) ……………………………………….
58
2-5-3 تهيه کمپلکس ·CH3OH[Mn(L2)(CH3OH)N3] (3) …………………………………………..
59
2-5-4 تهيه کمپلکس [Mn(L4)(CH3OH)N3]·CH3OH(4) ……………………………………………
59
2-5-5 تهيه کمپکس ·CH3O[Fe2(L2)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (5) ……………………………………
60
2-5-6 تهيه کمپلکس ·CH3O[Fe2(L1)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (6) ………………………………….
61
2-5-7 تهيه کمپلکس ·CH3O[Fe2(L4)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (7) …………………………………..
61
2-5-8 تهيه کمپلکس ·NO3[Mn(L6)(CH3OH)2] (8) …………………………………………………….
62
2-5-9 تهيه کمپلکس ·NO3[Mn(L7)(CH3OH)2] (9) ……………………………………………………..
63
2-6 بررسي خاصيت کاتاليزگري …………………………………………………………………………………………………
63
2-6-1 طريقه نمونه برداري از مخلوط واکنش ……………………………………………………………………..
64
2-7 روش کلي اکسايش ………………………………………………………………………………………………………………
64
2-8 بررسي اکسايش الکلهاي مختلف با هيدروژن پراکسيد …………………………………………………….
فصل سوم
عنوان صفحه
66
3-1 تهيه، بررسي و تفسيرنتايج ليگاند 2,?2-[[(پيريدين-2-ايل متيل)ايمينو]دي متيلن)] بيس(6,4-ديترشيوبوتيل فنول) (H2L1) ………………………………………………………………………………….
68
3-2 تهيه، بررسي و تفسيرنتايج ليگاند 2,?2-[[(پيريدين-2-ايل متيل)ايمينو]دي(متيلن)] بيس(4-فلوئوروفنول) (H2L2) …………………………………………………………………………………………………………
71
3-3 تهيه، بررسي و تفسيرنتايج ليگاند 2,?2-[[(پيريدين-2-ايل متيل)ايمينو]دي(متيلن)] بيس(4-ترشيوبوتيل فنول) (H2L3) ……………………………………………………………………………………………….
74
3-4 تهيه ليگاند 2,?2-[[(پيريدين-2-ايل متيل)ايمينو]دي(متيلن)]بيس(4-متيل فنول) (H2L4)………………………………………………………………………………………………………………………………………………
76
3-5 تهيه ليگاند 1,?1-[[(پيريدين-2-ايل متيل)ايمينو]دي(متيلن)]دي(2-نفتول) (H2L5)……….
79
3-6 تهيه ليگاند 1,?1-[هگزاهيدرو-1-بنزايميدازول1,3-دي ايل دي(متيلن)]دي(2-نفتول) ((H2L6 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
84
3-7 تهيه ليگاند 2,?2- هگزاهيدرو-1H-بنزايميدازول-3,1-دي ايل دي متيلن)]بيس(4-فلوئورو فنول) (H2L7) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
86
3-8 تهيه ليگاند 2,?2-[هگزاهيدرو-1H-بنز يميدازول-3,1-دي ايل دي(متيلن)]بيس(6,4-دي ترشيوبوتيل فنول) (H2L9) ……………………………………………………………………………………………………………..
89
3-9 تهيه ليگاند 2,?2-[هگزاهيدرو-1H-بنزايميدازول-3,1-دي ايل د (متيلن)]بيس(6,4-دي ترشيوبوتيل فنول) (H2L9) ……………………………………………………………………………………………………………..
91
3-10 تهيه، بررسي خواص طيفي و شناسايي کمپلکس·CH3OH[Mn(L1)(CH3OH)N3](1)
97
3-10-1 بررسي خواص طيفي کمپلکس ·CH3OH[Mn(L1)(CH3OH)N3] (1) …………………
100
3-11 تهيه، بررسي خواص طيفي و شناسايي کمپلکس CH3OH·[Mn(L1)(CH3OH)(NCS)] (2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
106
3-11-1 بررسي خواص طيفي کمپلکس ·CH3OH[Mn(L1)(CH3OH)(NCS)](2) …………….
109
3-12 تهيه، بررسي خواص طيفي و شناسايي کمپلکس [Mn(L2)(CH3OH)N3]·CH3OH (3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
110
3-12-1 بررسي خواص طيفي کمپلکس [Mn(L2)(CH3OH)N3]·CH3OH (3) ………………….
113
3-13 تهيه، بررسي خواص طيفي و شناسايي کمپلکس [Mn(L4)(CH3OH)N3]·CH3OH (4)
114
3-13-1 بررسي خواص طيفي کمپلکس [Mn(L4)(CH3OH)N3]·CH3OH (4) ………………….
118
3-14 تهيه، بررسي خواص طيفي و شناسايي کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L2)2(µ-CH3OH)(µ-OH)] (5) …………………………………………………………………………
122
3-14-1 بررسي خواص طيفي کمپلکس ·CH3OH [Fe2(L2)2(µ-CH3OH)(µ-OH)] (5) ………………………………………………………………………..
125
3-15 تهيه، بررسي خواص طيفي و شناسايي کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L1)2(µ-CH3OH)(µ-OH)] (6)……………………………………………………………………….
126
3-15-1 بررسي خواص طيفي کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L1)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (6) ……………………………………………………………………………
129
3-16 تهيه، بررسي خواص طيفي و شناسايي کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L4)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (7) …………………………………………………………………………
130
3-16-1 بررسي خواص طيفي کمپلکس ·CH3OH[Fe2(L4)2(µ-OCH3)(µ-OH)] (7) …………………………………………………………………………….
135
3-17 تهيه، بررسي خواص طيفي و شناسايي کمپلکس ·NO3[Mn(L6)(CH3OH)2] (8)………….
140
3-17-1 بررسي خواص طيفي کمپلکس ·NO3[Mn(L6)(CH3OH)2] (8) …………………………..
143
3-18 تهيه، بررسي خواص طيفي و شناسايي کمپلکس
·NO3[Mn(L7)(CH3OH)2](9) ……………………………………………………………………………………………….
144
3-18-1 بررسي خواص طيفي کمپلکس NO3·[Mn(L7)(CH3OH)2] (9) ……………………………
147
3-19 بررسي خاصيت کاتاليزگري کمپلکسهاي سنتز شده …………………………………………………………
148
3-20 بررسي خاصيت کاتاليزگري کمپلکسهاي 1 و 2 ………………………………………………………………..
148
3-20-1 تأثير غلظت اکسنده (H2O2) در اکسايش ………………………………………………………………….
150
3-20-2 بررسي اثر حلال ………………………………………………………………………………………………………….
151
3-20-3 بررسي اثر دما ………………………………………………………………………………………………………………
152
3-21 بررسي خاصيت کاتاليزگري کمپلکس 1 و2 در شرايط بهينه……………………………………………….
153
3-22 بررسي اکسايش کاتاليز شده الکلهاي مختلف……………………………………………………………………..
156
3-22 مکانيسم ممکن براي واکنش گاتاليزکري …………………………………………………………………………….
158
3-24 نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………………
159
3-25 پيشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………….
160
منابع و مراجع …………………………………………………………………………………………………………………………
1-1 واکنش مانيخ
واکنش مانيخ از نوع واکنشهاي افزايشي نوکلئوفيلي ميباشد. محصول نهايي اين واکنش بتا- آمينو كربونيل1 است که از تراکم يک آلدهيد واکنشپذير (اغلب فرمالدهيد)، يک کتون و يک آمين نوع اول يا دوم ايجاد ميشود. در اين واکنش يک يون ايمينيوم که از تراکم يک فرمآلدهيد با يک آمين بدست ميآيد، به عنوان الکترون دوست عمل کرده و ميتواند مورد حمله انولاتها قرار بگيرد (شکل1-1(.
شکل 1-1 طرح کلي واکنش مانيخ
در اين واکنش از آمونياک يا آمينهاي نوع اول يا دوم براي فعال کردن فرمآلدهيد استفاده ميشود، و آمينهاي نوع سوم به دليل اينکه فاقد هيدروژن ميباشند، نميتوانند تشکيل حدواسط ايمين2 بدهند، بنابراين براي انجام اين واکنش مناسب نيستند. نوکلئوفيلهاي که در اين واکنش استفاده ميشود بايد داراي حداقل يک هيدروژن اسيدي روي کربن آلفاي خود باشند، مانند ترکيبات کربونيلدار، نيتريلها، استيلنها، ترکيبات نيترو آليفاتيک و ترکيبات ?-آلکيل پيريدينها، همچنين ممکن است از گروههاي فنيل فعال و هتروسيکلهاي غني از الکترون مانند فوران، تيول، تيوفن نيز به عنوان نوکلئوفيل در اين واکنشها استفاده شود.
در سال 1912 کارل مانيخ3 اولين کسي بود که اين واکنش را پايهگذاري کرد و به اهميت زياد آن پيبرد. درحال حاضر اين واکنش بهنام خود اين شيميدان نامگذاري شده و يکي از مهمترين واکنشهاي آلي در تشکيل پيوند کربن-کربن ميباشد [1-4].
مکانيسم واکنش مانيخ از چند مرحله تشکيل شده است:
مرحله اول با تشکيل به يک يون ايمينيوم4، از آمين و فرمالدهيد شروع مي شود.
مرحله دوم، يک ترکيب با گروه عاملي کربونيل (در اين مورد يک کتون)، ميتواند به فرم انولي توتومري شود.
در مرحله سوم انولات ايجاد شده به عنوان نوکلئوفيل عمل کرده و به يون ايمينيوم حمله ميکند و توليد يک

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *