…………………………………………………………………………………………………53
2-23 موانع خلاقيت …………………………………………………………………………………………………………………..55
2-24 خلاقيت و فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………..56
2-25 نوآوري و فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………57
2-26 باورهاي فرهنگي و خلاقيت و نوآوري ……………………………………………………………………………….58
2-27 فرهنگ سازماني نوآوري و خلاقيت…………………………………………………………………………………….59
2-28 مراحل خلاقيت…………………………………………………………………………………………………………………60
2-29 عوامل خلاقيت…………………………………………………………………………………………………………………62
2-30 راههاي پرورش خلاقيت……………………………………………………………………………………………………63
قسمت دوم : پيشينه تحقيق
2-31 مطالعات و تحقيقات داخل کشور ……………………………………………………………………………………….68
2-32 مطالعات و تحقيقات خارج کشور………………………………………………………………………………………..73
2-33 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………78
فصل سوم : روش شناسي تحقيق
3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….81
3-2 نوع و روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………..81
3-3 جامعه آماري و نمونه تحقيق ……………………………………………………………………………………………….81
3-4 روش جمع آوري اطلاعات …………………………………………………………………………………………………82
3-5 روش تجزيه و تحليل داده ها……………………………………………………………………………………………….83
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق
4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….85
4-2 توصيف يافته هاي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………85
4-3 توصيف مشخصات فردي ……………………………………………………………………………………………………85
4-4 توصيف يافته هاي مربوط به سوالات پرسشنامه ……………………………………………………………………..89
4-5 توصيف سوالات پرسشنامه مربوط به فرهنگ سازماني …………………………………………………………..89
4-6 توصيف سوالات پرسشنامه مربوط به خلاقيت ………………………………………………………………………100
4-7 آزمون فرضيه هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………..101
4-7-1 فرضيه اول…………………………………………………………………………………………………………………… 102
4-7-2 فرضيه دوم…………………………………………………………………………………………………………………….103
4-7-3 فرضيه سوم …………………………………………………………………………………………………………………..104
4-7-4 فرضيه چهارم ………………………………………………………………………………………………………………..105
4-7-5 فرضيه پنجم ………………………………………………………………………………………………………………….106
4-7-6 فرضيه ششم …………………………………………………………………………………………………………………107
4-7-7 فرضيه هفتم ………………………………………………………………………………………………………………….108
4-7-8 فرضيه هشتم………………………………………………………………………………………………………………… 109
4-7-9 فرضيه نهم…………………………………………………………………………………………………………………… 110
4-7-10 فرضيه دهم …………………………………………………………………………………………………………………111
4-7-11 فرضيه يازدهم …………………………………………………………………………………………………………….112
4- 8يافته هاي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………….113
فصل پنجم : نتيجه گيري
5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….117
5-2 خلاصه تحقيق………………………………………………………………………………………………………………….117
5-3 بحث و نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………….119
5-4 محدوديت هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………….122
5-5 پيشنهادات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………..122
5-6 پيشنهاد هايي براي تحقيقات بعدي……………………………………………………………………………………….125
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………127
پيوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………133
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول1-1 مدل مفهومي………………………………………………………………………………………………………………10
جدول2-1 تعاريف فرهنگ …………………………………………………………………………………………………………29
جدول4-1 توزيع و درصد فراواني سن آزمودني ها ………………………………………………………………………..86
جدول 4-2 آماره توصيفي سن آزمودني ها ……………………………………………………………………………………86
جدول 4-3 توزيع و درصد فراواني آزمودني ها بر اساس جنسيت ……………………………………………………87
جدول 4-4 توزيع و درصد فراواني ميزان تحصيلات آزمودني ها ……………………………………………………..87
جدول 4-5 توزيع و درصد فراواني آزمودني ها بر اساس رشته تحصيلي …………………………………………..88
جدول4-6 توزيع و در صد فراواني سابقه کاري آزمودني ها …………………………………………………………….88
جدول 4-7 آماره توصيفي بعد نوآوري در مديران و معاونان سازمان جمعيت هلال احمر……………………..89
جدول 4-8 آماره توصيفي بعد ريسک پذيري در مديران و معاونان سازمان جمعيت هلال احمر…………..90
جدول 4-9 آماره توصيفي بعد رهبري در مديران و معاونان سازمان جمعيت هلال احمر ……………………..91
جدول 4-10 آماره توصيفي بعد حمايت در مديران و معاونان سازمان جمعيت هلال احمر……………………92
جدول 4-11 آماره توصيفي بعد يکپارچگي در مديران و معاونان سازمان جمعيت هلال احمر……………….93
جدول 4-12 آماره توصيفي بعد کنترل در مديران و معاونان سازمان جمعيت هلال احمر………………………94
جدول 4-13 آماره توصيفي بعد هويت در مديران و معاونان سازمان جمعيت هلال احمر……………………..95
جدول 4-14 آماره توصيفي بعد سيستم پاداش در مديران و معاونان سازمان جمعيت هلال احمر………….96
جدول4-15 آماره توصيفي بعد سازش با تعارض در مديران و معاونان سازمان جمعيت هلال احمر……..97
جدول 4-16 آماره توصيفي بعد الگوي ارتباط در مديران و معاونان سازمان جمعيت هلال احمر …………98
جدول 4-17 آماره توصيفي ابعاد فرهنگ سازماني در مديران و معاونان سازمان جمعيت هلال احمر …….99
جدول 4-18 سطوح خلاقيت …………………………………………………………………………………………………….100
جدول4-19 نتايج آزمون فرض نرمال بودن مؤلفه ها………………………………………………………………………101
جدول4-20 ارتباط نوآوري با خلاقيت ……………………………………………………………………………………….102
جدول4-21 ارتباط ريسک پذيري با خلاقيت ………………………………………………………………………………103
جدول 4-22 ارتباط رهبري با خلاقيت ……………………………………………………………………………………….104
جدول 4-23 ارتباط حمايت با خلاقيت ……………………………………………………………………………………..105
جدول 4-2

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *