نمودار۴-۹- اولویت فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل دانشکده‌ها در بعدمالی
– اعداد درون جدول(۴-۱۱) بیانگر این هستند که از نظر خبرگان در بعد مالی، دانشکدههای علوم انسانی اولویت را به خلق دانش (۰٫۲۴۲) داده‌اند و ذخیره دانش(۰٫۰۷) هم کم‌ترین توجه را دارند. در دانشکدههای علوم پایه، فرآیند درونیسازی (۰٫۲۳۹)، خلق (۰٫۲۲۸) و بهکارگیری دانش(۰٫۲۰۸) بیشترین اهمیت را دارد. دانشکدههای علوم مهندسی به فرآیند خلق (۰٫۳۱۹) و درونیسازی دانش (۰٫۲۶۲) برتری دارند و دو فرآیند ذخیره دانش (۰٫۱۰۵) و تسهیم دانش(۰٫۱۰۴) ارجحیت یکسان دارند.
۴-۳-۳- گام سوم: محاسبه اثربخشی مدیریت دانش
پس از محاسبهی بردارهای اوزان طی گامهای قبلی، در این گام به منظور محاسبهی اوزان نسبی فرآیندها و دانشکدهها تحت کنترل هر یک از شاخصهای اثربخشی، اقدام به تشکیل سوپر ماتریس نهایی طی مراحل زیر شده است:
مرحله ۱) تشکیل سوپر ماتریس اولیه: در این مرحله بردارهای الویت که در گامهای قبل محاسبه شدهاند در مکانهای مناسبی در سوپرماتریس اولیه جایگذاری شدهاند. این بردارها از مرحله اول تا چهارم هر بُعد وارد این سوپر ماتریس میشوند.
مرحله ۲) محاسبه سوپر ماتریس موزون (تصادفی): در واقع این ماتریس از نرمال سازی سوپر ماتریس اولیه بدست میآید. سوپرماتریس وزنی که به وسیله وزن دهی خوشهها و هنجار سازی آن از سوپرماتریس بی وزن به دست میآید. چون در این مدل بین خوشهها هیچ مقایسهای انجام نشده و در واقع خوشهها وزنی نداشتهاند، لذا سوپرماتریس وزنی و بی وزن مشابه هم هستند.
مرحله ۳) محاسبه سوپر ماتریس نهایی: در این گام، چهار سوپر ماتریس تشکیل شده است که مربوط به چهار شاخص اثربخشی مدیریت دانش می‌باشد در واقع در این قسمت اولویت فرآیندها در هر یک از ابعاد به دانشکدهها محاسبه میشود. در ادامه سوپر ماتریسهای اولیه و نهایی هر یک از شاخصهای اثربخشی مدیریت دانش آمده است جداول(۴-۱۲) تا (۴-۱۹). سوپر ماتریسهای اولیه ابعاد مشتری و مالی در توان ۷ و ابعاد نوآوریو یادگیری و فرآیند های داخلی در توان ۵ به همگرایی رسیدند.
در ضمن اعداد بدست آمده در سوپر ماتریسهای نهایی برای محاسبه وزن کلی شاخصهای هر یک از دانشکدهها در جدول (۴-۲۰) به عنوان (Bkj) وارد میشوند. نتایج این جدول اولویت نسبی فرآیندهای چرخه دانش برای دانشکدهها را به صورت (۰٫۰۱۵۴۰۶،۰٫۰۳۵۶۳۴،۰٫۰۵۱۷۴۷،۰٫۱۷۵۵۶۵،۰٫۰۸۶۶۴۸) و نمره دانشکدهها در فرآیندها را به صورت ۰٫۱۹۳۴۶۲،۰٫۱۶۶۵۹۰و۰٫۱۳۹۹۴۸ نشان میدهد.
جدول(۴-۱۲) سوپر ماتریس اولیه در بعد مشتری

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

Cluster Nodes Labels Goal BSC Knowledge Cycle   Alternatives
CP FP I&LP IBP KC KA KS KU KI HS BS ES
Goal ۰ ۰