دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم جانوری

گرایش : فیزیولوژی

عنوان : اثرعصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی ازپنتیلن تترازول در موش آزمایشگاهی نر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دانشكده علوم،گروه زيست شناسي

پایان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد(M.SC. )

رشته علوم جانوری، گرایش فیزیولوژی

 

عنوان:

        اثرعصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی ازپنتیلن تترازول در موش آزمایشگاهی نر

استاد راهنما:

دكتر غلامحسن واعظی

 

استاد مشاور:

دكتر نسرین حیدریه

پاییز 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 
 
چکيده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
فصل اول:  كليات تحقیق
1-1تعریف واژه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-2تشنج چیست؟………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-3صرع چیست؟……………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
1-4 تاریخچه صرع………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
1-5 طبقه­بندی بین المللی حملات صرع…………………………………………………………………………………………………………………13
1-5-1 صرع های کانونی یاPartial ……………………………………………………………………………………………………………………..14
1-5-2 صرع های منتشر یاGeneralized ……………………………………………………………………………………………………………..14
1-5-3 صرع­هاي ويژه و طبقه­بندي نشده…………………………………………………………………………………………………………………17
1-6 پاتوفيزيولوژي صرع ……………………………………………………………………………………………………………………………………….18
1-7 نقش واسطه­هاي عصبي در صرع……………………………………………………………………………………………………………………..18
1-8 آثار استرادیول وپروژسترون درصرع………………………………………………………………………………………………………………..23
1-9 سیکلواکسیژنازها………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
1-9-1 سیکلواکسیژنازها و سنتز پروستانوئیدها……………………………………………………………………………………………………….25
1-10 مكانيسم­هاي صرع­زايي…………………………………………………………………………………………………………………………………26
1-11 مکانیسم صرع زایی PTZ…………………………………………………………………………………………………………………………….29
1-12 نقش گيرنده­ي NMDA در تشنج­زايي توسط PTZ ……………………………………………………………………………………..30
1-13 نقش كانال پتاسيم در تشنج­زايي توسط PTZ ……………………………………………………………………………………………….30

 1-14 تاريخچه­ي درمان دارويي ضد صرع …………………………………………………………………………………………………………..31

1-15 مکانیسم داروهای ضدصرع ………………………………………………………………………………………………………………………..31
1-16 کمک حلال ها یا حامل ها(vehicles)………………………………………………………………………………………………………….32
1-16-1معرفی کمک حلال Polysorbate 20 ……………………………………………………………………………………………………..32
1-17 دلایل استفاده ازگیاهان دارویی ومعطر…………………………………………………………………………………………………………..35
1-18 رده بندی گیاه درمنه کوهی………………………………………………………………………………………………………………………….35
…………………………………………………………………………………………..35.Artemisia L. 1-18-1پراکنش جغرافیایی جنس درمنه
1-18-2 پراکنش جغرافیایی گونه درمنه کوهی یاB.  Artemisia Aucheri …………………………………………………………..36
1-18- مشخصات درمنه کوهی……………………………………………………………………………………………………………………………36
1-18-4 خواص فارماکولوژیکی گیاه……………………………………………………………………………………………………………………..38

الف

1-18-5 ترکیبات شیمیایی گیاه …………………………………………………………………………………………………………………………….38
فصل دوم: مواد و روش کار
2-1 مواد و وسایل………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
2-1-1 مواد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42
2-1-2 وسایل ودستگاه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………..42
2-1-3 گیاه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
2-1-4 حیوانات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
2-2 روش ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………44
2-2-1 روش عصاره گیری (تهیه عصاره اتانلی گیاه) ……………………………………………………………………………………………..44
2-2-2 روش تهیه محلول تزریقی از عصاره گیاه(بخش اول پژوهش)……………………………………………………………………….44
2-2-3 روش انجام آزمایش(بخش دوم پژوهش)…………………………………………………………………………………………………….45
2-2-4 شاخص­هاي مورد سنجش…………………………………………………………………………………………………………………………46
2-2-5 روش محاسبه آماری- تجزیه وتحلیل آماری………………………………………………………………………………………………..47
فصل سوم: نتایج ونمودارها
3-1 نتایج آزمون آماري بخش اول پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….49
3-1-1 نتایج حاصل از مقایسه گروه کنترل وشم(باتویین5%)……………………………………………………………………………………49
3-1-2 نتایج حاصل از مقایسه گروه کنترل وشم(باتویین1%)……………………………………………………………………………………56
3-2 نتایج آزمون آماری بخش دوم پژوهش……………………………………………………………………………………………………………63
3-2-1نتایج حاصل از مقایسه گروههای مختلف آزمایشی……………………………………………………………………………………….63
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
4-1 بحث ونتیجه گیری نهایی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………71
4-2 نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….76
4-3پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………77
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ب

 
فهرست جداول
 
 
جدول1-1 مشخصات کمک حلال پلی سوربات 20……………………………………………………………………………………………….32
جدول2-1 خلاصه ای از روش انجام آزمایش…………………………………………………………………………………………………………45
جدول 3-1درصد مرگ ومیر بین گروه های دریافت کننده سالین وتویین5% درمقایسه باگروه کنترل………………………………51
جدول3-2: درصد مرگ ومیر بین گروه های دریافت کننده سالین وتویین1% درمقایسه باگروه کنترل……………………………..56
جدول3-3: درصد مرگ ومیر بین گروه ها ی دریافت کننده عصاره درمقایسه باگروه شم……………………………………………..64
 
 
 
 
 
 

ج

 
فهرست شکل ها
 
شکل1-1 کمپلکس سوزنی موجی(Spike-waves)………………………………………………………………………………………………………..  15
شکل 1-2 گیاه درمنه کوهی در فصل رویشی (انبان کوه دامغان خرداد1390……………………………………………………………..37
شکل 1-3 گیاه درمنه کوهی در فصل زایشی ………………………………………………………………………………………………………..37
شکل 2-1 : مواد ، وسایل ودستگاه ها………………………………………………………………………………………………………………….43
شکل 2-2: روش تزریق درون صفاقی………………………………………………………………………………………………………………….46
 
 

د

 
فهرست نمودارها
 
نمودار3-1 مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله اول تشنج در گروه­شم(تویین 5%) نسبت به گروه کنترل…………50
نمودار3-2: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله دوم تشنج در گروه­شم(تویین 5%)  نسبت به گروه کنترل………51
نمودار3-3:مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله پنجم تشنج در گروه­شم(تویین 5%)  نسبت به گروه کنترل………52
نمودار3-4: مقایسه میانگین تعداد ورود به مرحله 5تشنج در گروه­شم(تویین 5%)  نسبت به گروه کنترل…………………………53
نمودار3-5: مقایسه­ی میانگین امتیاز تشنجی در گروه­شم(تویین5%)نسبت به گروه کنترل……………………………………………….54
نمودار3-6: مقایسه­ی میانگین مدت زمان دوام تشنج در گروه­شم(تویین 5%)  نسبت به گروه کنترل………………………………..55
نمودار3-7: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله اول تشنج در گروه­شم(تویین1%)نسبت به گروه کنترل………..57
نمودار3-8: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله دوم تشنج در گروه­شم(تویین1%) نسبت به گروه کنترل……….58
نمودار3-9: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله پنجم تشنج در گروه­شم(تویین1%) نسبت به گروه کنترل……..59
نمودار3-10: مقایسه­ی میانگین تعداد ورود به مرحله5 تشنج در گروه­شم (تویین1%) نسبت به گروه کنترل…………………..60
نمودار3-11: مقایسه­ی میانگین امتیاز تشنجی در  گروه­شم(تویین1%) نسبت به گروه کنترل ……………………………………….61
نمودار3-12: مقایسه­ی میانگین مدت زمان دوام تشنج در گروه­شم(تویین1%) نسبت به گروه کنترل…………………………….62
نمودار3-13: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله اول تشنج در گروه­های آزمایشی نسبت به گروه شم………..65
نمودار 3-14: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله دوم تشنج در گروه­های آزمایشی نسبت به گروه شم……….66
نمودار3-15: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله پنجم تشنج در گروه­های آزمایشی نسبت به گروه شم………67
نمودار 3-16: مقایسه­ی میانگین تعداد ورود به مرحله5 تشنج در گروه­های آزمایشی نسبت به گروه شم………………………68
نمودار 3-17:مقایسه­ی میانگین امتیاز تشنجی در گروه­های آزمایشی نسبت به گروه شم……………………………………………..69
 
 

هچکیده
گونه های مختلف جنس درمنه به عنوان دارو دردرمان برخی از بیماری  هادربررسی های فیزیولوژیک وفارماکولوژیک به کار می رود .با توجه به این که گونه درمنه کوهی دارای مقادیر زیادی اسانس ازگروه ترپنوئیدخصوصا” لاکتون های سزکویی ترپن وکتون های مونوترپن با طیف وسیعی از فعالیت های بیولوژیک می باشد ، می تواندبرخی ازعملکرد های فیزیولوژیک بدن راتحت اثرقراردهد. دراین تحقیق اثر عصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی ازپنتیلن تترازول موردبررسی قرار گرفته است.
در این مطالعه از موش های سوری نرنژاد NMRI با وزن22-28گرم استفاده شد.حیوانات به سه گروه تقسیم شدند:1)گروه کنترل که مورد تزریق داخل صفاقی سالین قرار گرفتند.2)به گروه شم سالین وکمک حلال تویین20(1%)تزریق گردید.3)گروه آزمایش که شامل سه زیرگروه بود. دراین زیر گروه­ها موش­ها دوز­های  mg/kg5/7، 25/6، 5 عصاره گیاه به همراه کمک حلال Tween20 (1%) و سالین دریافت کردند. روش القاء صرع به این ترتیب بودکه 20 دقیقه پس ازتزریق درون صفاقی مقادیرفوق، کلیه گروه ها به میزانmg/kg80 پنتیلن تترازول نیز به همین روش دریافت کردند. نشانه­هاي تشنجي طي مدت 20 دقيقه مورد ارزيابي قرارگرفتند. داده های حاصل از بخش اول پژوهش توسط آزمون تست T ((T-test مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفتند. مقایسه آماری نشان دادکه کمک حلال تویین 20(5%)شروع مراحل 1و2رابه طور معنی داری به تاخیر انداخت(P<0.01) وهمچنین شروع مرحله 5را نیزبه طور معنی داری به تاخیر انداخت(P<0.05) وتعدادورودبه مرحله5 تشنج را به طور معنی داری کاهش داد(P<0.01)ولی باتوجه به این که امتیازتشنجی راکاهش داد، اثر معنی داری روی آن نداشت وازطرفی باعث افزایش معنی داردوام تشنج یاطول تشنج گردید(P<0.05)  ودرصد مرگ ومیر کاهش پیدا کرد. بنابراین  باکاهش میزان کمک حلال تا1% اثرمعنی داری بر تشنج مشاهده نشد. داده های حاصل از بخش دوم پژوهش توسط آنالیز واریانس یک طرفه (onewayANOVA) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفتند ومقایسه آماری نشان داد که عصاره درمنه کوهی دردوز  5/7میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به طورمعنی داری زمان لازم برای شروع مرحله 2و 5 را با (P<0. 05) تسریع کرد و در همین دوز امتیاز تشنجی را به طور معنی داری در مقایسه با گروه شم با (P<0. 01) و با گروه دریافت کننده عصاره با دوز5 میلی گرم با (P<0. 05) افزایش داد. همچنین دوز­های25/6 با (P<0. 05) و 5/7 با (P<0. 01) به طور معنی داری ورود به مرحله5 را افزایش دادند. از طرفی میزان مرگ ومیر به طور وابسته به دوز افزایش پیدا کرد.
 
 
بررسی نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان دادکه میزان غلظت کمک حلال تویین20می تواند برتشنج ناشی از   PTZ اثرگذارباشدو این یافته ها می تواند انتخاب غلظت حامل ها vehicle))رابرای استفاده درترکیب باداروهای مورد آزمایش یافاکتورهای تستی آسان کند وهمچنین عصاره الکلی گیاه درمنه کوهی درفصل رویشی می تواند تشنج ناشی ازپنتیلن تترازول را به طور وابسته به دوز وزمان افزایش دهد.به نظر می رسد،وجود برخی موادمثل سانتونین که جزولاکتون های سزکویی ترپن می باشد ویا وجودبرخی مونوترپن های کتونی مثل کامفوروسینئول(باکاهش آزادی کاتکولامین ها ازطریق مهارغیررقابتی گیرنده های استیل کولینی)موجب این امر می شوند.
واژه های کلیدی:تشنج،صرع ،پنتیلن تترازول،درمنه کوهی، 20  tween،seizure,ptz,epilepcy ,Gaba ,Ach reseptor ,artemisia ucheri,santonin,cineol,camphor,mice
 
 
 
 
 
مقدمه
صرع، یکی ازشایع ترین اختلالات عصبی بعد از سکته­ي­ مغزي است که به وسیله حملات تشنجی وتخلیه بیش از حدوموقت نورون ها یا فعالیت الکتریکی غیر طبیعی مغز تشخیص داده می شود. (Lucindo J. et al, 2010,Xian-Yu Sun et al ,2010)   تشنج یکی از نشانه های بیماری صرع است ولی نخستین حمله نمی تواند بیانگر بیماری صرع باشد، بلکه این بیماری به وسیله حملات متناوب،ناگهانی،زودگذروعودکننده همراه است که معمولا”سطح هوشیاری رانیزدچاراختلال می کند ،باتوجه به مطالعات اپیدمیولوژیک بیش از50-60میلیون نفردرجهان دچار صرع هستند(كاتزونگ، ب. ،فتح­اللهي، ع. ،1380 ،  كاپلان، ه. ، رفيعي، ح. ، 1379، ارضي،ا. ،گله دار،ف.،1370، Lucindo J. et al, 2010,Xian-Yu Sun et al ,2010).حملات صرعی ممکن است درهمه ی سنین،همه ی نژادهاوهر دوجنس بروزکند(ارضي.ا و گله دار.ف،1370). ميزان وقوع حملات صرعي در سال­هاي اوليه زندگي بيش از هر زمان ديگري است. تقريباً در 80 درصد از بيماران،شروع حملات قبل از سن 20 ­­سالگي است(ارضي.ا و گله دار.ف،1370). اگر چه با درمان استاندارد در 80 درصد موارد مي­توان حملات تشنج را کنترل کرد,ميليون­ها نفر (500 هزار نفر در ايالات متحده) صرع کنترل نشده دارند. (كاتزونگ، ب. ،فتح­اللهي، ع. ،1380)  علل زيادي براي بيماري­هاي صرعي وجود دارد که با توجه به گوناگوني انواع آن،  ممكن است مكانيسم ايجاد كننده­ هر کدام متفاوت باشد، از جمله آن علل مي­توان به بيماري­هاي عصبي گوناگون، عفونت، تومور، ضربه فيزيكي، بيماري­هاي مادرزادي، تب، عوامل سمي و عوامل متابوليك اشاره كرد.( Holtman L. et al, 2009) در مواردي كه علل مشخص براي حملات صرعي پيدا نكنيم، واژه صرع ايديوپاتيك (Idiopatic) يا اوليه را به كار مي­بريم. (سلطان زاده ا.، 1383) سيكلواكسيژنازها (آنزیم سنتز کننده پروستاگلاندین­ها) به دليل ايفاي نقش مهم در اختلالات و بيماري­هاي عصبي، ممكن است نقش ويژه­اي در بيماري­زايي صرع داشته باشند. نوروترانسميترهاي مختلفي، بويژه GABA و گلوتامات نقشي كليدي در پاتولوژي صرع دارند. (Hille, B.,1992)
باوجودگسترش درزمینه داروهای ضدتشنج جدید هنوز بیماری صرع به طور کامل درمان نشده  است(Lucindo J. et al, 2010)تقریبا95درصدازداروهای رایج وقابل دسترس جهت درمان صرع قبل از1985موردآزمایش قرارگرفت ودر60-70درصدازبیماران تشنج به طوررضایت بخشی کنترل شد(Xian-Yu Sun et al,2010)ولی درحال حاضرحدود3/1ازبیماران پاسخ خوبی به درمان های رایج فعلی نمی دهند،حتی اگرچندین دارو به طورمکمل استفاده شود.علاوه براین بیش از50درضد ازبیماران مبتلا به صرع عوارض جانبی نامطلوبی درحین درمان باداروهای ضدصرع ازخودنشان می دهندکه زندگی آن هاراتهدید می کند(Lucindo J. Quintans-Júnior et al, 2010)این عوارض عبارتند از خواب آلودگی، آتاکسی (ناهماهنگی حرکتی)، اختلال دستگاه معدی- روده­ای، سمیت کبدی و مگالوبلاستیک(بزرگ شدن غیر طبیعی گلبول­های قرمز خون) و آنمی یا کم خونی.
به همین جهت هنوز برای دسترسی به داروهای ضد صرع موثرتر وباعوارض جانبی کمترتحقیقات دراین زمینه ادامه دارد.طب سنتی وگیاهان دارویی به عنوان منبع مناسبی جهت دستیابی به داروهای بهتر مورد توجه می باشند. (پور غلامی م. وهمکارانش، 1376 Schwabe K. et al,2004, ، Cilani A.H. et al 2000,). گیاهان دارویی نعمت طبیعی هستند که به بشر داده شده تا از بیماری رها شده وزندگی سالمی داشته باشد.آن ها نقش اساسی برای حفظ تندرستی ما بازی می کنندوبه نظر می رسدکه دردرمان بیماری های مختلف بسیارمطمئن تر باشند(Bora KS, Sharma A., 2011). البته باید دقت داشت که گیاهان دارویی این پتانسیل را دارد که تولید داروهای مضر کند استفاده از گیاهان دارویی به دلیل انتشار وسیعی که دارند و به­­­­راحتی در دسترس می­باشند پتانسیل عوارض جانبی را در جمعیت افراد مبتلا به صرع افزایش می­دهد. پس گیاهان آرام­بخش ممکن است که پتانسیل داروهای ضد تشنج را داشته باشند و موجب افزایش اثرات تسکین دهندگی و روانی شوند ولی آن­ها نباید به جای داروهای ضد تشنج استفاده شود چون اثر بخشی و سودمندی آن­ها ثابت نشده است .(Marcello Spinella, Ph.D.,2001)
همچنین با توجه به این که برخی ازعصاره های گیاهی داخل آب یا سالین به عنوان یک ترکیب بی ضرر حل نمی شوندوجهت بررسی اثر آن ها باید از کمک حلال ها ی بی اثر استفاده کردوازطرفی این کمک حلال ها در داروسازی وصنایع غذایی نیز کاربرد دارندوممکن است استفاده از آن هادر دوز های خاص سبب ایجاد اثرات جانبی گردد.بنابراین تحقیق درجهت شناخت اثرات این حامل ها بررفتار و یافتن غلظت بی ضرر این ترکیبات، انتخاب غلظت کمک حلال ها(vehicle)رابرای استفاده درترکیب باداروها یاعصاره های مورد آزمایش یافاکتورهای تستی دیگرمشخص می کند.( Carl A. Castro et al,1995)
لذااین پژوهش به منظور بررسی اثرعصاره الکلی درمنه کوهی برتشنج ناشی ازپنتیلن تترازول به انجام رسیده است.
تعداد صفحه : 102
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

دسته‌ها: زیست شناسی