سازمان جمعيت هلال احمر استان زنجان .
4 .عدم همکاري برخي از مديران و معاونان به دليل کمبود وقت آنان به لحاظ اينکه اين پرسشنامه در محل کار آن‌ها توزيع شده است . در نتيجه امکان بي‌دقتي برخي در پاسخ دادن به سولات وجود دارد ،که پيشنهاد مي گردد مديران و معاونان به تکميل پرسشنامه در زمانهاي فراغت کاري اقدام نمايند.
.5عدم همکاري برخي دانشگاهها و کتابخانه‌ها به منظور بررسي منابع و مدارک موجود و دستيابي به اطلاعات حاصل از تحقيقات گذشته در مورد متغيرهاي پژوهش که پيشنهاد مي گردد دانشگاه هاي مربوطه همکاري بيشتري با محققان و پژوهشگران انجام دهند تا نتايج مفيد تري کسب گردد.
5-5 پيشنهادهاي تحقيق
1. ارائه آموزش هاي متنوع و مداوم با استفاده از روشهاي مختلف به منظور افزايش سطح دانش و مهارت شغلي مديران سازمان جمعيت هلال احمر به خصوص آن دسته از مديراني که سابقه خدمت طولاني دارند و نياز به آشنايي به اطلاعات و نوآوري هاي جديد مي باشد.
2. با توجه به نقش مهم و موثر مديران در ايجاد روابط ميان سطوح مختلف اداري به مديران و معاونان سازمان جمعيت هلال استان توصيه ميشود تلاش کنند تا با گستردگي روابط رسمي بين کارکنان و مديران مافوق روحيه مساعدت و مشارکت را توسعه دهند.
3. واگذاري مسئوليت و اختيارات از طريق معاونت ها به بخش هاي کوچکتر با توان انعطاف پذيري بالاتر و در اختيار گذاشتن منابع لازم براي آنها و در اختيار گرفتن سياست هاي کلي و هماهنگ کننده توسط خود معاونت ها.
4.تضعيف جريان تصميم گيري فردي و جايگزيني آن به وسيله تعاملات فکري و مشارکت هاي گروهي مديران سازمان.
5. با افزايش نوآوري در مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان خلاقيت آنان افزايش پيدا ميکند لذا پيشنهاد مي شود جمعيت هلال احمر با بوجود آوردن فضاي محرک،مستعد و خلاق که در آن ظهور انديشه هاي جديد در مديران و معاونان پرورش مي يابد ،زمينه افزايش خلاقيت را فراهم آورند.
6. با افزايش ريسک پذيري در مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان خلاقيت آنان افزايش پيدا ميکند لذا پيشنهاد مي شود فرهنگ حاکم درون سازمان بگونه اي باشد که ريسک پذيري را در مديران و معاونان سازمان تشويق کند تا آنها شهامت انجام کارهاي مخاطره آميز را در برابر مشکلات پيش آمده داشته باشند.
7. رهبري مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان رابطه ي معني داري با خلاقيت آنها ندارد لذا پيشنهاد مي شود در تحقيق مجزا دلايل عدم تاثير رهبري بررسي شود.
8. با افزايش حمايت در مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان خلاقيت آنان افزايش پيدا ميکند. خلاقيت به طور واقعي زماني تقويت مي شود که کل سازمان حامي آن باشد و چنين حمايتي وظيفه مديران کل است. لذا پيشنهاد مي شود مديران کل با مديران استانها و آنها با معاونانشان ارتباط سازنده و مفيد برقرار کنند و از آنها حمايت و پشتيباني به عمل آورند.
9. به علت معکوس بودن رابطه کنترل با خلاقيت پيشنهاد مي شود که مديران کل از کنترل هاي زياد و مستقيم و غير اصولي که نه تنها بازده مثبت ندارد بلکه روح خلاقيت و نوآوري را در سازمان تخريب مي کند بپرهيزند. که سازمان خلاق سازماني است که به خود کنترلي کارکنانش وابسته است.
10. با افزايش و کاهش هويت در مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان خلاقيت آنان افزايش يا کاهش نمي يابد و اين امر بيانگر اين است که دو متغير با هم رابطه معني داري ندارند. پيشنهاد ميشود در تحقيق مجزا تاثير هويت بر خلاقيت بررسي گردد.
11. با افزايش پاداش در مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان خلاقيت آنان افزايش پيدا ميکند. که اگر مديران عالي جمعيت هلال کل نتوانند اين وظيفه را بخوبي انجام دهند روحيه همکاري و مشارکت و اظهار نظر از بين خواهد رفت.لذا پيشنهاد ميشود براي ايجاد انگيزه در سازمان از سيستم تشويق و پاداش استفاده گردد و اين پاداش بر مبناي عملکرد مديران و معاونان باشد نه بر مبناي سليقه فردي و سابقه خدمت.
