ماکروليدها (اريترومايسين)، پني سيلين ها ( آمپي سيلين، پني سيلين، اگزاسيلين، متي سيلين) کينولون ها ( سيپروفلوکساسين، آفلوکساسين، نليديگسيک اسيد )، سولفاناميد ها (کوتريماکسازول) ، تتراسايکلين و ديگر آنتي بيوتيک ها که شامل کلرامفنيکل، نيتروفورانتوئين و ميتومايسين C پرداخته شد.
4-2- نتايج
سويه هاي لاکتوباسيل جداسازي شده از مناطق مختلف جغرافيايي ايران موجود در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران (گروه بيوتکنولوژي) نگه داري شده است مورد استفاده قرار گرفت.

4-2-1- نتايج حضور يا عدم حضور فاژ در سويه ها
جدول 4-1- نتايج حضور يا فقدان فاژ در سويه ها با استفاده از 3 روش مختلف
PH بعد از 24 ساعت
PH بعد از 7:30 دقيقه
UV
MTC
سويه ها
4/58
5/35

(
12C
3/53
6/02

(
10d2
3/76
5/88

(
7C
4/73
6/15

(
6a
5
5/82


12d
3/61
5/38

(
10d1
6/30
6/28

(
6b
3/67
6/02

(
G8
3/68
5/92

(
5b
3/64
5/48

(
H2b
3/66
5/66

(
H4a
3/65
5/07
(
(
H4
4/73
5/49

(
1C
5
6/31

(
b2
6/22
6/24

(
مات Tkch
4/73
5/49

(
مات TSD
6/37
6/52

(
مات TLD
5/96
6/56

(
مات TLch
4/54
6/14

(
سفيد TSD
6/24
6/12


نمدي TLY
4/85
5/77


خامه اي TShs21
4/56
6/14

(
سفيد Thch
5/33
6/17

(
سفيد Tlch
6/49
6/50

(
مات Tlch1
6/34
6/46

(
مات Tlch2
6/43
6/56

(
مات Tlch3
4/83
5/80


سفيد TLD
5/01
6/14

(
TLD1
5/70
6

(
TLD2
5/16
6/28

(
TLD3
5/78
6/04

(
7-1
6/16
6/27

(
11-3
4/62
5/80


12-1
5/13
5/75


8-1
5/58
6/01

(
7-4
5/58
5/97


11-1-1
5/63
5/97

(
5-2
6/39
5/45
(
(
22a
4/04
5/64
(
(
9b1
4/17
6/17


22c
4/60
5/92


2-1
4/71
5/49
(
(
12b
5/68
5/95

(
11-1
4/02
5/81
(
(
22b
3/83
5/65

(
1b
5/74
5/97


11-2
5/88
5/90


کوکسي 10b1
4/95
5/95


باسيل 10b1
3/69
5/47
(
(
9a
3/75
5/42


2a
6/48
6/56

(
ASRV-1
5/40
5/65

(
ASR4
6/48
6/56

(
ASR7-1
3/57
5/75
(
(
10C
6/12
6/38
(
(
ASR1-2
5/11
5/83

(
ASR8-1
6/18
6//46
(
(
ASRS
6/47
6/48

(
AS10
6/43
6/54

(
AS10Z
6/36
6/51


ASR3
5/46
6/27
(
(
ASR1-1
6/30
6/35

(
ASR1
6/41
6/51

(
3-1
3/57
6/33

(
9b2
(( ) نشاندهنده ي مشاهده ي پلاک بااستفاده از روش ذکر شده، (- ) نشاندهنده ي عدم مشاهده پلاک
با توجه به جدول 4-1 که نشاندهنده ي وجود فاژهاي لاکتوباسيل است مي توان ديد که از 65 سويه ي لاکتوباسيلوس با استفاده از روش دولايه اي پلاک 50 سويه، با القاء سويه ها توسط پرتويUV 10 سويه و با استفاده از آزمون Heap and Lawerence 34 سويه داراي فاژ هستند (لازم به ذکر است که PH اوليه شير 56/6 مي باشد). همانطور که در اين جدول مشاهده مي شود با القاء سويه ها توسط ميتومايسين C تمام سويه هايي که داراي فاژ هستند با توليد پلاک قابل تشخيص هستند و تعداد کمي از سويه هاي داراي فاژ توسط القاء با نمايان شده اند و با القاء توسط حرارت در روش Heap and Lawerence 34 نمونه داراي فاژ هستند چون حرارت يک شوک ضعيف براي القاء فاژ مي باشد و اين امکان وجود دارد که تمام فاژها القاء نشوند.
4-1- نمودار نتايج مقايسه ي 3 روش مختلف براي جداسازي فاژ

4-2-2- نتايج مشترک جداسازي فاژ در روش القاء UVو ميتومايسينC
همانطور که در جدول 4-1 نشان داده شده است 10 سويه مشترک هستند که از هر دو روش القاء با ميتومايسين (روش دو لايه اي پلاک ) و القاء با UV جداسازي شده اند، که حدود 38/15 % مي باشد.
4-2-3- نتايج مشترک جداسازي فاژ در روش القاء با ميتومايسين C (روش دو لايه اي پلاک) و Heap and Lawerence
طبق جدول 4-1 سويه هاي مشترکي که از روش دو لايه اي پلاک و هيپ و لورنس جدا سازي شده 32 سويه 76/50% مي باشد. اشتراک اين دو روش از ساير روش ها بيشتر مي باشد.
4-2-4- نتايج مشترک جداسازي فاژ در روش القاء با UV و Heap and Lawerence
سويه هاي مشترکي که از روش القاء با UV و هيپ و لورنس جداسازي شده است 4 فاژ (15/6 %) مي باشد.
4-3- نتايج حساسيت و مقاومت آنتي بيوتيکي لاکتوباسيل ها
قطر هاله عدم رشد و مقايسه ي الگوي حساسيت آنتي بيوتيکي لاکتوباسيل ها در جدول 4-2 نشان داده شده است.

آنتي بيوتيک
ME
C
SXT
K
NA
OFX
S
AM
V
P
CC
CP
TE
FM
GM
CF
CTX
E
OX
CRO
TOB
سويه ها

5-2
68/20 S
20/28
S
0
R
0
R
0
R
0
R
0
R
97/37
S
20/18
S
30/21
I
07/9
R
84/13
I
49/32
S
32/27
S
0
R
75/28
S
69/26
S
0
R
18/22
S
26
S
0
R
22a
45/16
R
31/26
S
44/24
S
0
R
0
R
0
R
72/14
R
80/30
S
0
R
88/18
R
44/24
S
0
R
13/19
I
10
R
67/10
R
90/22
S
43/24
S
63/17
I
05/14
R
18/20
I
0
R
22c
0
R
49/25
S
13/21
S
0
R
0
R
0
R
66/16
I
25/32
S
0
R
20/14
R
68/20
S
0
R
86/21
S
24/9
R
50/10
R
32/24
S
64/25
S
66/18
I
0
R
99/26
S
.
R
2-1
75/20
S
77/26
S
34/17
I
0
R
0
R
43/12
R
0
R
25/27
S
0
R
39/26
S
45/28
S
73/14
I
01/25
S
0
R
50/12
R
26/19
R
72/23
S
13/23
S
73/16
R
55/21
S
0
R
12b
0
R
25/16
R
56/19
I
0
R
0
R
63/9
R
0
R
41/27
S
76/16
R
94/24
S
29/10
R
91/15
I
82/26
S
45/18
I
17/8
R
59/19
R
01/19
I
9
R
0
R
31/23
S
0
R
11-1
0
R
13/23
S
0
R
0
R
0
R
99/8
R
0
R
99/24
S
57/16
R
86/25
S
0
R
23/15
I
27/27
S
01/22
S
0
R
49/21
S
25
S
78/11
R
0
R
39/24
S
0
R
9b1
90/14
S
80/18
R
0
R
0
R
0
R
69 / 9 R
0
R
32
S
94/21
S
47/37
S
54/13 R
0
R
52/29
S
52/20
S
33/14
R
56/23
S
0
R
0
R
0
R
23
S
0
R
1b
0
R
57/29
S
0
R
0
R
21/18
I
0
R
06/22
S
0
R
30/26
S
64/61
S
0
R
0
R
71/27
S
37/29
S
67/14
R
0
R
0
R
81/30
S
0
R
18/14
I
0
R
11-2
05/29
S
04/30
S
0
R
0
R
0
R
0
R
0
R
81/46
S
29/25
S
20/33
S
45/14
R
98/14
I
18/35
S
94/23
S
0
R
41/25
S
41/25
S
64/12
I
62/32
S
47/32
S
0
R
10b1
35/36
S
06/35
S
41/18
I
0
R
0
R
0
R
0
R
04/43
S
23
S
32/33
S
33/13
R
78/15
I
69/36
S
04/23
S
0
R
71/30
S
71/30
S
15/11
R
47/25
S
0
R
0
R
9a
92/31
S
56/29
S
0
R
0
R
0
R
0
R
29/17
I
37/39
S
04/38
S
31/33
S
03/19
S
0
R
56/27
S
94/31
S
83/13
R
42/12
R
42/12
R
61/28
S
46/28
S
54/33
S
0
R
9b2
94/27
S
37/36
S
0
R
0
R
0
R
0
R
0
R
93/29
S
11/28
S
17/28
S
52/20
S
0
R
13/32
S
63/36
S
66/18
S
30
S
25
S
47/20
I
18
R
63/23 S
0
R
10d2
78/45
S
69/41
S
0
R
0
R
0
R
0
R
34/35
66/55
S
73/37
S
84/40
S
74/23
S
0
R
25/39
S
26/57
S
45/28
S
43/33
S
79/49
S
46/40
I
72/35
S
22/50
S
0
R
5b
53/34
S
18/31
S
0
R
0
R
0
R
0
R
48/20
S
70/39
S
40/27
S
29/38
S
66/24
S
0
R
19/35
S
68/35
S
68/35
S
42/28
S
77/38
S
77/38
S

77/13
R
38/24
S
0
R
5e
31/36
s
65/27
S
0
R
0
R
0
R
0
R
59/15
I
23/29
S
54/22
S
61/33
S
33/20
S
0
R
18/29
S
52/30
S
11
R
75/19
R
47/25
S
82/25
S
61/23
S
19/18
I
0
R
6a
62/16
R
21
R
0
R
0
R
0
R
93/11
R
93/10
R
66/14
S
0
R
84/14
R
13/23
S
06/18
I
83/24
S
05/25
S
15/11
R
20/15
R
82/17
I
51/23
S
30/18
S
35/13
I
0
R
7c
23/32
S
99/33
S
0
R
0
R
0
R
0
R
45/19
S
18/37
S
77/31
S
80/32
S
93/32
S
0
R
69/36
S
16/36
S
23/19
S
65/22
S
12/35
S
43/37
S
99/19
S
10/23
S
14/12
R
12c
35/44
S
97/27
S
0
R
14/19
S
0
R
0
R
77/18
S
17/33
S
30/24
S
44/40
S
07/30
S
0
R
52/32
S
13/21
S
89/16
R
36/27
S
06/28
S
52/30
S
07/34
S
22/31
S
92/13
R
10d1
54/31
S
54/39
S
0
R
07/11
I
0
R
0
R
07/24
S
85/32
S
01/28
S
89/35
S
13/24
S
0
R
88/34
S
04/39
S
26/17
S
09/18
R
40/25
S
56/34
S
08/12
R
40/25
S
49/13
R
B2
10/31
S
27/31
S
0
R
0
R
0
R
0
R
97/17
I
47/38
S
35/39
S
01/32
S
02/32
S
0
R
22/32
S
88/36
S
26/18
S
49/22
S
86/24
S
93/38
S
62/10
R
91/19
I
09/12
R
1c
71/53
S
12/35
S
0
R
0
R
0
R
0
R
45/20
S
03/43
S
20/29
S
95/50
S
79/26
S
0
R
46/40
S
38/43
S
47/16
R
38/29
S
42/25
S
04/37
S
61/23
S
16/33
S
0
R
G8
83/46
S
85/34
S
0
R
0
R
0
R
0
R
50/18
S
49/34
S
82/26
S
48/43
S
82/23
S
0
R
36/36
S
94/36
S
46/13
R
64/34
S
37/39
S
77/29
S
83/29
S
07/30

0
R
H4
06/35
S
24/31
S
0
R
0
R
0
R
0
R
82/21
S
05/28
S
03/25
S
19/32
S
80/19
S
0
R
81/30
S
34
S
82/14
R
40/17
S
85/25
S
73/31
S
0
R
0
R
0
R
H4a
57/21
S
14/30
S
22/12
I
59/11
I
0
R
0
R
06/24
S
56/40
S
73/28
S
53/31
S
85/24
S
0
R
42/35
S
61/34
S
32/14
R
14/25
S
70/39
S
32
S
19/13
R
72/34

14/12
R
12D
50/10
R
75/20
S
22/21
I
0
R
0
R
0
R
0
R
95/24
S
0
R
85/13
R
95/24
S
0
R
36/17
R
0
R
0
R
19
R
0
R
57/17
I
0
R
66/16

0
R
2b
11/43
S
27/31
S
0
R
0
R
0
R
0
R
09/18
S

89/31
S
79/23
S
51/40
S
82/20
S
0
R
60/28
S
55/29
S
28/13
R
48/28
S
99/27
S
76/26
S
76/24
S

61/19

0
R
6a
68/26
S
44/25
S
0
R
0
R
0
R
80/14
R
65/11
R
28/25
S
0
R
13/28
S
46/23
S
10/15
I
58/24
S
25/24
S
63/11
R
95/23
S
44/23
S
51/22
S
28/16
R
07/19

0
R
6b
32/29
S
95/28
S
0
R
0
R
0
R
0
R
0
R
52/33
S
0
R
92/28
S
04/33
S
0
R
95/24
S
96/25
S
07/12
R
34/31
S
60/19
I
54/25
S
60/15
R
67/18

0
R
TKCH
مات
68/14
R
86/25
S
11/25
S
0
R
0
R
0
R
0
R
42/20
S
0
R
35/20
R
0
R
0
R
56/18
I
39/23
S
41/13
R
79/16
R
07/27
S
73/22
S
0
R
12/26

08/11
R
TSD
مات
0
R
35/27
S
0
R
0
R
0
R
0
R
0
R
42/30
S
0
R
63/25
S
54/36
S
0
R
67/16
R
28/23
S
92/22
R
36/25
S
32/25
S
16/32
S
0
R
12/20
I
70/20
I
TLD
مات
0
R

99/26
S
68/25
S
0
R
0
R
0
R
0
R
47/24
S
0
R
88/16
R
0
R
0
R
77/19
I
47/19
I
43/12
R
51/18
R
03/22
S
73/21
S
0
R
35/21
S
0


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *