مجموعه مهمان ویژه (تامینی از تهران ) ۱۹:۰۰
اخبار ۲۰ (تولید شبکه جهان بین ۲۰:۰۰
لحظه های آسمانی ویژه مغرب (تولید شبکه جهان بین ) ۲۰:۰۵
منابع طبیعی (تولید شبکه جهان بین ) ۲۰:۴۰
چشم انداز (میزگرد اقتصادی سیاسی حقوقی ) (تولید شبکه جها ن بین ) ۲۱:۰۰
اخبار شبانگاهی (تولید شبکه جهان بین ) ۲۲:۰۰
مجموعه جواهری در قصر (تامینی از تهران )۲۲:۳۰
نگارستان (تامینی از تهران )۲۳:۰۰Top of FormBottom of Form
جدول پخش هفتگی تلویزیون
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند اثیر (تامینی از تهران )۰۰:۰۰
تکرار سینمایی (تامینی از تهران )۰۲:۲۰
ویژه اذان صبح (تولید شبکه جهان بین ) ۰۴:۰۰
شکرستان (تامینی از تهران )۰۷:۰۰
سخنرانی مبانی اعتقادی۰۷:۲۵
مجموعه چشم چراغ(تامینی از تهران )) ۱۱:۰۰
لحظه های آسمانی ویژه ظهر (تولید شبکه جهان بین ) ۱۳:۰۰
فیلم سینمایی (تامینی از تهران ) ۱۴:۱۵
مستند ۵ (تامینی از تهران ) ۱۵:۳۵
گلبانگ (تامینی از تهران )۱۶:۳۰
مسابقه فرمانده (تامینی از تهران ) ۱۸:۰۰
مجموعه مهمان ویژه (تامینی از تهران )۱۹:۰۰
اخبار ۲۰ (تولید شبکه جهان بین ) ۲۰:۰۰
لحظه های آسمانی ویژه مغرب (تولید شبکه جهان بین ) ۲۰:۰۵
میعاد آدینه (تولید شبکه جهان بین ) ۲۰:۴۰
سیمای ورزش (تولید شبکه جهان بین ) ۲۱:۰۰
اخبار شبانگاهی (تولید شبکه جهان بین ) ۲۲:۰۰
مجموعه جواهری در قصر (تامینی از تهران ) ۲۲:۳۰
نگارستان (تامینی از تهران ) ۲۳:۰۰
Top of Form
Bottom of Form
گروههای برنامه سا زی شبکه جهان بین
۱-گروه فیلم و سریال و انیمیشن
۲-گروه مستند و نماهنگ
۳-گروه اجتماعی
۴-گروه زن و خانواده
۵-گروه کودک و نوجوان
۶-گروه اطلاعات و اخبار
۷-گروه معارف و مناسبتی
۸-گروه سیاسی و اقتصادی و حقوق