12. به دليل ارتباط نسبتا پايين سازش با پديده تعارض با خلاقيت در بين جامعه مورد مطالعه پيشنهاد ميشود که مديران کل به تعارضات و بحث ها اهميت بيشتري دهند، با تعارض، چگونگي مواجهه با موقعيت هاي جديد و برخورد با آنها را آموزش ميبينند و توانايي ايجاد تعارضات و پيدا کردن روش هايي حل آن را فرا ميگيرند. پيشنهاد ميشود که سازمان ها افرادي را جذب و به کار گيرند که به جهت گيري بيشتر سازمان به سمت خلاقيت و نوآوري سرعت ببخشند.
13. به دليل ارتباط نسبتا پايين الگوي ارتباطي با خلاقيت در بين جامعه مورد مطالعه پيشنهاد مي شود مديران کل از تاکيد زياد به تبعيت از مقررات و دستورالعمل ها خودداري نمايند و تمرکز شديد سازماني را به وجود نياورند تا مديران استان و معاون هايشان با اعمال سليقه هاي شخصي به ارائه نظرات و پيشنهاد ها و ايده هاي جديد بپردازند تا خلاقيت و نوآوري شکوفا شود.
14. با افزايش فرهنگ سازماني در مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان خلاقيت آنان افزايش پيدا ميکند.از نظر ارگاد شاين مهمترين عامل بررسي ايجاد خلاقيت و نوآوري پياده کردن يک برنامه به سازي توجه به فرهنگ سازماني است.لذا پيشنهاد ميشود مديران با بازشکافي و بازشناسي فرهنگ سازماني و استفاده از نقاط قوت آن بهبود خلاقيت سازماني را درخود و سازمان به وجود آورند.
5-6 پيشنهاد هايي براي تحقيقات بعدي
1- با توجه به نقش تعيين کننده فرهنگ سازماني در موفقيت و اثر بخشي سازمان و ايجاد خلاقيت که منجر به ارتقاء سازماني ميشود، پيشنهاد چنين تحقيقي در ساير سازمان ها انجام گردد تا با مقايسه نتايج حاصل به ياري مديران بشتابيم.
-2 انجام همين تحقيق بر روي سطوح مختلف سازمان مرکزي جمعيت هلال احمر ايران که نقش بسيار کليدي در هنگام بروز سوانح در کشور ايجاد مي کند.
3- بررسي راهکارهاي افزايش خلاقيت در سازمان جمعيت هلال احمر.
4- بررسي وضعيت پيچيدگي تمرکز و رسميت سازمان جمعيت هلال احمر که تاثير به سزايي بر روي خلاقيت سازمان دارد.
5- با توجه به اينکه تحقيقات انجام شده در مورد شاخص هاي فرهنگ سازماني و عوامل موثر بر خلاقيت زياد نيست و در ضمن اطلاعات کافي در دست نيست توصيه مي شود در اين زمينه تحقيقات بيشتري انجام گيرد.
منابع و مأخذ
1. اردلان، محمد رضا،و همکاران،(1387)، بررسي رابطه بين يگانگي فرد_ سازمان با فرهنگ سازماني در دانشگاههاي دولتي غرب کشور( همدان، کرمانشاه و کردستان)، فصل نامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي.
2. ارغواني،فاطمه،(1386)،بررسي و تجزيه و تحليل اثرات فرهنگ سازماني بر خلاقيت سازماني در واحدهاي صنعتي قم،دانشگاه قم، پايان نامه ارشد مديريت دولتي.
3. آشوري ، داريوش(1384) تعريف ها و مفهوم فرهنگ , نشر آگه , چاپ اول(ويراست دوم )
4. آقايي فيشاني ، تيمور(1387)خلاقيت و نوآوري در انسان ها و سازمان ها ,چاپ اول , تهران , نشر ترمه
5. اکبري،فضل الله،(1388)، بررسي رابطه بين ويژگي هاي فرهنگ سازماني و ساختار سازماني در شرکت برق منطقهاي اصفهان،پايانامه کارشناسي ارشد.
6. ايران زاده ، سليمان، (1387) مديريت فرهنگ سازماني ,انتشارات نيکنام.
7. بحرالعلوم، حسن، (1388)، ارتباط بين فرهنگ سازماني و سبک مديريت با رضايت شغلي کارشناسان سازمان تربيت بدني شاغل در تهران، رساله دکتري، دانشگاه تربيت معلم تهران.
8. پور فرج عمران ، مجيد ( 1387 ) بررسي رابطه بين خلاقيت ، هوش هيجاني و خودکارآمدي . اولين کنفرانس ملي خلاقيت شناسي و مديريت نوآوري در ايران .
9. جولازاده،محمدعلي(1388)رابطه فرهنگ سازماني و خلاقيت مديران تربيت بدني استان مازندران،پايان نامه ارشد دانشگاه شمال.
10. حسيني، افضل السادات،(1390)، ماهيت خلاقيت و شيوه‌هاي پرورش آن، انتشارات آستان قدس رضوي.
11. رابينز، استيفن پي،(1386)،رفتلر سازماني جلد سوم ترجمه: دکتر علي پارساييان و دکتر سيد محمد اعرابي، انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
12. رضائيان، علي ، (1386)، مباني سازمان و مديريت، انتشارات سمت، چاپ دهم.
13. رها عزآبادي ، رزا (1379) رابطه فرهنگ سازماني بها بهره وري مديران تربيت بدني آموزش و پرورش سراسر کشور پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده تربيت بدني تهران .
14. زارعي متين ,حسن (1384) تبيين الگوي فرهنگ سازماني بر اساس ارزش هاي اسلامي در محيط کار, نقش آن بر رضايت شغلي ,پايان نامه ,دکتري رشته منابع انساني ,دانشگاه تربيت مدرس.
15. زماني ،الهام (1382) خلاقيت و نوآوري در سازمانهاي هميار 22 ,تابستان 82 .
16. سليمي ،مهتاب،(1387) ،خلاقيت و نوآوري در سازمان ،پژوهشنامه شماره 24 ، انتشارات پژوهشکده تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام ، چاپ اول ، تهران.
17. شجاعي ,منوچهر , ,فرزاد (1384) بررسي و تبيين فرهنگ سازماني اعضاي هيات علمي دانشکده فني و پرديس علوم , مجله علمي و پژوهشي فرهنگ مديريت سال سوم شماره 11.
18. شجاعي،جواد،(1387)،رويکردي ساختاري به نو آوري،پژوهشنامه شماره 24 ، انتشارات پژوهشکده تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام ، چاپ اول ، تهران .
19. شريعتمداري،مهدي،(1389)، اصول و مباني مديريت(مديريت عمومي)، انتشارات کوهسار،چاپ چهارم،
20. شمس اسفندآباد، حسن، (1389)،روان شناسي تفاوتهاي فردي،انتشارات سمت.
21. صمد آقايي ,جليل(1382) سازمانهاي کار آفرين تهران انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتي
22. عسگري ,ناصر(1384) بررسي رابطه عوامل سازماني ,ساختار ,فرهنگ تکنولوژي وزارت کار و امور اجتماعي ,پايان نامه کارشناسي ارشد ,دانشکده مديريت تهران .
23. قاسمي، بهروز،(1389)، تئوريهاي رفتار سازماني،انتشارات هيأت چاپ اول.
24. قنبري، علي الله، (1387)، بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر نوآوري مديران شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران،پايانامه کارشناسي ارشد،دانشگاه تهران.
25. قهرمان تبريزي، (1384) ارتباط بين فرهنگ سازماني و خلاقيت اعضايي هيات علمي گروه هاي تربيت بدني پايان نامه کارشناسي ارشد و نشريه علوم حرکتي .
26. کاظمي ,عباس (1384)طراحي الگوي اثر بخشي سازماني با تأکيد بر معيار هاي فرهنگي سازمان پايان نامه کارشناسي ارشد ,دانشکده تربيت مدرس .
27. کاووسي، فرزانه ، زمستان (1387)،فرهنگ و کار آفريني سازماني ، پژوهشنامه شماره 32 ، انتشارات پژوهشکده مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام ، تهران.
28. کرد نوقاني،رسول (1380) مديريت خلاقيت و نوآوري در سازمانها ,چاپ اول ,انتشارات پيک سنجش
29. ماري ،جوهچ، (1388)، تئوري سازمان( ترجمه حسن دانايي فرد) تهران ، انتشارات افکار.
30. ماري،جوهچ،(1387)،تئوري سازمان: مدرن،نمادين و تفسيري پست مدرن، مترجم: حسن داناييفرد،نشر افکار.
31. مالکي طبس، فاطمه،(1388)، رابطه فرهنگ سازماني و خلاقيت سازماني در سازمان هاي دولتي، پژوهشهاي مديريت.
32. محمدي، ناهيد،(1384)، خلاقيت در مديريت، مجله تدبير ، شماره 161.
33. مدني ،داوود (1382)مقدمه اي بر تئوري سازمان و مديريت چاپ ششم انتشارات پيام نور .
34. مطلبي اصل ،صمد (1384)بررسي رابطه فرهنگ سازماني و مديريت مشارکتي، پايان نامه کارشناسي ارشد ,دانشکده مديريت تهران .
35. معرفتي،اکبر،(1383)، بررسي رابطه فرهنگ سازماني و سبک رهبري مديران دانشکدهها / گروههاي آموزشي تربيت بدني با ميزان بهرهوري اعضاي هيئت علمي آنها در دانشگاههاي دولتي ايران، رساله دکتري دانشگاه تربيت معلم.
36. ناطقيان ، سينا ( 1387 ) پيش بيني خلاقيت از سبک هاي تفکر در دانشجويان ، پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه پيام نور تهران .
37. هاشميان

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *