.estp-changedby-essin a{color:#0404B4 !important}

.estp-changedby-essin a{color:#0404B4 !important}

شرکت‌کنندگان و سطح پذیرش آنان در تمرینات کشاورزی پایدار و استفاده از شواهد برای اجرای یک برنامه آموزش از راه دور در کشاورزی پایدار بودند.که برای این منظور پرسش‌نامه هایی به صورت الکترونیکی پخش شدند.با استفاده از داده‌های حاصل از پاسخ پرسش‌نامه‌ها،تجزیه و تحلیل متن و آزمون کای‌اسکویر برای ارزیابی ارتباط بین علاقمندی‌ها و دانش در کشاورزی پایدار انجام شد.این پژوهش اهمیت سطوح درک کشاورزی پایدار را در ابعاد دانشی،علاقمندی‌ها و دغدغه‌های جامعه هدف برجسته می‌سازد. ارائه ترکیبی از این مفاهیم در برنامه‌های ترویجی از طریق جلسات بحث و گفتگو و اطلاع‌رسانی الکترونیکی انتشار روشهای نوین آموزشی برای گسترش کشاورزی پایدار را تسهیل می‌کند.
امورقی واجای (2009)، در مطالعهای باعنوان “شناسایی نیازهای آموزشی حوزه ترویجی برنامه توسعه کشاورزی” به شناسایی نیازهای آموزشی و مطالعه روی ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی پاسخگویان، تعریف وظایف و حیطه وظایف آنها آزمونی انجام داد. جمع‌آوری داده‌ها توسط پرسشنامه‌ای ساختارمند از بین کارکنان بخش ترویج منطقه ادو در کشور نیجریه که به طور متوسط 6-7 سال سابقه کار داشتند، انجام شد. نتایج حاصل از تحقیق نیازهای آموزشی مهمی چون مهارتهای ارتباطی، برنامه‌ریزی نمایش، ارزشیابی آزمایشات و اصول اجرایی و سطح دانش کشاورزان را شناسایی کرد. تحلیل هم‌بستگی نشان داد که آموزش رابطه مهم و معناداری با نیازهای آموزشی شناخته شده دارد.
سزگین و همکاران (2010)، در مطالعهای با هدف عوامل مؤثر بر اثربخشی مروجان کشاورزی در ارزروم ترکیه، به این نتیجه رسیدند که تفاوتهای منطقهای، سن، وضعیت تأهل، دریافت آموزشهای ترویجی، تناسب آموزشها با شغلی که فرد درآن مشغول به کار است، تعداد روستاهای که به آنها سرویس میدهد و تعداد دورههای <a href="https://100daraje.ir/search/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%B6%D9%85%D9%86+%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA/" title="<a href="https://100daraje.ir/search/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%B6%D9%85%D9%86+%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA/" title="آموزش ضمن خدمت“>آموزش ضمن خدمت“>آموزش ضمن خدمت بر روی اثربخشی تأثیر معنیداری دارند.
روهانا (2011) به بررسی کیفیت خدمات ترویج به عنوان یکی از شاخصهای مهم عملکرد ترویج کشاورزی در اندونزی پرداخته است. او با استفاده از مدل زیتمال و همکاران (1990) نشان داد که بعد اطمینان و تضمین کمترین اهمیت را از دید پاسخگویان به خود اختصاص داده است. او همچنین نشان داد که باید اصلاحات بهتدریج یا موازی در ابعاد پایایی (اعتماد)، وضوح، پاسخگویی و همدلی صورت پذیرد تا بهبود در عملکرد ترویج کشاورزی در منطقه گاروت اندونزی بهدست آید.
یی وو و همکاران (2011) به بررسی عملکرد مراکز آموزش ترویج مبتنی بر دانشگاهها با استفاده از مدل <a href="https://100daraje.ir/search/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86/" title="کارت امتیازی متوازن“>کارت امتیازی متوازن در تایوان پرداختهاند. نتایج نشان داد که یادگیری و رشد مهمترین عامل بوده و دیگر جنبهها را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین سنجه فرآیندهای داخلی بهعلاوه سنجه مالی نقش مهمی در ارزیابی عملکرد مراز آموزش ترویج بازی میکنند.
اسلاشر و همکاران (2011)، در پژوهشی که با عنوان “شناسایی مهارتهای حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان دوره متوسطه کشاورزی جهت اشتغال در صنعت <a href="https://100daraje.ir/search/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C/" title="دامپروری“>دامپروری بود از روش دلفی به منظور شناسایی مهارتهای حرفه‌ای ضروری فارغ‌اتحصیلان کشاورزی که با موفقیت دوره‌های حرفه‌ای خود را به پایان رسانیده بودند، برای ورود به سطح استخدامی استفاده کردند. 42 نفر از کارمندان صنایع دام در این تحقیق شرکت کردند که بدین منظور 48 مورد صلاحیت حرفه‌ای شناسایی گردید.

بخش چهارم

2-8 چهارچوب نظری تحقیق
با توجه به هدف تحقیق به منظور نیاز سنجی آموزشی و ترویجی برای جوانان روستایی مدل بوریچ انتخاب گردید. همانطور که گفته شد، مدل بوریچ یک مدل خودارزشیابی برای قضاوت آموزشگران از توانایی‌های حرفه‌ای خودشان در دو بُعد اهمیت و توانایی است. این مدل بهطور غیرمستقیم، خواسته‌ها و نیازهای پاسخگویان را بیان نموده و نیازهای آموزشی توسط محقق، با استفاده از محاسبات ریاضی تعیین می گردد. با توجه به موارد فوق، در تحقق حاضر بهمنظور نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی درجهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان ، مدل ذیل (شکل 2-4)، بهعنوان چارچوب نظری تحقیق حاضر درنظر گرفتهشدهاست.

فصل سوم
روششناسی تحقیق

منطقه مورد مطالعه

3-1 مقدمه
روش پژوهش یا روششناسی تحقیق در پژوهشهای علمی جایگاه بسیار مهم و نقش مؤثری را بهخود اختصاص داده است و پژوهشگر با بهکارگیری صحیح و دقیق روش مناسب است که میتواند خود را از خطاهای احتمالی که ممکن است در مرحلهی مشاهده روی دهد، برهاند. از این رو، در این فصل ابتدا به بررسی نوع و روش تحقیق، منطقه مورد مطالعه، جامعه آماری و نمونه آماری، متغیرهای تحقیق و شاخصسازی برای آنها، ابزار جمعآوری داده و روشهای گردآوری دادهها پرداخته میشود و سپس پایایی و روایی ابزار سنجش مورد بررسی و روشهای آماری تحلیل دادهها بیان میگردد.

3-2 منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه این تحقیق استان گیلان میباشد. استان گیلان یکی از استانهای شمالی کشور دارای 14711 کیلومترمربع مساحت است. این استان در 36 درجه و 33 دقیقه تا 38 درجه و 27 دقیقه عرض شمالی و 48 درجه و 32 دقیقه تا 50 درجه و 36 دقیقه طول شرقی از نصفالنهار قرار گرفته است. استان گیلان در امتداد غربی- شرقی دریای خزر به طول 235 کیلومتر و به پهنای 25 تا 105 کیلومتر بهطور متغیر گست
ر
ش یافته است و رشته کوه البرز با ارتفاع متوسط 3000 متر همانند دیواری در جنوب گیلان، این منطقه را از فلات ایران جدا کرده است. این استان از شمال به دریای خزر و کشور آذربایجان، از غرب به اردبیل، از شرق به مازندران و از جنوب به استانهای قزوین و زنجان محدود است. این استان بعد از استان تهران پرتراکمترین استان کشور محسوب میگردد (سالنامه آماری استان گیلان، 1390). براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 جمعیت گیلان برابر 2404874 نفر بوده و طبق آخرین تغییرات تقسیمات کشوری دارای 16 شهرستان و 43 بخش و 51 شهر و 109دهستان میباشد.
وضعیت اشتغال استان گیلان در بخشهای سه‌گانه اقتصادی در مقایسه با کشور به شرح جدول (3-1)، میباشد. با توجه به جدول فوق، شاخص اصلی اقتصاد گیلان ، با نرخ 9/25% سهم در استان گیلان که 7% بالاتر از میانگین کشوری است هم‌چنان برمحور کشاورزی است (مرکز آمار ایران، 1391). وجود 320000 اراضی مستعد کشاورزی محور تعیین کنندهای در این بخش بوده که 238000 هکتار آن در کشت برنج، 29000 هکتار چای، 7000 هکتار زیتون و بقیه در سایر محصولات بکار گرفته شده است (سالنامه آماری استان گیلان، 1390).

جدول 3-1: وضعیت اشتغال در بخشهای اقتصادی در مقایسه با کشور (درصد)
عنوان
استان
کشور
کشاورزی
9/25
9/18
صنعت
7/26
6/33
خدمات
4/47
5/47
نرخ بیکاری
6/15
2/12
نرخ مشارکت
6/40
6/37
منبع: (سالنامه آماری استان گیلان، 1390، مرکز آمار ایران، 1391)

حوزه عملکرد برای تحقیق در این پژوهش روستاهای مربوط به استان گیلان بوده که از طریق روش نمونه‌گیری خوشهای تک مرحله‌ای که در آن جامعه مورد هدف به خوشههای مناسب تقسیم شده و نمونه‌ها، به صورت تصادفی از تعدادی خوشههای مورد نیاز، انتخاب و هم? عناصر از خوشهای که به صورت تصادفی انتخاب شده است مورد بررسی قرار گرفتند.

جدول 3-2: جمعیت استان گیلان به تفکیک شهرستان، جمعیت فعال و نقاط شهری و روستایی
ردیف
شهرستان
کل جمعیت
جمعیت فعال
جمع
نقاط شهری
نقاط روستایی

مرد و زن
مرد
زن
مرد و زن
مرد
زن
مرد و زن
مرد
زن
1
آستارا
86757
28161
86757
43593
43164
59087
29754
29333
27670
13839
13831
2
آستانه اشرفیه
105526
38922
105526
52795
52731
54479
27182
27297
51047
25613
25434
3
املش
44261
18312
44261
21585
22676
17139
8461
8678
27122
13124
13998
4
بندر انزلی
138004
47350
138004
68388
69616
116664
57675
58989
21337
10710
10627
5
تالش
189933
64396
189933
94721
95212
75362
37786
37576
114571
56935
57636
6
رشت
918445
331143
918445
456877
461568
698014
345717
352297
220431
111160
109271
7
رضوانشهر
66909
22565
66909
33211
33698
22893
11402
11491
44016
21809
22207
8
رودبار
100943
33352
100943
50634
50309
62942
32066
30876
38001
18568
19433
9
رودسر
144366
55839
144366
71187
73179
69750
34542
35208
74616
36645
37971
10
سیاهکل
47096
17922
47096
23079
24017
19832
9772
10060
27264
13307
13957
11
شفت
58543
22390
58543
28770
29773
8879
4379
4500
49664
24391
25273
12
صومعه سرا
127757
46610
127757
62940
64817
52037
25913
26124
75720
37027
38693
13
فومن
93737
33202
93737
46022
47715
31176
15520
15656
62561
30502
32059
14
لاهیجان
168829
65242
168829
84091
84738
97697
48644
49053
71132
35447
35685
15
لنگرود
137272
51546
137272
68197
69075
92037
45878
46159
45235
22319
22916
16
ماسال
52496
17916
52496
25843
26653
19182
9560
9622
33314
16283
17031
جمع کل
2480874
894868
2480874
1231933
1248941
1497170
744251
752919
983701
487679
496022
ماخذ : مرکز آمار ایران

3-3 روش تحقیق
با توجه به موارد فوق، پارادایم غالب این تحقیق کمی میباشد به این دلیل که با تبدیل واقعیت اجتماعی به متغیر از طریق نمونههایی که نماینده جامعه هستند به مطالعه جامعه پرداخته و دادههای عددی برای بازنمود محیط اجتماعی فراهم مینماید که برای تحلیل این دادهها از روشهای آماری استفاده میکند. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است، زیرا یافتههای این تحقیق و تجزیه و تحلیل آن میتواند برای حل مسایل اجرایی مورد استفاده قرار گیرد. هم‌چنین این پژوهش از نظر میزان کنترل متغیرها جزو تحقیقات توصیفی- پیمایشی و از نظر نحوه جمعآوری دادهها میدانی میباشد.

3-4 جامعه و نمونه آماری
3-4-1 جامعه آماری
جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه جوانان ساکن در مناطق روستایی بوده که از طریق نمونه‌گیری خوشهای تک مرحله‌ای از بین روستاهای استان گیلان براساس جدول (3-3) انتخاب گردیده و دامنه سنی 15 تا 35 سال را به خود اختصاص دادند، انتخاب شدند (جدول 3-3).

جدول 3-3: روستاهای منتخب حوزه تحقیق

شهرستان
دهستان
روستا
رشت
پسیخان
خشت مسجد
طراز کوه
جمع کل جمعیت جوان

جمعیت
جمعیت جوان
جمعیت
جمعیت جوان

2623
563
776
268
831

فومن
لولمان
خشک دهان بالا
لولمان
جمع کل جمعیت جوان

جمعیت
جمعیت جوان
جمعیت
جمعیت جوان

1090
369
870
183
552

صومعه سرا
کسماء
کسماء
چومثقال
جم
ع کل جمعیت جوان

جمعیت
جمعیت جوان
جمعیت
جمعیت جوان

1674
470
509
91
561
ج
رودبار
رستم آباد شمالی
اسکلک
دیزکوه
جمع کل جمعیت جوان

جمعیت
جمعیت جوان
جمعیت
جمعیت جوان

788
139
587
99
238

املش
املش شمالی
سفسد داربن
کارخانه رئیسیان
جمع کل جمعیت جوان

جمعیت
جمعیت جوان
جمعیت
جمعیت جوان

450
75
180
32
107

رودسر
چینی جان
چینی جان
ولیسه
جمع کل جمعیت جوان

جمعیت
جمعیت جوان
جمعیت
جمعیت جوان

1580
263
269
46
309

جمع کل جمعیت جوان
2598
ماخذ: استانداری گیلان (1392)

3-4-2 حجم نمونه
در این تحقیق از جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران72 (2001)، برای محاسبه حجم نمونه آماری استفاده شدهاست. براساس این جدول برای دادههای پیوسته73 با حاشیه خطای 03/0 با ضریب اطمینان 99%، حداقل حجم نمونه برای جامعه آماری 1500 نفری برابر 183 نفر میباشد، از آنجا که در پژوهش حاضر حجم جامعه برابر 2598 نفر میباشد و جدول بارتلت برای این حجم جامعه آماری، حجم نمونه مشخصی را تعیین ننمودهاست، برای افزایش دقت آماری از سطر متعلق به جامعه 4000 نفری استفاده نمودیم. به دلیل اینکه در اکثر مطالعات اجتماعی تعداد بازگشت پرسشنامهها کمتر از حد توزیع شده میباشد، لذا برای دستیابی به حداقل حجم نمونه مورد نیاز در پژوهش حاضر حجم نمونه 270 نفر درنظر گرفتهشد. در نهایت تعداد 262 پرسشنامه از مجموع 270 پرسشنامه توزیعشده عودت دادهشد. لذا درصد بازگشت پرسشنامهها 97 درصد بود.

جدول 3- 4: جدول بارتلت برای تعیین حداقل حجم نمونه
جامعه
حجم نمونه

دادههای پیوسته (03/0= حاشیه خطا)
دادههای طبقهای (05/0= حاشیه خطا)

10/0=?
65/1=t
05/0=?
96/1=t
01/0=?
58/2=t
50/0=p
65/1=t
50/0=p
96/1=t
50/0=p
58/2=t
100
46
55
68
74
80
87
200
59
75
102
116
132
154
300
65
85
123
143
169
207
400
69
92
137
162
196
250
500
72
96
147
176
218
286
600
73
100
155
187
235
316
700
75
102
161
196
249
341
800
76
104
166
203
260
363
900
76
105
170
209
270
382
1000
77
106
173
213
278
399
1500
79
110
183
230
306
461
2000
83
112
189
239
323
499
4000
83
119
198
254
351
570
6000
83
119
209
259
362
598
8000
83
119
209
262
367
613
10000
83
119
209
264
370
623
3-4-3 روش نمونهگیری
با توجه به اینکه پژوهش حاضر در پی سنجش متغیرهای مرتبط نیازسنجی آموزشی-ترویجی در بین جوانان روستایی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان میباشد، بنابراین در این پژوهش از روش نمونه‌گیری خوشهای تک مرحله‌ای از بین روستاهای استان گیلان متناسب با حجم جامعه استفاده شدهاست. به این ترتیب که هر یک از این سازمانها به عنوان یک خوشه درنظر گرفته شده و سپس برای انتخاب نمونه آماری متناسب با هر یک از خوشهها از فرمول n × (Valid ÷ N ) استفاده شدهاست.

جدول 3- 5: خوشهبندی جغرافیایی سازمانها و حجم نمونههای


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *