين کمپلکس طيف IR و UV-Vis گرفته شد. طيف IR کمپلکس در شکل 3-47 نشان داده شده و تفسير و محل پيک گروههاي مهم موجود در ساختار کمپلکس به طور خلاصه در جدول 3-21 ارائه شده است. همان طور که در شکل ميبينيم پيکهاي ظاهر شده در cm-1 3413 مربوط به گروههاي OH در متانول ميباشد. پيکهاي ضعيف موجود در ناحيه cm-1 2857-2925 نشان دهنده C-H هاي کششي آليفاتيکي ميباشند. پيک متوسط موجود در ناحيه cm-1 2097 مربوط به گروه آزيد ميباشد. پيک ظاهر شده در ناحيه cm-1 1624 مربوط به گروههاي C=N حلقه پيريديني و C=C حلقههاي آروماتيکي ميباشند که با هم همپوشاني کردهاند و از شدت متوسط برخوردار هستند. C-H خمشي متيلنها ناحيه cm-1 1384 را در برگرفتهاند و شدت متوسطي دارند. گروههايC-N و C-O اتري نيز در ناحيه cm-1 1155 و 1127 قرار دارند. C-Hهاي خمشي خارج از صفحهاي حلقه آروماتيک نيز ناحيه cm-1 834 را در برگرفته و از شدت متوسط برخوردار هستند.
جدول 3-21 فرکانس کششي گروههاي مهم کمپلکس [Mn(L4)(CH3OH)N3]·CH3OH (4)
گروه (cm-1) ?
گروه (cm-1) ?
C-H کششي آليفاتيک 2857
C-H خمشي(CH2) 1384
C-H آروماتيکي(خمشي) 834
C-H خمشي(CH3) 1260
N=N=N- 2097
C-O کششي (اتري) 1127
O-H کششي 3413
C=C 1575
C=N 1624
C-N 1155
شکل3-47 طيف IR کمپلکس [Mn(L4)(CH3OH)N3]·CH3OH (4)
مقايسه طيف IR کمپلکس (4) با ليگاند H2L4 نشان ميدهد که فرکانس کششي گروه N3- در طيف کمپلکس، در cm-12097 ايجاد شده که نشان دهنده کوئوردينه شدن اين گروه به فلز ميباشد. همچنين فرکانس کششي گروههاي C=N به اندازه cm-127، گروههاي C-O و C-N تقريباً به اندازه cm-1100 و گروههاي ديگر به مقادير متفاوت تغيير کردهاند و بعضي از پيکها اضافه و بعضي کم شدهاند که اين به دليل کوئوردينانس اين گروهها به فلز ميباشد.
طيف UV-Vis کمپلکس (4) با غلظتM 5-10×5/2 در حلال متانول ثبت و مورد بررسي قرار گرفت. در اين طيف نوار جذبي در (Lmol-1cm-125000=?( nm213=max? و (Lmol-1cm-119200=?( nm257= max? مربوط به انتقالات درون ليگاندي ميباشد زيرا در طيف ليگاند H2L4، نوارهايي درnm 219= max? و 286= max? و 265= max? ديده ميشود که در اثر کوئوردينانس شدن با کمي جابهجايي و تغيير ظاهر شدهاند.
شکل 3-48 طيف UV-Vis کمپلکس [Mn(L4)(CH3OH)N3]·CH3OH (4) در حلال متانولmol/L 5-10×5/2
شکل3-49 مقايسه طيف UV-Vis کمپلکس[Mn(L4)(CH3OH)N3]·CH3OH (4) و ليگاند H2L4
جدول3-22 مقايسه فرکانس کششي (cm-1) گروههاي مهم کمپلکسهاي (1)، (2)، (3) و (4)
گروه کمپلکس(1) کمپلکس(2) کمپلکس(3) کمپلکس(4)
C-O کششي 1262 1313 1258 1127
C=C 1477 1606 1605 1575
C=N 1604 1633 1635 1624
C-N 1304 1361 1302 1155
O-H 3426 3419 3425 3413
C-H آليفاتيک 2861 2867 2856 2857
شکل 3-50 مقايسه طيف UV-Vis کمپلکسهاي (1)، (2)، (3) و (4) در حلال متانول mol/L 5-10×5/2
جدول 3-23 مقايسه max? نوارهاي جذبي طيف UV-Vis کمپلکسهاي (1)، (2)، (3) و (4)
نام ترکيب max1? max2? max3?
کمپلکس(1) 233 261 378
کمپلکس(2) 229 266 380
کمپلکس(3) 217 260 362
کمپلکس(4) 213 257 –
مقايسه طيف UV-Vis کمپلکسهاي (1)، (2)، (3) و (4) در شکل 3-50 و جدول 3-23 نشان ميدهد که اين سه کمپلکس ساختارهاي مشابهي دارند و تفاوت اندک در ظاهر طيف به دليل وجود استخلافهاي متفاوت در ساختار ليگاندها است.
3-14 تهيه، بررسي خواص طيفي و شناسايي کمپلکس ·CH3OH [Fe2(L2)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (5)
اين کمپلکس از ترکيب ليگاند H2L2 و Fe(NO3)3·9H2O با نسبتهاي مولي 1:2 در حلال متانول به دست آمد. تک بلور اين کمپلکس در لوله با شاخهجانبي در مدت سه هفته با بازده 68% تهيه گرديد که به رنگ سياه بود و نقطه ذوب آن بالاي C?350 ميباشد.
شکل 3-51 سنتز کمپلکس·CH3OH [Fe2(L2)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (5)
از بلورهاي حاصل، طيف IR گرفته شد که در شکل 3-53 نشان داده شده است. بررسي اوليه اين طيف و مقايسه آن با طيف IR ليگاند H2L2 نشان داد که ترکيب جديدي سنتز شده است و ليگاند در ساختار کمپلکس وارد شده است. اين موضع از جابهجايي فرکانس کششي گروههاي کوئوردينانس شونده ليگاند H2L2 ثابت شد. براي تعيين ساختار کمپلکس سنتز شده، بلورهاي حاصل با پراش پرتو X تعيين ساختار شدند. ساختار بلوري کمپلکس در شکل 3-52 نشان داده شده است. دادههاي بلور نگاري کمپلکس در جدول 3-24 و طول پيوند و زواياي انتخابي در جدول 3-25 نشان داده شده است.
شکل 3-52 نمايش ساختار بلوري کمپلکس·CH3OH [Fe2(L2)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (5)
جدول 3-24 دادههاي بلور شناسي کمپلکس·CH3OH [Fe2(L2)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (5)
Net formula C44H48F4Fe2N4O9
Mr/g mol?1 964.56
Crystal size/mm 0.34 × 0.2 × 0.07
T/K 120
Radiation Mo K? (0.71073 ?)
Crystal system Orthorhombic
a/? 17.554(4)
b/? 22.487(5)
c/? 11.214(3)
?/° 90
?/° 90
?/° 90
V/?3 4426.6(18)
Z 4
Calc. density/g cm?3 1.447
?/mm?1 0.73
Refls. Measured 25671
Rint 0.072
h, k, l ?24?23, ?31?31, ?10?15
? range 2.9-30.1
Parameters/ Restraints 300/7
F(000) 2000
R(Fobs) 0.053
Rw(F2) 0.124
S 1.00
Shift/errormax 0.001
Max/Min electron density/e ??3 -0.26-0.81
اين کمپلکس به صورت دو هستهاي است و در آن دو مرکز فلزي از طريق پلهاي هيدروکسي و متوکسي به همديگر متصل شدهاند. ليگاند بيس فنولات H2L2 از طريق دو اکسيژن خود و با از دست دادن دو پروتون فنولي به صورت دو بار منفي، نيتروژن حلقه پيريديني و نيتروژن نوع سوم ليگاند به فلز کوئوردينانس شده است. عدد اکسايش هر دو فلز آهن به صورت 3+ (آرايش الکتروني d5) است. محيط کوئورديناسيوني اطراف هر فلز به صورت FeN2O4 ميباشد و آرايش فضايي اطراف آن به صورت هشت وجهي است. در کمپلکس سنتز شده نيتروژن حلقه پيريديني و يکي از اکسيژنهاي فنولي در موقعيت محوري قرار گرفتهاند. نيتروژن نوع سوم ليگاند، اکسيژن ديگر فنولي و اکسيژنهاي متوکسي و هيدروکسي که پل هستند در موقعيت استوايي قرار دارند. اين کمپلکس به دليل قرار گرفتن نيتروژن پيريديني در موقعيت محوري و نيتروژن نوع سوم ليگاند در موقعيت محوري به صورت ايزومر سيس ميباشد.
جدول 3-25 برخي از زوايا و طول پيوندهاي کمپلکس (5)
زاويه(درجه) محل زاويه
طول(?) پيوند
O1-Fe1-O2 99.97(15)
O1-Fe1-O1M 96.64(10)
O2-Fe1-O1M 90.71(16)
O1-Fe1-O1H

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *