94.48(11)
O2-Fe1-O1H 162.95(15)
O1M-Fe1-O1H 78.62(13)
O1-Fe1-N2 162.96(15)
O2-Fe1-N2 82.77(13)
O1M-Fe1-N2 100.15(10)
O1H-Fe1-N2 86.05(10)
O1-Fe1-N1 86.47(14)
O2-Fe1-N1 88.81(14)
O1M-Fe1-N1 176.89(10)
O1H-Fe1-N1 101.13(14)
N2-Fe1-N1 76.74(13)
C1-O1-Fe1 136.4(3)
C9-O2-Fe1 126.2(3)
C15-N1-C8 110.5(3)
C15-N1-C7 108.3(4)
C8-N1-C7 109.8(4)
C15-N1-Fe1 109.1(3)
C8-N1-Fe1 109.5(3)
C7-N1-Fe1 110.1(3)
C20-N2-C16 119.1(4)
C20-N2-Fe1 122.8(3)
C16-N2-Fe1 116.3(3)
O1-C1-C6 118.2(4)
Fe1-O1 1.889(3)
Fe1-O2 1.951(3)
Fe1-O1M 1.959(3)
Fe1-O1H 2.059(3)
Fe1-N2 2.192(4)
Fe1-N1 2.230(4)
F1-C4 1.369(6)
F2-C12 1.375(5)
O1-C1 1.340(5)
O2-C9 1.322(5)
N1-C15 1.488(6)
N1-C8 1.459(5)
N1-C7 1.501(7)
N2-C20 1.342(6)
N2-C16 1.344(6)
C1-C6 1.388(6)
C1-C2 1.395(7)
C2-C3 1.404(7)
C2-C7 1.515(6)
C3-C4 1.363(7)
C3-H3 0.9500
C4-C5 1.374(7)
C5-C6 1.395(7)
C5-H5 0.9500
C6-H6 0.9500
C7-H7A 0.9900
C7-H7B 0.9900
3-14-1 بررسي خواص طيفي کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L2)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (5)
از اين کمپلکس طيف IR و UV-Vis گرفته شد. طيف IR کمپلکس در شکل 3-53 نشان داده شده و تفسير و محل پيک گروههاي مهم موجود در ساختار کمپلکس به طور خلاصه در جدول3-26 ارائه شده است. همان طور که در شکل ميبينيم پيکهاي ظاهر شده در cm-1 3434 مربوط به گروههاي OH متانول و گروه هيدروکسيل پل ميباشد. پيکهاي متوسط موجود در ناحيه cm-1 2850-2923 نشان دهنده C-H هاي کششي آليفاتيکي ميباشند. پيکهاي موجود در ناحيه cm-1 1635 و 1605 که از شدت متوسط برخوردار هستند به ترتيب مربوط به گروههاي C=N حلقه پيريديني و C=C حلقههاي آروماتيکي ميباشند. پيک قوي موجود در ناحيه cm-1 1384 مربوط به گروه C-F ميباشد. C-H خمشي متيلنها ناحيه cm-1 1428 را در برگرفتهاند و شدت قوي تا متوسط دارند. گروههايC-N و C-O نيز در ناحيه cm-1 1297 و 1258 قرار دارند. C-H هاي خمشي خارج از صفحهاي حلقه آروماتيک نيز ناحيه cm-1 743-815 را در برگرفتهاند و از شدت متوسط برخوردار هستند.
جدول3-26 فرکانس کششي گروههاي مهم کمپلکس·CH3OH [Fe2(L2)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (5)
گروه (cm-1) ?
گروه (cm-1) ?
C-H کششي آليفاتيک 2850
C-H خمشي(CH2) 1428
C-H آروماتيکي(کششي) 2923
C-H آروماتيکي(خمشي) 815
C-F 1384
C-O کششي 1258
O-H کششي 3434
C=C 1605
C=N 1635
C-N 1297
شکل 3-53 طيف IR کمپلکس·CH3OH [Fe2(L2)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (5) به صورت قرص KBr
مقايسه طيف IR کمپلکس (5) با ليگاند H2L2 نشان ميدهد فرکانس کششي گروههاي C=N به اندازه cm-183، گروههاي C-O تقريباً به اندازه cm-130 و C-N تقريباً به اندازه cm-12 و گروههاي ديگر به مقادير متفاوت تغيير کردهاند که اين به دليل کوئوردينانس اين گروهها به فلز ميباشد.
طيف UV-Vis کمپلکس (5) با غلظتM 5-10×5/2 در حلال متانول ثبت و مورد بررسي قرار گرفت. در اين طيف نوار جذبي در (Lmol-1cm-172000=?( nm213= max? مربوط به انتقالات درون ليگاندي ميباشد زيرا در طيف ليگاند H2L2، نوارهايي درnm 229= max? و 266= max? ديده ميشود که در اثر کوئوردينانس شدن پيک موجود درnm 266 تقريباً از بين رفته است. نوار جذبي در (Lmol-1cm-111200=?nm(360= max? مربوط به انتقال LMCT ميباشد.
شکل 3-54 طيف UV-Vis کمپلکس·CH3OH [Fe2(L2)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (5) در حلال متانولM 5-10×5/2
شکل 3-55 مقايسه طيف UV-Vis کمپلکس ·CH3OH [Fe2(L2)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (5)و ليگاند H2L2
3-15 تهيه، بررسي خواص طيفي و شناسايي کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L1)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (6)
اين کمپلکس با ترکيب ليگاند H2L1 و Fe(NO3)3·9H2O با نسبتهاي مولي 1:2 در حلال متانول در لوله با شاخه جانبي گذاشته شد. بعد از دو هفته در حمام روغن با دماي C?60 تمامي مواد در حلال حل شدند، محلول تبخير حلال گذاشته شد با تبخير حلال بلورهاي ريز سياه به دست آمد، که قابل آناليز با پراش پرتو ايکس نبودند. بازده تشکيل کمپلکس78% و دماي ذوب آن بالاي C?350 بود.
شکل 3-56 سنتز کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L1)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (6)
از رسوب حاصل، طيف IR گرفته شد که در شکل3-75 نشان داده شده است. بررسي اوليه اين طيف و مقايسه آن با طيف IR ليگاند H2L1 نشان داد که ترکيب جديدي سنتز شده است و ليگاند در ساختار کمپلکس وارد شده است. اين موضوع از جابهجايي فرکانس کششي گروههاي کوئوردينانس شونده ليگاند H2L1 ثابت شد. با توجه مشابه بودن ساختار و گروههاي کوئوردينانس شونده اين ليگاند، با ليگاند H2L2، از طيف سنجي IR و UV-Vis استفاده کرديم نتايج بررسي کمپلکس 6 و مقايسه آن با کمپلکسهاي 5 و 7 در بخش3-16-1 ارائه شده است.
3-15-1 بررسي خواص طيفي کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L1)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (6)
از اين کمپلکس طيفهاي IR و UV-Vis گرفتيم. طيف IR اين کمپلکس در شکل 3-57 و تفسير فرکانسهاي کششي در جدول 3-27 ارائه شده است. همان طور که در شکل ميبينيم پيکهاي ظاهر شده در cm-1 3426 مربوط به گروههاي OH در متانول و پل هيدروکسيل ميباشد. پيکهاي متوسط موجود در ناحيه cm-1 2865-2954 نشان دهنده C-H هاي کششي آليفاتيکي ميباشند. پيکهاي موجود در ناحيه cm-1 1606 و 1468 که از شدت متوسط برخوردار هستند به ترتيب مربوط به گروههاي C=N حلقه پيريديني و C=C حلقههاي آروماتيکي ميباشند. C-H خمشي متيلنها ناحيه cm-1 1425-1443 را در برگرفتهاند و شدت قوي تا متوسط دارند. گروههايC-N و C-O اتري نيز در ناحيه cm-1 1291 و 1273 قرار دارند. C-H هاي خمشي خارج از صفحهاي حلقه آروماتيک نيز ناحيه cm-1 756-815 را در برگرفتهاند و از شدت متوسط برخوردار هستند.
جدول3-27 فرکانس کششي گروههاي مهم کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L1)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (6)
گروه (cm-1) ?
گروه (cm-1) ?
C-H کششي آليفاتيک 2865
C-H خمشي(CH2) 1443
C-H آروماتيکي(خمشي) 835
C-H خمشي(CH3) 1384
C-O کششي (اتري) 1273
O-H کششي 3426
C=C 1468
C=N 1606
C-N 1291
شکل 3-57 طيف IR کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L1)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (6) به صورت قرص KBr
طيف UV-Vis کمپلکس (6) با غلظتM 5-10×5/2 در حلال متانول ثبت و مورد بررسي قرار گرفت. در اين طيف نوار جذبي در (Lmol-1cm-176000=?( nm244=max? و (Lmol-1cm-1184000=?( nm282= max? مربوط به انتقالات درون ليگاندي ميباشد زيرا در طيف ليگاند H2L1، نوارهايي در 276= max? وnm 233= max? ديده ميشود که در اثر کوئوردينانس شدن از شدت اين پيکها کاسته شده است. نوارهاي جذبي در (Lmol-1cm-19600=?nm(340= max? و (Lmol-1cm-15200=?) nm533= max? مربوط به انتقالات LMCT ميباشند.
شکل 3-58 طيف UV-Vis کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L1)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (6) در حلال متانولM 5-10×5/2
شکل 3-59 مقايسه طيف UV-Vis کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L1)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (6) و ليگاند H2L1
3-16 تهيه، بررسي خواص طيفي و شناسايي کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L4)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (7)
اين کمپلکس با ترکيب ليگاند H2L4 و Fe(NO3)3·9H2O با نسبتهاي مولي 1:2 در حلال متانول در لوله با شاخه جانبي گذاشته شد. بعد از يک هفته در حمام روغن تمامي مواد در حلال حل شدند، محلول به بشر منتقل شد و تبخير حلال گذاشته شد، با تبخير حلال بلورهاي ريز سياه به همراه رسوب به دست آمد که قابل آناليز با دستگاه پراش پرتو ايکس نبودند. بازده تشکيل کمپلکس68% و دماي ذوب آن بالاي C?350 بود.
شکل 3-60 سنتز کمپلکس CH3OH·[Fe2(L4)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (7)
از رسوب حاصل، طيف IR گرفته شد که در شکل3-61 نشان داده شده است. بررسي اوليه اين طيف و مقايسه آن با طيف IR ليگاند H2L5 نشان داد که ترکيب جديدي سنتز شده است و ليگاند در ساختار کمپلکس وارد شده است. اين موضوع از جابهجايي فرکانس کششي گروههاي کوئوردينانس شونده ليگاند H2L5 ثابت شد. با توجه مشابه بودن ساختار و گروههاي کوئوردينانس شونده اين ليگاند، با ليگاند H2L2 و H2L1، از طيف سنجي IR و UV-Vis استفاده کرديم. نتايج بررسي کمپلکس 7 و مقايسه آن با کمپلکسهاي 5 و 6 در بخش3-16-1 ارائه شده است.
3-16-1 بررسي خواص طيفي کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L4)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (7)
از اين کمپلکس طيفهاي IR و UV-Vis گرفتيم. طيف IR اين کمپلکس در شکل 3-61 و تفسير فرکانسهاي کششي در جدول 3-28 ارائه شده است. همان طور که در شکل ميبينيم پيکهاي ظاهر شده در cm-1 3432 مربوط به گروههاي OH متانول و پل هيدروکسيل ميباشد. پيکهاي متوسط موجود در ناحيه cm-1 2853-2923 نشان دهنده C-H هاي کششي آليفاتيکي ميباشند. پيکهاي موجود در ناحيه cm-1 1574 و 1698 که از شدت متوسط برخوردار هستند به ترتيب مربوط به

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *