مجازات حبس در مفهوم موسع آن تلقی کرد، البته در صورتی که همراه با نظارت باشد. در غیر این صورت، اطلاق وصف جایگزین به آن تا حدودی با اشکال مواجه خواهد شد.
1-3-2-1- فواید فردی
با توجه به بند الف ماده 58 قانون جدید مجازات اسلامی این نهاد علاوه بر اصلاح و بازگشت مجرم به زندگی عادی به دنبال ایجاد نظم در زندان و پیروی او از قوانین زندان در دوران محکومیت خود می باشد. با پیش بینی آزادی مشروط محکوم به حبس ملزم است رفتار خودرا با مامورین وزندانیان به گونه ای تنظیم نماید که به حسن اخلاق و رفتار در محیط زندان مشهور شود.زندان موجب ایجاد رفتار پرخاشگرانه در فرد می گردد. اما آزادی مشروط به عنوان روزنه امیدی برای فرد می باشد که محکوم با امید به آن روحیه پرخاشگری و ستیزه جویی را کنار گذاشته و به دنبال نشان دادن رفتار متعادل در دوران حبس  از خود می باشد. می توان گفت آزادي مشروط، اصولاً اثر اصلاحي دارد، چون علاوه بر موظف کردن فرد براي داشتن حسن رفتار در زندان به منظور استفاده از آزادي مشروط، در مدت آزادي مشروط نيز با داشتن زندگي صالح براي حفظ آزادي و تبديل آزادي مشروط به آزادي قطعي، به نوعي به اين زندگي شرافتمندانه عادت کرده و از تمايلش به انجام جرم کاسته مي‌شود.
با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی ایجاد نهاد آزادی مشروط سبب می شود مجرم تا آنجا که استطاعت مالی دارد ضرروزیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد ویا قرار یا ترتیبی برای پرداخت آن اختصاص دهد (بندپ ماده 58)اینگونه باعث می شود حقوق بزه دیده نیز رعایت شده و رضایت او اخذ شود.
1-3-2-2- فواید اجتماعی
نتیجه آزادی مشروط این است که محکوم زندان را ترک و به زندگی اجتماعی بر می گردد و برای مامورین زندان این است که محکومین برای اخذ آزادی مذکور مطیع و فرمانبردار گردیده و قوانین و مقررات زندان را در ضمن بازداشت رعایت می نماید. پس از آزادی نیز برای مدتی مجبورند طبق شرایطی که در موقع آزادی امضا نموده اند بکار مشغول در نتیجه کم کم به زندگی شرافتمندانه مانوس و دست از یاوه گری و اداره زندگی از راه غیر قانونی بر می دارد.
همچنین می توان گفت که، آزادی مشروط سبب می گردد مجرم زودتر به آغوش خانواده بازگشته و از آثار زیان بار اقتصادی که بنیان خانواده و جامعه را تهدید می کند جلو گیری شود.
در کل فواید آزادی مشروط را می توان اینگونه بیان کرد که:
در آزادی مشروط با اجرای قسمتی از مجازات از لحاظ نظری به اهداف چند نائل می شود، اول: جامعه به مجرم اجازه نداده است تا بتواند از کیفر فرار کند. دوم: چون از ویژگی های کیفر ارعاب، رنج، تحقیر و تنبیه می باشد به فرض وجود تا حدودی اجرا شده ولی از انجا که هدف مجازات، بیشتر اصلاح بزهکار و بازگشت او به جامعه است، پس نیازی به اینکه بزهکار را در شرایط تحمل زندان تا پایان دوران محکومیت قرار داد، وجود ندارد. سوم: احساس امنیت جامعه از مجرم وقتی حاصل می شود که بزهکاری با طی دورانی از محکومیت آمادگی برای بازگشت به جامعه و پذیرش در گروه را پیدا کرده باشد و نیز این مسئله که مجرم حس می کند دوباره می تواند به جامعه بازگردد و از نظر روانی برای وی حائز اهمیت است و در جهت عملی با توجه به حداکثر میزان حبس موثر در اصلاح مجرم که حدودا 6 ماه است نگهداری مجرمی که اصلاح شده اخلاقاً و منطقاً خالی از فایده است و از لحاظ اقتصادی برای نگهداری او در زندان هزینه فراوانی می شود که می توان به جای درمان مجرم و پیشگیری از وقوع جرم نمود به جای اینکه مجرم اصلاح شده را در معرض عیوب و عوارض زندان قرار دهیم او را به عنوان یک نیروی فعال و کارآمد به جامعه عرضه کنیم تا از ایشان بهره مند شوند68.
فصل دوم:
شرایط، آغاز، استمرار و اتمام آزادی مشروط
صدور حکم آزادی مشروط، آغاز، استمرار و اتمام آن منوط به رعایت شرایطی می باشد:پاره ای از این شرایط مربوط به نوع مجازات است شرایط ماهوی، پاره ای از آن نیز مربوط به محکوم و پاره ای دیگر مربوط به شرایط شکلی و درخواست آزادی مشروط است. بعد از بررسی دادگاه صالحه، حکم آزادی مشروط صادر می گردد در این راستا شرایط قبل ، بعد و وضع کنونی محکوم در بند بسیار موثر است چنانچه اگر محکوم قبل از حبس کنونی در موردی دیگر از آزادی مشروط استفاده کرده باشد دیگر مشمول آزادی مشروط نمی گرددنشان دادن حسن رفتار و اخلاق چه در زمان حبس، چه در مدت زمان آزادی مشروط از شرایط استفاده می باشد همچنین حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نشود که این شرط نیز به نوعی آینده محکوم را از جرم تضمین خواهد کرد. علی ایحال در مدت آزادی مشروط، شرایطی برای مجرم در نظر گرفته می شود که لازم الرعایه است و مواردی سبب لغو آزادی مشروط می گردد ذیلاً به بررسی این شرایط می پردازیم.
2-1- مبحث نخست: شرایط آزادی مشروط
برای تحقق آزادی مشروط، شرایطی وجود دارد که می توان این شرایط را در بخش شرایط ماهوی و شرایط شکلی بررسی کرد که در ذیل به تفصیل بیان می شود:
2-1-1- گفتار اول: شرایط ماهوی
طبق ماده ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 « در مورد محکومیت به حبس تعزیری ، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر کند» بدین ترتیب آزادی مشروط منوط به احراز شرایطی است که بیان آن می پردازیم.
2-1-1-1- شرایط مربوط به مجازات در حال اجرا
برخی از شرایط آزادی مشروط مربوط به شرایط در حال اجراست که شامل یکسری محدودیت ها و گذراندن مدتی از حبس توسط متهم می باشد که در قانون مجازات اسلامی آمده است.
1- محدودیت ها
ماده 38 ق.م. ا (1370) استفاده از آزادي مشروط را منوط کرده بود به اينکه شخص براي بار اول به حبس محکوم گرديده باشد به موجب ماده 38:« هرکس براي بار اول به علت ارتکاب جرمي به مجازات حبس محکوم شده باشد…»
ماده 58 ق. م (مصوب 1392) قيد بار اول را حذف کرده و از اين جهت محدوديتي براي دفعات استفاده از آزادي مشروط برقرار نکرده است، بنابراين فقدان سابقه محکوميت کيفري که يکي از شرايط اعطاي آزادي مشروط بود حذف گرديده است.
بنابراين اگر محکوم مورد نظر،  داراي چندين سابقه محکوميت به حبس باشد باز خواهد توانست از امتياز آزادي مشروط استفاده بنمايد. اما آنچه مي بايست به آن توجه داشت اين است که برابر بند چهارم ماده 58 استفاده از آن امتياز عدم استفاده قبلي از آزادي مشروط لحاظ گرديده است.
در قانون جدید مطلبی مطرح شده که به کلی تازه و بی‌سابقه است، آن حکم ماده ۵۹ ماده جدید است که به دادگاه اختیار داده، فرد استفاده کننده از این مزیت را به اجرای دستورات مندرج در قرار «تعویق صدور حکم» ملزم کند. قرار تعویق صدور حکم که در قانون فعلی به کلی وجود ندارد، اختیار دادگاه است در خصوص به تعویق انداختن صدور حکم به مدت ۶ ماه تا ۲ سال در جرایم موجب تعزیر از درجه ۶ تا ۸ که این درجه‌بندی هم تازگی دارد69.
نکته دیگر این است که باید محكوميت مي‌بايست لزوماً حبس باشد. لذا اگر كسي بخاطر عجز از پرداخت جزاي نقدي محبوس شود اين حق براي او نيست.
2- لزوم سپری شدن نصف از مدت حبس
نظام آزادي مشروط در قانون مصوب 92 دستخوش تغييرات عمده‌اي شده است از جمله اينكه در قانون پيشين صدور حكم آزادي مشروط در تمام مجازات‌هاي حبس مصداق داشته و شروط استفاده محكوم از اين نظام اين بوده است كه براي بار اول مرتكب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل كرده باشد؛ اما در قانون مجازات مصوب 92 اين روش تغيير كرده و مقرر شده كسي مستحق استفاده از نظام آزادي مشروط است كه در حبس‌هاي تعزيري بيش از ۱۰ سال نصف كيفر و در ساير موارد يك سوم آن را تحمل كرده باشد.
در وضعیت کنونی محکومان به حبس ابد حق استفاده از آزادی مشروط را ندارند. در این خصوص، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 11/7-15/1/1381 این نظر را تایید می نماید. زیرا حبس ابد مادام العمر بوده و مقید به مدت معینی نیست و لذا نمی توان نصف آن را تعیین کرد بنابر این در مورد محکومان به حبس ابد آزادی مشروط متصور نمی باشد، مگر اینکه قانون گذار به طور صریح بیان کند.
2-1-1-2- شرایط مرتبط با مرتکب
برای تحقق آزادی مشروط، مرتکب باید دارای شرایطی باشد که شرایط شامل برخورداری از حسن اخلاق، عدم تکرار جرم در آینده و جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی خود می باشد70.
1- لزوم برخورداری از حسن اخلاق
محکوم می بایست در طول  دوران محکومیت از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد .کسی مستحق آزادی مشروط است که از رفتار و اخلاق خوبی در طول مدت اجرای حبس برخوردار باشد .(بند الف ماده ۵۸ قانون جدید

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *