4 ارتباط يکپارچگي با خلاقيت ………………………………………………………………………………….106
جدول 4-25 ارتباط کنترل با خلاقيت ……………………………………………………………………………………….. 107
جدول 4-26 ارتباط هويت با خلاقيت ………………………………………………………………………………………..108
جدول 4-27 ارتباط پاداش با خلاقيت ………………………………………………………………………………………..109
جدول 4-28 ارتباط سازش با خلاقيت ………………………………………………………………………………………110
جدول 4-29 ارتباط الگوي ارتباط با خلاقيت ……………………………………………………………………………..111
جدول 4-30 ارتباط فرهنگ سازماني با خلاقيت………………………………………………………………………….. 112
جدول 5-1 مقايسه تحقيقات قبلي با تحقيق حاضر………………………………………………………………………. 119
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار (2-1) کارکرد فرهنگ سازماني ………………………………………………………………………………………..21
نمودار(2-2) ارتباط و نفوذ فرهنگ سازمان بر بخشهاي مختلف فرهنگ…………………………………………..21
نمودار (2-3) عوامل تشکيل دهنده فرهنگ سازماني …………………………………………………………………….34
نمودار (2-4) فرهنگ سازماني قوي و ضعيف ……………………………………………………………………………..39
نمودار(4-1) ميانگين توصيف ابعاد فرهنگ سازماني ……………………………………………………………………..99
فهرست شکل
عنوان صفحه
شکل (2-1)شيوه شکل گيري فرهنگ…………………………………………………………………………………………..45
شکل (2-2)الگوي جامعه پذيري………………………………………………………………………………………………….46
شکل (4-1)توزيع فراواني کارمندان به تفکيک سن………………………………………………………………………..142
شکل (4-2) توزيع فراواني کارمندان به تفکيک جنسيت…………………………………………………………………142
شکل (4-3) توزيع فراواني کارمندان به تفکيک تحصيلات……………………………………………………………..143
شکل (4-4) توزيع فراواني کارمندان به تفکيک سابقه کاري……………………………………………………………143
چکيده:
امروزه شناخت فرهنگ سازماني براي مديران اهميت حياتي دارد چون فرهنگ يا جو حاکم بر سازمان مبين شيوه زندگي سازمان است. در جو حاکم بر سازمان که افراد در آن فعاليت ميکنند تا بتوانند به اهداف سازمان جامه عمل بپوشانند. به همين دليل دانشمندان مديريت بيان ميدارند که اساسي ترين وظيفه مديريت شکل دهي به هدايت ارزشهاي اساسي فرهنگ سازماني است. تحقيق حاضر به رابطه فرهنگ سازماني با ميزان خلاقيت مديران سازمان جمعيت هلال احمر استان زنجان مي پردازد. هدف کلي اين تحقيق بررسي رابطه بين برخي مؤلفه هاي فرهنگ سازماني با ميزان خلاقيت مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان مي باشد و اهداف ويژه آن بررسي تک تک مؤلفه هاي فرهنگ سازماني با خلاقيت مي باشد. نوع و روش اين پژوهش پيمايشي است و سعي شده است که در آن مؤلفه هاي ده گانه فرهنگ سازماني توصيف شود و ميزان همبستگي آن با خلاقيت تعيين گردد. براي تعيين همبستگي بين فرهنگ سازماني و خلاقيت از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده و براي تعيين همبستگي تک تک عوامل فرهنگ سازماني با خلاقيت از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق برابر 36 نفر مي باشد که مديران و معاونان سازمان جمعيت هلال احمر استان زنجان را تشکيل مي دهد. ابزار مورد استفاده در اين تحقيق عبارت است از پرسشنامه فرهنگ سازماني استيفن پي رابينز و پرسشنامه خلاقيت رندسيپ . پس از تکميل پرسشنامه ها توسط مديران، اطلاعات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي تحقيق نشان داد بين فرهنگ و خلاقيت مديران و معاونان سازمان جمعيت هلال احمر استان زنجان رابطه معني داري وجود دارد. همچنين شاخص هاي فرهنگ سازماني از قبيل : رهبري، هويت، سازش و الگوي ارتباط با خلاقيت همبستگي مثبت و معني داري ندارد. اما شاخص هاي نوآوري، ريسک پذيري ، کنترل ، پاداش ، حمايت و انسجام با خلاقيت همبستگي مثبت و معني داري دارد. يافته هاي تحقيق نشان داد که بين ويژگي هاي فردي مديران ( سن، سابقه کار، جنسيت ، رشته تحصيلي، سطح تحصيلات) با فرهنگ سازماني از نظر آماري ارتباط وجود دارد.
واژه هاي کليدي: فرهنگ سازماني، خلاقيت، مديران و معاونان جمعيت هلال احمر
1-1 مقدمه
فرهنگ سازماني موضوعي است كه به تازگي در دانش مديريت و در قلمرو رفتار سازماني راه يافته است. به دنبال نظريات و تحقيقات جديد در مديريت، فرهنگ سازماني داراي اهميت روزافزوني شده و يكي از مباحث اصلي و كانوني مديريت را تشكيل داده است. جمعيت‌شناسان، جامعه‌شناسان و اخيراً روان‌شناسان و حتي اقتصاددانان توجه خاصي به اين مبحث نو و مهم در مديريت مبذول داشته و در شناسايي نقش و اهميت آن نظريه‌ها و تحقيقات زيادي را به‌وجود آورده و در حل مسائل و مشكلات مديريت به كار گرفته‌اند (شجاعي،1384،ص12).
ما در اين پژوهش سعي داريم تا رابطه بين فرهنگ سازماني و مولفه هاي آن را با خلاقيت مقايسه کنيم و مشخص کنيم چه رابطه بين اين دو شاخص وجود دارد . اهداف ويژه تحقيق بررسي تک تک مولفه هاي فرهنگ سازماني با خلاقيت مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان مي باشد . در اين فصل ابتدا بيان مساله و اهميت و ضرورت انجام پژوهش ارايه شده سپس اهداف و سوالات تحقيق و تعريف نظري و عملياتي متغير ها آمده است.
2-1بيان مسأله تحقيق
يکي از تحولات اساسي که در مديريت امروزي شکل گرفته است تحول در نحوه‌ي نگرش به سازمان است. تا قبل از دو دهه پيش چنين تصور مي‌شد که سازمان‌ها ابزار عقلايي براي ايجاد هماهنگي و کنترل افراد در جهت دستيابي به اهداف بوده و داراي سطوح عمودي از بخش‌ها، قسمت‌ها و واحدها مي‌باشند و مبتني بر روابطي از قدرت هستند. ولي امروزه اذعان مي‌شود که سازمان‌ها چيزي بيشتر از اين موضوع بوده و توجه به موضوعاتي همچون جو سازماني و فرهنگ سازماني به‌عنوان پديده‌هاي نسبتاً جديدي در مطالعات سازمان و مديريت نوين بيشتر مد نظر بوده و در دهه‌هاي اخير به شدت فراگير شده است(گلومس1،2007،ص35).به عقيده‌ي رابرت کويين براي شناخت سازمان و رفتارها و عملکرد کارکنان، شناخت فرهنگ گامي اساسي و بنيادي است، زيرا با اهرم فرهنگ به سادگي مي‌توان انجام تغييرات را تسهيل و جهت‌گيري‌هاي جديد را در سازمان پايدار کرد. از اين‌رو فرهنگ سازماني يک عامل اساسي در موفقيت و تحقق اهداف بلند مدت سازمان مي‌باشد(رها عزآبادي،1379). از نظر گلومس و همکارانش، فرهنگ سازماني تعيين کننده‌ي تفکرات، احساسات و اعمال يک سازمان مي‌باشد(گلومس،2007،ص35). و بر روي تمامي جنبه‌هاي سازمان اثرگذار بوده و در هر سازماني پديده‌اي به دور از تأثير فرهنگ نيست.ريشه و عوامل اصلي موفقيت يا شکست مؤسسات و سازمان‌ها در فرهنگ سازماني‌شان جستجو مي‌شود. فرهنگ سازماني شکاف بين متغيرهاي اثرگذار سازمان رسمي و چگونگي انجام واقعي کار را هويت مي‌بخشد(آقايي فيشاني،1387،ص18).
رابينز2 (1991) در تعريف خود در مورد خلاقيت چنين مي‌گويد: خلاقيت به معني توانايي ترکيب ايده‌ها در يک روش منحصر به فرد يا ايجاد پيوستگي بين اين ايده‌هاست.
لوتانز3 نيز خلاقيت را به وجود آوردن تلفيقي از انديشه‌ها و رهيافت‌هاي افراد و يا گروه‌ها در يک روش جديد تعريف مي‌کند.
به همين دليل لازم است که مديران از فرايند مديريت خلاقيت در سازمان‌ها آگاه باشند و توسط فرآيند هايي آن را تشويق نمايند تا سازمان‌ها با بکارگيري خلاقيت بتوانند اثربخش‌ شده و قادر باشند راه‌هاي جديدتر، بهتر و خلاق‌تر انجام وظايف را بيابند. همچنين افزايش سطح خلاقيت سازماني باعث ميشود که سازمان ها در روياروي با بحران ها انعطاف پذير تر و به طور منطقي با مسائل و تنگناها برخورد کنند و در صورت نياز به تغيير و تحول در سازمان، پس از بررسي دقيق و عالمانه، آن را اعمال کنند. از آنجايي که عمده کار و فعاليت انسان‌ها در سازمان‌ها انجام مي‌گيرد، مديران مي‌توانند ظهور خلاقيت را در سازمان‌ها با ايجاد زمينه‌ي مناسب سرعت بخشند(آقايي فيشاني،1387) و اين تحقق نخواهد پذيرفت، مگر اينکه خود مديران داراي افق‌هاي فکري خلاقانه باشند.
با توجه به بخشهاي کاري جمعيت هلال احمر که در امور بهداشتي،آموزشي کمک رساني و بخش خدمات توانبخشي فعاليت دارد بايد موضوع خلاقيت و فرهنگ جدي گرفته شود.از آنجايي که مديران جمعيت بايد در مواقع ضروري بسيار مشکل و خطرناک تصميمات سريع و درستي را بگيرند براي کمک رساني به آسيب ديدگان مسائل آموزش و بهداشتي از اين رو خلاقيت اين مديران در مواقع اضطراري بسيار حائز اهميت ميباشد.از اين رو سعي شده تا در اين تحقيق به بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و خلاقيت مديران جمعيت پرداخته شود.
3-1اهميت و ضرورت تحقيق
فرهنگ سازماني با آنکه پيشينه‌اي دراز دارد ولي موضوعي است که به تازگي در دانش مديريت و به ويژه در قلمرو بالندگي سازماني و رفتار سازماني راه يافته است. فرهنگ از ديرباز براي شرح کيفيت زندگي جامعه‌ي انساني به کار برده مي‌شده و درباره‌ي آن سخن بسيار رفته است. ولي درباره‌ي فرهنگ سازماني يا آنچه خميرمايه‌ي کار و رفتار مردمان در سازمان است تا اين سال‌ها سخن اندک و کوتاه گفته شده است. فرهنگ سازماني يکي از عوامل موفقيت يا ناکامي سازمان‌ها در محيط پويا و در حال تحول کنوني است(شجاعي،1384،ص19). با افزايش انگيزش در ميان کارکنان، دادن آزادي عمل و تفويض اختيار، ايجاد گروه‌هاي کاري و حمايت متقابل اعضاء گروه در جهت ترکيب انديشه‌هاي متفاوت، اعطاي پاداش و تشويق، ارتقاي شغلي، اعتماد کردن و باور داشتن به افراد، عدم ارزيابي‌هاي بي‌مورد و وقت‌گير، ايجاد فضاي کاري آرام و بدون ترس و بيم، حمايت سازماني، تقويت همکاري‌هاي متقابل و ايجاد هماهنگي‌ مناسب با کارکنان، ايجاد جذابيت کاري براي کارکنان، عدم اجبار به شغل نامناسب به افراد، در اختيار قرار دادن منابع مهمي چون زمان و تخصيص منابع مالي جهت ايجاد انگيزه در افراد، احساس هدف مشترک بين کارکنان و مديران و ايجاد هسته‌هاي پژوهشي و نوآورانه در سازمان از جمله عوامل مهمي هستند که مديران با تأثير بر آنها زمينه‌هاي شکوفايي و توسعه‌ي خلاقيت را در خود و کارکنان فراهم ساخته و به ارتقاء و پيشرفت سازمان خود

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *