نيز براي تهيه اطلاعات زمينه اي آورده شده است. اما پرسشنامه خلاقيت که در سال 1986 توسط رنديسپ تهيه شده است اين پرسشنامه داراي 50 سوال بوده که بر اساس مقياس پنج ارزشي است. وبر اين اساس مرتب شده است.( کاملاً مخالفم، مخالفم ، بي نظرم، موافقم، کاملاً موافقم) .
به گزينه کاملاً مخالفم مربوط به هر سوال امتياز1، گزينه مخالفم امتياز2، بي نظرم امتياز3، گزينه موافقم امتياز 4 و گزينه کاملاً موافقم امتياز 5 تعلق ميگيرد. قابليت استفاده از اين پرسشنامه در فرهنگهاي مختلف در استفاده از آن و به علت ساده بودن سوالات و اجراي آن در مدت کوتاه ممکن است در نتيجه قابليت اجراي آن براي کشورهاي مختلف که داراي فرهنگ هاي مختلف مي باشند فرق کند.
لازم به ذکر است که پس از تدوين پرسشنامه با هماهنگي و راهنمايي هاي استاد راهنما و مشاور و با همکاري اداره کل جمعيت هلال احمر پرسشنامه ها به صورت حضوري نزد مديران جامعه موردنظر فرستاده شده و تکميل گرديدند.
3-5 روش هاي آماري براي تجزيه و تحليل داده ها
در اين پژوهش تعدادي از داده هاي حاصله با استفاده از آمار توصيفي مورد ارزيابي قرار گرفت از جمله محاسبه ميانگين، فراواني، انحراف معيار و براي تجزيه و تحليل داده ها از روش زير استفاده گرديده است.
به همين منظور از نرم افزار spss براي تحليل داده ها استفاده شده است.
براي نرمال بودن مؤلفه ها از آزمون کولموگراف – اسميرنوف استفاده شده است براي تعيين همبستگي بين فرهنگ سازماني با خلاقيت و همچنين براي تعيين همبستگي بين تک تک مؤلفه هاي فرهنگ سازماني با خلاقيت از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است.
براي بررسي همبستگي بين فرهنگ سازماني با خلاقيت از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديده است. براي بررسي رابطه بين مؤلفه هاي (نوآوري، ريسک پذيري، حمايت، انسجام، کنترل، الگوهاي ارتباطي ، رهبري ، هويت، پاداش) با خلاقيت از آزمون همبستگي پيرسون به علت نرمال بودن مؤلفه ها استفاده شده است.
براي بررسي مشخصات فردي از قبيل ( سن، جنسيت، ميزان تحصيلات، سابقه کار، رشته تحصيلي ) از آمار توصيفي استفاده شده است.
4-1 مقدمه
تجزيه و تحليل داده ها يکي از گام هاي اساسي در تحقيقات مي باشد و يافته هاي پژوهش به آن بستگي دارد. در مرحله تجزيه و تحليل داده هاي خام بدست آمده از جامعه و نمونه آماري با استفاده از تکنيک هاي آماري مناسب تحليل مي شود تا نتايج تحقيق معلوم گردد.
اين فصل شامل دو بخش توصيفي و استنباطي است. در بخش توصيفي، ابتدا به توصيف مشخصات فردي مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان و سپس ميانگين، انحراف استاندارد و فراواني درصدي سوالات پرسشنامه فرهنگ سازماني و خلاقيت مي پردازد. در نهايت فرضيات تحقيق با استفاده از آزمون هاي آماري مناسب مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. همچنين جهت نشان دادن نتايج از جداول و نمودار براي تنوع، خلاصه نويسي و فهم بهتر استفاده شده است.
4-2 توصيف يافته هاي تحقيق
در اين بخش ابتدا ويژگي هاي جمعيت شناختي آزمودني ها و سپس شاخص هاي توصيفي متغيرهاي اصلي تحقيق يعني سوالات و ابعاد پرسشنامه فرهنگ سازماني و خلاقيت با استفاده از جدول و نمودار توصيف شده است.
4-3 توصيف مشخصات فردي
تعداد 36 نفر مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان در تحقيق حاضر حضور داشته اند، که مشخصات فردي آنها در جداول زير ارائه شده است.
جدول (4-1) : توزيع و درصد فراواني سن آزمودني ها
سن
40-36سال
45-41سال
50-46سال
51 و بالاتر
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
8
2.22
11
5.30
11
5.30
6
8.16
همانطور که در جدول (4-1) ملاحظه مي شود، دو گروه سني 45-41 سال و 50-46 داراي بيشترين فراواني در بين رده هاي سني متفاوت مي باشند.
جدول (4-2) : آماره هاي توصيفي سن آزمودني ها
سن
آماره
ميزان
تعداد
36
ميانگين
08.45
انحراف استاندارد
17.5
حداقل
36
حداکثر
55
همانطور که در جدول (4-2) ملاحظه مي شود ميانگين سن آزمودني هاي 08.45سال و حداقل سن 36 و حداکثر سن 55 سال است.
جدول (4-3) : توزيع و درصد فراواني آزمودني ها بر اساس جنسيت
جنسيت
زن
مرد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
36
100
همانطور که در جدول (4-3) ملاحظه مي شود، همه آزمودني هاي تحقيق مرد (100 درصد ) مي باشند.
جدول (4-4) : توزيع و درصد فراواني ميزان تحصيلات آزمودني ها
تحصيلات
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
دکترا
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
2
6.5
14
9.38
14
9.38
6
7.16
همانطور که در جدول (4-4) ملاحظه مي گردد بيشتر آزمودني هاي تحقيق داراي تحصيلات کارشناسي و کارشناسي ارشد و بعد از آن به ترتيب دکترا و فوق ديپلم مي باشند.
جدول (4-5) : توزيع و درصد فراواني آزمودني ها بر اساس رشته تحصيلي
رشته تحصيلي
مرتبط
غير مرتبط
فراواني
درصد
فراواني
درصد
27
0.75
9
0.25
همانطور که در جدول ( 4-5) ملاحظه مي گردد که 75% آزمودني هاي تحقيق داراي تحصيلات در رشته کاري خود و 25% داراي تحصيلات در رشته کاري خود بوده اند.
جدول (4-6) : توزيع و درصد فراواني سابقه کاري آزمودني ها
سال
10-6
15-11
20-16
21 به بالا
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
1
8.2
6
7.16
15
7.41
14
9.38
همانطور که در جدول (4-6) ملاحظه مي گردد سابقه کار بيشتر آزمودني هاي تحقيق بين 16 تا 20 سال با 7.41 درصد بوده است.
4-4 توصيف يافته هاي مربوط به سوالات پرسشنامه
اين بخش به دو قسمت توصيف سوالات پرسشنامه هاي مربوط به فرهنگ سازماني و خلاقيت به تفکيک، در مديران و معاونان جمعيت هلال احمر استان زنجان پرداخته شده است.
4-5 توصيف سوالات پرسشنامه مربوط به فرهنگ سازماني
پرسشنامه فرهنگ سازماني در قالب 10 بعد نوآوري، ريسک پذيري، رهبري، يکپارچه سازي و انسجام، حمايت، کنترل ، هويت، سيستم پاداش، سازش با پديده هاي تعارض و الگوهاي ارتباطي بوده است که به تفکيک آمار توصيفي هر بعد آن در جداول ذيل آورده شده است.
جدول ( 4-7) : آمار توصيفي بعد نوآوري در مديران و معاونان
جمعيت هلال احمر استان زنجان
رديف
سوال
شاخص
خيلي کم
کم
زياد
خيلي زياد
ميانگين
1
در سازمان ، براي افکار نو و ارائه پيشنهادات جديد فرصت مناسب به افراد داده شده است.
فراواني
6
15
11
4
2.3611
درصد
16.7
41.7
30.6
11.1
2
در سازمان، کارکنان نسبت به انجام وظايف شغلي خود در سطح بالائي احساس آزادي عمل مي کنند.
فراواني
3
10
19
4
2.6667
درصد
8.3
27.8
52.8
11.1
3
در سازمان ، کارکنان تا حد زيادي آماده پذيرش مسئوليتند.
فراواني
4
8
20
4
2.6687
درصد
11.1
22.2
55.6
11.1
4
در سازمان، بايد کاملاً طبق برنامه و دستورالعمل رفتار کرد.
فراواني
3
16
14
3
2.4722
درصد
8.3
44.4
38.9
8.3
5
در سازمان، انجام کارها تا حد زيادي متکي به مسئولان و با مراجعه آنان صورت مي گيرد.
فراواني
7
11
13
5
2.4444
درصد
19.4
30.6
36.1
13.9
همانطور که در جدول ( 4-7) ملاحظه مي شود سوال ” در سازمان ، کارکنان تا حد زيادي آماده پذيرش مسئوليتند. ” بالاترين ميانگين را در ميان سوالات بعد نوآوري فرهنگ سازماني به خود اختصاص داده است و سوال ” در سازمان ، براي افکار نو و ارائه پيشنهادات جديد فرصت مناسب به افراد داده شده است ” نيز داراي پايين ترين ميانگين مي باشد.
جدول (4-8) : آمار توصيفي بعد ريسک پذيري در مديران و معاونان
جمعيت هلال احمر استان زنجان
رديف
سوال
شاخص
خيلي کم
کم
زياد
خيلي زياد
ميانگين
1
در سازمان، افرادي که قصد انجام کارهاي مخاطره آميز را دارند به راحتي مافوق خود را در جريان مي گذارند.
فراواني
3
16
15
2
2.4444
درصد
8.3
44.4
41.7
5.6
2
در سازمان، کارکناني که در حين انجام کارهاي مخاطره آميز دچار اشتباه مي شوند به راحتي مافوق خود را در جريان مي گذارند.
فراواني
1
24
10
1
2.3056
درصد
2.8
66.7
27.8
2.8
3
در سازمان، افرادي که کارهاي مخاطره آميز انجام مي دهند جايگاه بالايي دارند.
فراواني
6
22
8

2.0556
درصد
16.7
61.1
22.2

4
در سازمان، کسي حق به مخاطره انداختن سازمان( انجام کارهاي با ريسک ) را ندارد.
فراواني
7
11
15
3
2.3889
درصد
19.4
30.6
41.7
8.3
همانطور که در جدول (4-8) ملاحظه مي شود سوال ” در سازمان، افرادي که قصد انجام کارهاي مخاطره آميز را دارند به راحتي مافوق خود را در جريان مي گذارند ” بالاترين ميانگين را در ميان سوالات بعد ريسک پذيري فرهنگ سازماني به خود اختصاص داده است و سوال ” در سازمان، افراد جوري که کارهاي مخاطره آميز انجام مي دهند پايگاه بالايي دارند “. نيز داراي پايين ترين ميانگين مي باشد.
جدول (4-9) : آمار توصيفي بعد رهبري در مديران و معاونان
جمعيت هلال احمر استان زنجان
رديف
سوال
شاخص
خيلي کم
کم
زياد
خيلي زياد
ميانگين
1
در سازمان، اطلاعات مربوط به شرح شغل و وظايف محوله در حد بالايي در اختيار کارکنان گذاشته مي شود.
فراواني
6
14
14
2
2.3333
درصد
16.7
38.9
38.9
5.6
2
در سازمان، وظايفي که از ناحيه سرپرست مستقيم به ما تفويض مي شود روشن و واضح نيست.
فراواني
9
11
14
2
2.1944
درصد
25.0
30.6
38.9
5.6
3
در سازمان بازخورد مناسب و به موقع براي انجام کارهاي درست در اختيار کارکنان گذاشته مي شود.
فراواني
9
11
15
1
2.2222
درصد
25.0
30.6
41.7
2.8
4
در سازمان، اهداف، دستور العمل ها و مقررات اجرائي واضح و روشن است.
فراواني
4
14
17
1
2.4167
درصد
11.1
38.9
47.2
2.8
5
در سازمان، کارکنان تا حد زيادي براي حل مشکلاتشان به مسئولان مستقيم خود مراجعه مي کنند و مورد حمايت آنان واقع مي شوند.
فراواني
7
14
15

2.2500
درصد
19.4
38.9
41.7

همانطور که در جدول (4-9) ملاحظه مي شود سوال ” در سازمان، اهداف، دستورالعمل ها و مقررات اجرائي واضح و روشن است ” بالاترين ميانگين را در ميان سوالات بعد رهبري فرهنگ سازماني به خود اختصاص داده است و سوال ” در سازمان، وظايفي که از ناحيه سرپرست مستقيم به ما تفويض مي شود روشن و واضح نيست ” نيز داراي پايين ترين ميانگين مي باشد.
جدول (4-10) : آمار توصيفي بعد حمايت مديران و معاونان
جمعيت هلال احمر استان زنجان
رديف
سوال
شاخص
خيلي کم
کم
زياد
خيلي زياد
ميانگين
1
در سازمان شخصي که وظيفه سنگيني بر دوش دارد تا حد زيادي روي کمک رئيسش حساب مي کند.
فراواني
9
9
14
4
2.3611
درصد
25.0
25.0
38.9
11.1
2
در سازمان، هنگاميکه يکي از کارکنان دچار مشکلي شود اشتباهي انجام دهد سرپرست وي خود را کنار مي کشد.
فراواني
5
14
12
5
2.4722
درصد
13.9
38.9
33.3
13.9
3
در سازمان، سرپرستان، کارکنان خود را به هماهنگي با يکديگر ترغيب مي کنند.
فراواني
3
12
13
8
2.7222
درصد
8.3
33.3
36.1
22.2
4
در سازمان، همه مديران، کارکنان خود را به هماهنگي با يکديگر ترغيب مي کنند.
فراواني
3
14
11
8
2.6389
درصد
8.3
38.9
30.6
22.2
همانطور که در جدول (4-10) ملاحظه مي شود سوال ” در سازمان، سرپرستان، کارکنان خود را به هماهنگي با يکديگر ترغيب مي کنند ” بالاترين ميانگين را در

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *