فیلم سینمایی (تامینی از تهران )۱۴:۱۵
مستند ۵ (تامینی از تهران ) ۱۵:۳۵
گلبانگ (تامینی از تهران )۱۶:۳۰
بچه ها سلام (تولید شبکه جهان بین ) ۱۸:۰۰
مجموعه مهمان ویژه (تامینی از تهران )۱۹:۰۰
اخبار ۲۰ (تولید شبکه جهان بین )۲۰:۰۰
لحظه های آسمانی ویژه مغرب (تولید شبکه جهان بین ) ۲۰:۰۵
آگاهی رهایی (ویژه پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر ) (تولید شبکه جهان بین ) ۲۰:۳۰
شب های تابستان (تولید شبکه جهان بین ) ۲۱:۰۰
اخبار شبانگاهی (تولید شبکه جهان بین ) ۲۲:۰۰
مجموعه جواهری در قصر (تامینی از تهران ) ۲۲:۳۰
نگارستان (تامینی از تهران )۲۳:۰۰
کمدی کلاسیک (تامینی از تهران ) ۲۳:۵۵Top of Form
Bottom of Form
ارتباط با ما
جدول پخش هفتگی تلویزیون
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند اثیر (تامینی از تهران ) ۰۰:۰۰
تکرار سینمایی (تامینی از تهران )۰۲:۲۰
ویژه اذان صبح (تولید شبکه جهان بین ) ۰۴:۰۰
شکرستان (تامینی از تهران )۰۷:۰۰
سخنرانی مبانی اعتقادی (تولید شبکه جهان بین ) ۰۷:۲۵
مهمان ویژه (تکرار) ۰۹:۰۰
بچه ها سلام تکرار (تولید شبکه جها ن بین ) ۱۰:۰۰
مجموعه چشم چراغ(تامینی از تهران ))۱۱:۰۰
لحظه های آسمانی ویژه ظهر (تولید شبکه جهان بین ) ۱۳:۰۰
فیلم سینمایی (تامینی از تهران )۱۴:۱۵
مستند ۵ (تامینی از تهران ) ۱۵:۳۵
خونه مهر (تولید شبکه جهان بین ) ۱۸:۰۰
مجموعه مهمان ویژه (تامینی از تهران ) ۱۹:۰۰
اخبا ر ۲۰ (تولید شبکه جهان بین ۰۲۰:۰۰
لحظه های آسمانی ویژه مغرب (تولید شبکه جهان بین ) ۲۰:۰۵
نشست مدیران (تولید شبکه جهان بین ) ۲۰:۳۰
شب های تابستان (تولید شبکه جهان بین ) ۲۱:۰۰
اخبار شبانگاهی (تولید شبکه جهان بین ) ۲۲:۰۰
مجموعه جواهری در قصر (تامینی از تهران ) ۲۲:۳۰
نگارستان (تامینی از تهران ) ۲۳:۰۰
Top of Form
Bottom of Form