اسميرنوف
0.290
0.236
0.182
0.463
0.201
0.135
0.196
0.146
0.089
0.093
0.662
Sig
همانگونه که در جدول 4-19 مشاهده مي گردد، چون سطح معني داري همي مؤلفه ها بيشتر از سطح آلفا مي باشد( يعني بيشتر از 05.0 = ) لذا توزيع داده هاي مؤلفه هاي فوق در سطح اطمينان 95 درصد نرمال و براي بررسي فرضيه هاي آماري از آزمون هاي پارامتريک ( ضريب همبستگي پيرسون) استفاده مي گردد.
4-7-1 فرضيه اول
فرض (H0): بين نوآوري مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني داري وجود ندارد.
فرض (H1):بين نوآوري مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني داري وجود دارد.
جدول (4-20) : ارتباط بين نوآوري مديران با خلاقيت
متغير
آماره
خلاقيت
نوآوري
ضريب همبستگي پيرسون
0.391
سطح معناداري
0.047
تعداد
36
همانطور که در جدول(4-20) ملاحظه مي شود با توجه به ضريب همبستگي پيرسون و سطح معناداري:
فرض تحقيق تاييد و فرض صفر رد مي گردد. بنابراين بين نوآوري مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني دار و مستقيمي وجود دارد.
4-7-2 فرضيه دوم
فرض (H0): بين ريسک پذيري مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني داري وجود ندارد.
فرض (H1): بين ريسک پذيري مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني داري وجود دارد.
جدول (4-21) : ارتباط بين ريسک پذيري مديران با خلاقيت
متغير
آماره
خلاقيت
ريسک پذيري
ضريب همبستگي پيرسون
0.376
سطح معناداري
0.024
تعداد
36
همانطور که در جدول(4-21) ملاحظه مي شود با توجه به ضريب همبستگي پيرسون و سطح معناداري:
فرض تحقيق تاييد و فرض صفر رد مي گردد. بنابراين بين ريسک پذيري مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني دار و مستقيمي وجود دارد.
4-7-3 فرضيه سوم
فرض (H0): بين رهبري مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني داري وجود ندارد.
فرض (H1) :بين رهبري مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني داري وجود دارد.
جدول (4-22) : ارتباط بين رهبري مديران با خلاقيت
متغير
آماره
خلاقيت
رهبري
ضريب همبستگي پيرسون
0.013
سطح معناداري
0.334
تعداد
36
همانطور که در جدول(4-22) ملاحظه مي شود با توجه به ضريب همبستگي پيرسون و سطح معناداري:
فرض تحقيق رد و فرض صفر تاييد مي گردد. بنابراين بين رهبري مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني دار وجود ندارد.
4-7-4 فرضيه چهارم
فرض (H0): بين حمايت مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني داري وجود ندارد.
فرض (H1): بين حمايت مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني داري وجود دارد.
جدول (4-23) : ارتباط بين حمايت مديران با خلاقيت
متغير
آماره
خلاقيت
حمايت
ضريب همبستگي پيرسون
0.457
سطح معناداري
0.019
تعداد
36
همانطور که در جدول(4-23) ملاحظه مي شود با توجه به ضريب همبستگي پيرسون و سطح معناداري:
فرض تحقيق تاييد و فرض صفر رد ميگردد. بنابراين بين حمايت مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني دار و مستقيمي وجود دارد.
4-7-5 فرضيه پنجم
فرض (H0): بين يکپارچگي و انسجام مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني داري وجود ندارد.
فرض (H1) :بين يکپارچگي و انسجام مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني داري وجود دارد.
جدول (4-24) : ارتباط بين يکپارچگي و انسجام مديران با خلاقيت
متغير
آماره
خلاقيت
يکپارچگي و انسجام
ضريب همبستگي پيرسون
.3160
سطح معناداري
0.041
تعداد
36
همانطور که در جدول(4-24) ملاحظه مي شود با توجه به ضريب همبستگي پيرسون و سطح معناداري:
فرض تحقيق تاييد و فرض صفر رد مي گردد. بنابراين بين يکپارچگي و انسجام مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني دار و مستقيمي وجود دارد.
4-7-6 فرضيه ششم
فرض (H0): بين کنترل مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني داري وجود ندارد.
فرض (H1): بين کنترل مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني داري وجود دارد.
جدول (4-25) : ارتباط بين کنترل مديران با خلاقيت
متغير
آماره
خلاقيت
کنترل
ضريب همبستگي پيرسون
-0.353
سطح معناداري
0.035
تعداد
36
همانطور که در جدول(4-25) ملاحظه مي شود با توجه به ضريب همبستگي پيرسون و سطح معناداري:
فرض تحقيق تاييد و فرض صفر رد مي گردد. بنابراين بين کنترل مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني دار و معکوسي وجود دارد.
4-7-7 فرضيه هفتم
فرض (H0): بين هويت کنترل مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني داري وجود ندارد.
فرض (H1) :بين هويت کنترل مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني داري وجود دارد.
جدول (4-26) : ارتباط بين هويت مديران با خلاقيت
متغير
آماره
خلاقيت
هويت
ضريب همبستگي پيرسون
0.047
سطح معناداري
0.286
تعداد
36
همانطور که در جدول(4-26) ملاحظه مي شود با توجه به ضريب همبستگي پيرسون و سطح معناداري:
فرض تحقيق رد و فرض صفر تاييد مي گردد. بنابراين بين کنترل مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني دار وجود ندارد.
4-7-8 فرضيه هشتم
فرض (H0): بين پاداش مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني داري وجود ندارد.
فرض (H1) :بين پاداش مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني داري وجود دارد.
جدول (4-27) : ارتباط بين پاداش مديران با خلاقيت
متغير
آماره
خلاقيت
پاداش
ضريب همبستگي پيرسون
0.321
سطح معناداري
0.037
تعداد
36
همانطور که در جدول(4-27) ملاحظه مي شود با توجه به ضريب همبستگي پيرسون و سطح معناداري:
فرض تحقيق تاييد و فرض صفر رد مي گردد. بنابراين بين مؤلفه پاداش مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني دار و مستقيمي وجود دارد.
4-7-9 فرضيه نهم
فرض (H0): بين سازش با پديده تعارض مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني داري وجود ندارد.
فرض (H1): بين سازش با پديده تعارض مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني داري وجود دارد.
جدول (4-28) : ارتباط بين سازش با پديده تعارض کنترل مديران با خلاقيت
متغير
آماره
خلاقيت
سازش با پديده تعارض
ضريب همبستگي پيرسون
0.042
سطح معناداري
0.392
تعداد
36
همانطور که در جدول(4-28) ملاحظه مي شود با توجه به ضريب همبستگي پيرسون و سطح معناداري:
فرض تحقيق رد و فرض صفر تاييد مي گردد. بنابراين بين سازش با پديده تعارض مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني دار وجود ندارد.
4-7-10 فرضيه دهم
فرض (H0): بين الگوهاي ارتباطي کنترل مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني داري وجود ندارد.
فرض (H1): بين الگوهاي ارتباطي کنترل مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني داري وجود دارد.
جدول (4-29) : ارتباط بين الگوهاي ارتباطي کنترل مديران با خلاقيت
متغير
آماره
خلاقيت
الگوهاي ارتباطي
ضريب همبستگي پيرسون
132.0
سطح معناداري
23.20
تعداد
36
همانطور که در جدول(4-29) ملاحظه مي شود با توجه به ضريب همبستگي پيرسون و سطح معناداري:
فرض تحقيق رد و فرض صفر تاييد مي گردد. بنابراين الگوهاي ارتباطي کنترل مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني دار وجود ندارد.
4-7-11 فرضيه يازدهم
فرض (H0): بين فرهنگ سازماني مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني داري وجود ندارد.
فرض (H1): بين فرهنگ سازماني مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني داري وجود دارد.
جدول (4-30) : ارتباط بين فرهنگ سازماني مديران با خلاقيت
متغير
آماره
خلاقيت
فرهنگ سازماني
ضريب همبستگي پيرسون
0.308
سطح معناداري
0.014
تعداد
36
همانطور که در جدول(4-30) ملاحظه مي شود با توجه به ضريب همبستگي پيرسون و سطح معناداري:
فرض تحقيق تاييد و فرض صفر رد مي گردد. بنابراين بين فرهنگ سازماني مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان با خلاقيت آنان ارتباط معني دار و مستقيمي وجود دارد.
4-8 يافته هاي تحقيق
با توجه به اين که يافته هاي تحقيق بايد با مبناي نظري ادبيات و سابقه تحقيقات گذشته مقايسه گردد تا بحث و نتيجه گيري تحقيق از اعتبار لازم برخوردار گردد لذا لازم است تا نتايج اين پژوهش براي انجام مقايسه و استنتاج علمي ارائه گردد. در ضمن شناسايي تکتک شاخص هاي فرهنگ سازماني و رابطه آن با خلاقيتَ به مديران کمک مي کند تا با ارزيابي سازمان خود بپردازند و شکاف هاي موجود را بشناسند و در رفع آن تلاش کنند.
1 – نتايج بررسي توصيفي مربوط به جنسيت نشان داد که از مجموع 36 نمونه تحت بررسي در سازمان هلال احمر استان 36 نفر مرد(100%) هستند که با توجه به نتايج بدست آمده سازمان هلال احمر استان زنجان براي رسيدن به وضعيت متعادل تري در اين خصوص بايد تمهيدات لازم را در نظر بگيرند. تا از اين طريق به رشد و ارتقا زنان در جامعه توجه بيشتري شود.
2 – نتايج بررسي توصيفي مربوط به سن افراد نشان داد که از مجموع 36 نفر از نمونه تحت بررسي در سازمان جمعيت هلال احمر استان بيشترين نفرات يعني 11 (5.30%) در دامنه سني 50-46 قرار دارند و سپس تعداد 8 نفر (4.22%) در دامنه سني 40-36 قرار دارند. با توجه با اينکه مديران سازمان بايد از تجربه کافي برخوردار باشند به نظر مي رسد که سازمان جمعيت هلال احمر استان زنجان در اين زمينه وضعيت متعادل دارد.
3 – نتايج بررسي توصيفي مربوط به وضعيت تحصيلي افراد نشان داد که از مجموع 36 نفر از نمونه تحت بررسي در سازمان جمعيت هلال احمر استان 2 نفر (6.5%) فوق ديپلم و 14 نفر (9.38%) ليسانس و 14 نفر(9.38%) فوق ليسانس و 6 نفر(7.16%) دکتر هستند. با توجه به نتايج بدست آمده وضعيت تحصيلي مديران سازمان در شرايط نسبتا مطلوبي قرار دارد اما براي رشد و ارتقاء سطح تحصيلات و دانش مديران سازمان جمعيت هلال احمر استان زنجان بايد با مشارکت بخش هاي ديگر شرايط و امکانات مورد نياز را براي اين امر فراهم آورد تا از اين طريق مديران درک بهتر و عميق تري را نسبت به محيط و تغييرات پيرامون خود داشته باشند.
4 – نتايج بررسي توصيفي مربوط به رشته تحصيلي افراد نشان داد که از مجموع 36 نفر از نمونه تحت بررسي در سازمان جمعيت هلال احمر استان 9 نفر (25%) غير مرتبط و 27 نفر (75%) در رشته مرتبط هستند. در خصوص وضعيت رشته تحصيلي مديران سازمان وضعيت مطلوبي مشاهده ميشود. در اين وضعيت بين شغل و رشته تحصيلي تعادل

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *