نگارستان (تامینی از تهران ) ۲۳:۰۰
کمدی کلاسیک (تامینی از تهران )۲۳:۵۵
Top of Form
Bottom of Form
جدول پخش هفتگی تلویزیون
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند اثیر (تامینی از تهران )۰۰:۰۰
تکرار سینمایی (تامینی از تهران ) ۰۲:۲۰
ویژه اذان صبح (تولید شبکه جها ن بین ) ۰۴:۰۰
شکرستان (تامینی از تهران )۰۷:۰۰
سخنرانی مبانی اعتقادی (تولید شبکه جهان بین ) ۰۷:۲۵
مهمان ویژه (تامینی از تهران ۰۹:۰۰
بچه ها سلام تکرار۱۰:۰۰
مجموعه چشم چراغ (تامینی از تهران ۱۱:۰۰
لحظه های آسمانی ویژه ظهر (تولید شبکه جهان بین ) ۱۳:۰۰
فیلم سینمایی (تامینی از تهران )۱۴:۱۵
مستند ۵ (تامینی از تهران ) ۱۵:۳۵
خونه مهر (تولید شبکه جهان بین ) ۱۸:۰۰
مجموعه مهمان ویژه (تامینی از تهران )۱۹:۰۰
اخبار۲۰ (تولید شبکه جهانبین ) ۲۰:۰۰
لحظه های آسمانی ویژه مغرب (تولید شبکه جهان بین ) ۲۰:۰۵
هم ولایتی (تولید شبکه جهان یین ) ۲۰:۴۰
شب های تابستان (تولید شبکه جهان بین ) ۲۱:۰۰
اخبار شبانگاهی (تولید شبکه جهان بین ) ۲۲:۰۰
مجموعه جواهری در قصر (تامینی از تهران )۲۲:۳۰
نگارستان (تامینی از تهران )۲۳:۰۰
Top of Form
Bottom of Form
جدول پخش هفتگی تلویزیون
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند اثیر (تامینی از تهران )۰۰:۰۰
تکرار سینمایی (تامینی از تهران )۰۲:۲۰
ویژه اذان صبح (تولید شبکه جهان بین ) ۰۴:۰۰
شکرستان (تامینی از تهران )۰۷:۰۰
سخنرانی مبانی اعتقادی (تولید شبکه جهان بین ) ۰۷:۲۵
مهمان ویژه (تامینی از تهران ۰۹:۰۰
(تولید شبکه جهان بین ) خونه مهرتکرار۱۰:۰۰
مجموعه چشم چراغ (تامینی از تهران ۱۱:۰۰
لحظه های آسمانی ویژه ظهر ۱۳:۰۰