شرکت‌کنندگان و سطح پذيرش آنان در تمرينات کشاورزي پايدار و استفاده از شواهد براي اجراي يک برنامه آموزش از راه دور در کشاورزي پايدار بودند.که براي اين منظور پرسش‌نامه هايي به صورت الکترونيکي پخش شدند.با استفاده از داده‌هاي حاصل از پاسخ پرسش‌نامه‌ها،تجزيه و تحليل متن و آزمون کاي‌اسکوير براي ارزيابي ارتباط بين علاقمندي‌ها و دانش در کشاورزي پايدار انجام شد.اين پژوهش اهميت سطوح درک کشاورزي پايدار را در ابعاد دانشي،علاقمندي‌ها و دغدغه‌هاي جامعه هدف برجسته مي‌سازد. ارائه ترکيبي از اين مفاهيم در برنامه‌هاي ترويجي از طريق جلسات بحث و گفتگو و اطلاع‌رساني الکترونيکي انتشار روشهاي نوين آموزشي براي گسترش کشاورزي پايدار را تسهيل مي‌کند.
امورقي واجاي (2009)، در مطالعهاي باعنوان “شناسايي نيازهاي آموزشي حوزه ترويجي برنامه توسعه کشاورزي” به شناسايي نيازهاي آموزشي و مطالعه روي ويژگيهاي اجتماعي-اقتصادي پاسخگويان، تعريف وظايف و حيطه وظايف آنها آزموني انجام داد. جمع‌آوري داده‌ها توسط پرسشنامه‌اي ساختارمند از بين کارکنان بخش ترويج منطقه ادو در کشور نيجريه که به طور متوسط 6-7 سال سابقه کار داشتند، انجام شد. نتايج حاصل از تحقيق نيازهاي آموزشي مهمي چون مهارتهاي ارتباطي، برنامه‌ريزي نمايش، ارزشيابي آزمايشات و اصول اجرايي و سطح دانش کشاورزان را شناسايي کرد. تحليل هم‌بستگي نشان داد که آموزش رابطه مهم و معناداري با نيازهاي آموزشي شناخته شده دارد.
سزگين و همکاران (2010)، در مطالعهاي با هدف عوامل مؤثر بر اثربخشي مروجان کشاورزي در ارزروم ترکيه، به اين نتيجه رسيدند که تفاوتهاي منطقهاي، سن، وضعيت تأهل، دريافت آموزشهاي ترويجي، تناسب آموزشها با شغلي که فرد درآن مشغول به کار است، تعداد روستاهاي که به آنها سرويس ميدهد و تعداد دورههاي آموزش ضمن خدمت بر روي اثربخشي تأثير معنيداري دارند.
روهانا (2011) به بررسي کيفيت خدمات ترويج به عنوان يکي از شاخصهاي مهم عملکرد ترويج کشاورزي در اندونزي پرداخته است. او با استفاده از مدل زيتمال و همکاران (1990) نشان داد که بعد اطمينان و تضمين کمترين اهميت را از ديد پاسخگويان به خود اختصاص داده است. او همچنين نشان داد که بايد اصلاحات بهتدريج يا موازي در ابعاد پايايي (اعتماد)، وضوح، پاسخگويي و همدلي صورت پذيرد تا بهبود در عملکرد ترويج کشاورزي در منطقه گاروت اندونزي بهدست آيد.
يي وو و همکاران (2011) به بررسي عملکرد مراکز آموزش ترويج مبتني بر دانشگاهها با استفاده از مدل کارت امتيازي متوازن در تايوان پرداختهاند. نتايج نشان داد که يادگيري و رشد مهمترين عامل بوده و ديگر جنبهها را تحت تأثير قرار داده است. همچنين سنجه فرآيندهاي داخلي بهعلاوه سنجه مالي نقش مهمي در ارزيابي عملکرد مراز آموزش ترويج بازي ميکنند.
اسلاشر و همکاران (2011)، در پژوهشي که با عنوان “شناسايي مهارتهاي حرفه‌اي فارغ‌التحصيلان دوره متوسطه کشاورزي جهت اشتغال در صنعت دامپروري بود از روش دلفي به منظور شناسايي مهارتهاي حرفه‌اي ضروري فارغ‌اتحصيلان کشاورزي که با موفقيت دوره‌هاي حرفه‌اي خود را به پايان رسانيده بودند، براي ورود به سطح استخدامي استفاده کردند. 42 نفر از کارمندان صنايع دام در اين تحقيق شرکت کردند که بدين منظور 48 مورد صلاحيت حرفه‌اي شناسايي گرديد.

بخش چهارم

2-8 چهارچوب نظري تحقيق
با توجه به هدف تحقيق به منظور نياز سنجي آموزشي و ترويجي براي جوانان روستايي مدل بوريچ انتخاب گرديد. همانطور که گفته شد، مدل بوريچ يک مدل خودارزشيابي براي قضاوت آموزشگران از توانايي‌هاي حرفه‌اي خودشان در دو بُعد اهميت و توانايي است. اين مدل بهطور غيرمستقيم، خواسته‌ها و نيازهاي پاسخگويان را بيان نموده و نيازهاي آموزشي توسط محقق، با استفاده از محاسبات رياضي تعيين مي گردد. با توجه به موارد فوق، در تحقق حاضر بهمنظور نيازسنجي آموزشي- ترويجي در بين جوانان روستايي درجهت توسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه كشاورزي در استان گيلان ، مدل ذيل (شکل 2-4)، بهعنوان چارچوب نظري تحقيق حاضر درنظر گرفتهشدهاست.

فصل سوم
روششناسي تحقيق

منطقه مورد مطالعه

3-1 مقدمه
روش پژوهش يا روششناسي تحقيق در پژوهشهاي علمي جايگاه بسيار مهم و نقش مؤثري را بهخود اختصاص داده است و پژوهشگر با بهکارگيري صحيح و دقيق روش مناسب است که ميتواند خود را از خطاهاي احتمالي که ممکن است در مرحلهي مشاهده روي دهد، برهاند. از اين رو، در اين فصل ابتدا به بررسي نوع و روش تحقيق، منطقه مورد مطالعه، جامعه آماري و نمونه آماري، متغيرهاي تحقيق و شاخصسازي براي آنها، ابزار جمعآوري داده و روشهاي گردآوري دادهها پرداخته ميشود و سپس پايايي و روايي ابزار سنجش مورد بررسي و روشهاي آماري تحليل دادهها بيان ميگردد.

3-2 منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه اين تحقيق استان گيلان ميباشد. استان گيلان يکي از استانهاي شمالي کشور داراي 14711 کيلومترمربع مساحت است. اين استان در 36 درجه و 33 دقيقه تا 38 درجه و 27 دقيقه عرض شمالي و 48 درجه و 32 دقيقه تا 50 درجه و 36 دقيقه طول شرقي از نصفالنهار قرار گرفته است. استان گيلان در امتداد غربي- شرقي درياي خزر به طول 235 کيلومتر و به پهناي 25 تا 105 کيلومتر بهطور متغير گست
ر
ش يافته است و رشته کوه البرز با ارتفاع متوسط 3000 متر همانند ديواري در جنوب گيلان، اين منطقه را از فلات ايران جدا کرده است. اين استان از شمال به درياي خزر و کشور آذربايجان، از غرب به اردبيل، از شرق به مازندران و از جنوب به استانهاي قزوين و زنجان محدود است. اين استان بعد از استان تهران پرتراکمترين استان کشور محسوب ميگردد (سالنامه آماري استان گيلان، 1390). براساس سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1390 جمعيت گيلان برابر 2404874 نفر بوده و طبق آخرين تغييرات تقسيمات کشوري داراي 16 شهرستان و 43 بخش و 51 شهر و 109دهستان ميباشد.
وضعيت اشتغال استان گيلان در بخشهاي سه‌گانه اقتصادي در مقايسه با کشور به شرح جدول (3-1)، ميباشد. با توجه به جدول فوق، شاخص اصلي اقتصاد گيلان ، با نرخ 9/25% سهم در استان گيلان كه 7% بالاتر از ميانگين كشوري است هم‌چنان برمحور كشاورزي است (مركز آمار ايران، 1391). وجود 320000 اراضي مستعد كشاورزي محور تعيين كنندهاي در اين بخش بوده كه 238000 هكتار آن در كشت برنج، 29000 هكتار چاي، 7000 هكتار زيتون و بقيه در ساير محصولات بكار گرفته شده است (سالنامه آماري استان گيلان، 1390).

جدول 3-1: وضعيت اشتغال در بخشهاي اقتصادي در مقايسه با كشور (درصد)
عنوان
استان
كشور
كشاورزي
9/25
9/18
صنعت
7/26
6/33
خدمات
4/47
5/47
نرخ بيكاري
6/15
2/12
نرخ مشاركت
6/40
6/37
منبع: (سالنامه آماري استان گيلان، 1390، مركز آمار ايران، 1391)

حوزه عملكرد براي تحقيق در اين پژوهش روستاهاي مربوط به استان گيلان بوده كه از طريق روش نمونه‌گيري خوشهاي تک مرحله‌اي كه در آن جامعه مورد هدف به خوشههاي مناسب تقسيم شده و نمونه‌ها، به صورت تصادفي از تعدادي خوشههاي مورد نياز، انتخاب و هم? عناصر از خوشهاي که به صورت تصادفي انتخاب شده است مورد بررسي قرار گرفتند.

جدول 3-2: جمعيت استان گيلان به تفكيك شهرستان، جمعيت فعال و نقاط شهري و روستايي
رديف
شهرستان
كل جمعيت
جمعيت فعال
جمع
نقاط شهري
نقاط روستايي

مرد و زن
مرد
زن
مرد و زن
مرد
زن
مرد و زن
مرد
زن
1
آستارا
86757
28161
86757
43593
43164
59087
29754
29333
27670
13839
13831
2
آستانه اشرفيه
105526
38922
105526
52795
52731
54479
27182
27297
51047
25613
25434
3
املش
44261
18312
44261
21585
22676
17139
8461
8678
27122
13124
13998
4
بندر انزلي
138004
47350
138004
68388
69616
116664
57675
58989
21337
10710
10627
5
تالش
189933
64396
189933
94721
95212
75362
37786
37576
114571
56935
57636
6
رشت
918445
331143
918445
456877
461568
698014
345717
352297
220431
111160
109271
7
رضوانشهر
66909
22565
66909
33211
33698
22893
11402
11491
44016
21809
22207
8
رودبار
100943
33352
100943
50634
50309
62942
32066
30876
38001
18568
19433
9
رودسر
144366
55839
144366
71187
73179
69750
34542
35208
74616
36645
37971
10
سياهكل
47096
17922
47096
23079
24017
19832
9772
10060
27264
13307
13957
11
شفت
58543
22390
58543
28770
29773
8879
4379
4500
49664
24391
25273
12
صومعه سرا
127757
46610
127757
62940
64817
52037
25913
26124
75720
37027
38693
13
فومن
93737
33202
93737
46022
47715
31176
15520
15656
62561
30502
32059
14
لاهيجان
168829
65242
168829
84091
84738
97697
48644
49053
71132
35447
35685
15
لنگرود
137272
51546
137272
68197
69075
92037
45878
46159
45235
22319
22916
16
ماسال
52496
17916
52496
25843
26653
19182
9560
9622
33314
16283
17031
جمع كل
2480874
894868
2480874
1231933
1248941
1497170
744251
752919
983701
487679
496022
ماخذ : مركز آمار ايران

3-3 روش تحقيق
با توجه به موارد فوق، پارادايم غالب اين تحقيق کمي ميباشد به اين دليل که با تبديل واقعيت اجتماعي به متغير از طريق نمونههايي که نماينده جامعه هستند به مطالعه جامعه پرداخته و دادههاي عددي براي بازنمود محيط اجتماعي فراهم مينمايد که براي تحليل اين دادهها از روشهاي آماري استفاده ميکند. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقيقات کاربردي است، زيرا يافتههاي اين تحقيق و تجزيه و تحليل آن ميتواند براي حل مسايل اجرايي مورد استفاده قرار گيرد. هم‌چنين اين پژوهش از نظر ميزان کنترل متغيرها جزو تحقيقات توصيفي- پيمايشي و از نظر نحوه جمعآوري دادهها ميداني ميباشد.

3-4 جامعه و نمونه آماري
3-4-1 جامعه آماري
جامعه آماري در اين تحقيق شامل كليه جوانان ساكن در مناطق روستايي بوده كه از طريق نمونه‌گيري خوشهاي تک مرحله‌اي از بين روستاهاي استان گيلان براساس جدول (3-3) انتخاب گرديده و دامنه سني 15 تا 35 سال را به خود اختصاص دادند، انتخاب شدند (جدول 3-3).

جدول 3-3: روستاهاي منتخب حوزه تحقيق

شهرستان
دهستان
روستا
رشت
پسيخان
خشت مسجد
طراز كوه
جمع کل جمعيت جوان

جمعيت
جمعيت جوان
جمعيت
جمعيت جوان

2623
563
776
268
831

فومن
لولمان
خشك دهان بالا
لولمان
جمع کل جمعيت جوان

جمعيت
جمعيت جوان
جمعيت
جمعيت جوان

1090
369
870
183
552

صومعه سرا
كسماء
كسماء
چومثقال
جم
ع کل جمعيت جوان

جمعيت
جمعيت جوان
جمعيت
جمعيت جوان

1674
470
509
91
561
ج
رودبار
رستم آباد شمالي
اسكلك
ديزكوه
جمع کل جمعيت جوان

جمعيت
جمعيت جوان
جمعيت
جمعيت جوان

788
139
587
99
238

املش
املش شمالي
سفسد داربن
كارخانه رئيسيان
جمع کل جمعيت جوان

جمعيت
جمعيت جوان
جمعيت
جمعيت جوان

450
75
180
32
107

رودسر
چيني جان
چيني جان
وليسه
جمع کل جمعيت جوان

جمعيت
جمعيت جوان
جمعيت
جمعيت جوان

1580
263
269
46
309

جمع کل جمعيت جوان
2598
ماخذ: استانداري گيلان (1392)

3-4-2 حجم نمونه
در اين تحقيق از جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران72 (2001)، براي محاسبه حجم نمونه آماري استفاده شدهاست. براساس اين جدول براي دادههاي پيوسته73 با حاشيه خطاي 03/0 با ضريب اطمينان 99%، حداقل حجم نمونه براي جامعه آماري 1500 نفري برابر 183 نفر ميباشد، از آنجا که در پژوهش حاضر حجم جامعه برابر 2598 نفر ميباشد و جدول بارتلت براي اين حجم جامعه آماري، حجم نمونه مشخصي را تعيين ننمودهاست، براي افزايش دقت آماري از سطر متعلق به جامعه 4000 نفري استفاده نموديم. به دليل اينکه در اکثر مطالعات اجتماعي تعداد بازگشت پرسشنامهها کمتر از حد توزيع شده ميباشد، لذا براي دستيابي به حداقل حجم نمونه مورد نياز در پژوهش حاضر حجم نمونه 270 نفر درنظر گرفتهشد. در نهايت تعداد 262 پرسشنامه از مجموع 270 پرسشنامه توزيعشده عودت دادهشد. لذا درصد بازگشت پرسشنامهها 97 درصد بود.

جدول 3- 4: جدول بارتلت براي تعيين حداقل حجم نمونه
جامعه
حجم نمونه

دادههاي پيوسته (03/0= حاشيه خطا)
دادههاي طبقهاي (05/0= حاشيه خطا)

10/0=?
65/1=t
05/0=?
96/1=t
01/0=?
58/2=t
50/0=p
65/1=t
50/0=p
96/1=t
50/0=p
58/2=t
100
46
55
68
74
80
87
200
59
75
102
116
132
154
300
65
85
123
143
169
207
400
69
92
137
162
196
250
500
72
96
147
176
218
286
600
73
100
155
187
235
316
700
75
102
161
196
249
341
800
76
104
166
203
260
363
900
76
105
170
209
270
382
1000
77
106
173
213
278
399
1500
79
110
183
230
306
461
2000
83
112
189
239
323
499
4000
83
119
198
254
351
570
6000
83
119
209
259
362
598
8000
83
119
209
262
367
613
10000
83
119
209
264
370
623
3-4-3 روش نمونهگيري
با توجه به اينکه پژوهش حاضر در پي سنجش متغيرهاي مرتبط نيازسنجي آموزشي-ترويجي در بين جوانان روستايي براي توسعه فعاليتهاي کارآفرينانه کشاورزي در استان گيلان ميباشد، بنابراين در اين پژوهش از روش نمونه‌گيري خوشهاي تک مرحله‌اي از بين روستاهاي استان گيلان متناسب با حجم جامعه استفاده شدهاست. به اين ترتيب که هر يک از اين سازمانها به عنوان يک خوشه درنظر گرفته شده و سپس براي انتخاب نمونه آماري متناسب با هر يک از خوشهها از فرمول n × (Valid ÷ N ) استفاده شدهاست.

جدول 3- 5: خوشهبندي جغرافيايي سازمانها و حجم نمونههاي


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *