۰٫۱۳۴

نرخ ناسازگاری

۰٫۰۳

۰٫۰۱

۰٫۰۰۷

۰٫۰۱

نمودار۴-۱- درجه اهمیت فرآیندهای چرخه دانش تحت کنترل ابعاد کارت امتیازی متوازن
-با توجه به اعداد جدول(۴-۳) میتوان گفت از نظر خبرگان در بعد مشتری، مهم‌ترین فرآیند چرخه دانش، درونیسازی با وزن(۰٫۰۳۱۶) و بکارگیری دانش(۳۰۵٫۰) بوده و فرآیندهای خلق(۱۵۴٫۰) ،تسهیم (۱۵۲٫۰) و ذخیره دانش(۰۷٫۰) به ترتیب در اولویت های بعدی قرار دارند. در بعد فرآیندهای داخلی هم بهکارگیری(۴۲۲٫۰) و درونیسازی دانش (۲۲۹٫۰) مهم‌ترین فرآیندها هستند و فرآیندهای تسهیم(۱۵۷٫۰)، خلق (۱۳۳٫۰) و ذخیره دانش(۰۵۷٫۰) از اهمیت کمتری برخوردارند. در بعد نوآوری و یادگیری مهم‌ترین فرآیند بهکارگیری(۴۱۳٫۰) و خلق دانش(۲۴۵٫۰) بوده و درونی‌سازی(۱۵٫۰)، تسهیم(۱۳۵٫۰) و ذخیره دانش(۰۵۵٫۰) به ترتیب اهمیت کمتری دارند. در نهایت برای بعد مالی هم الویت فرآیندها به ترتیب بهکارگیری(۳۴۹٫۰)، خلق(۲۴۸٫۰)، تسهیم(۱۸۴٫۰)، درونیسازی (۱۳۴٫۰)و ذخیره دانش(۰۸۲٫۰ ) است.
مرحله سوممقایسات زوجی دانشکدهها: پنج ماتریس مقایسه زوجی در این سطح از روابط وجود دارد که بردارهای الویت آن‌ها به عنوان (Sikj) وارد جدول (۴-۲۰) می‌شوند. جدول(۴-۴) و نمودار (۴-۲) اولویت دانشکدهها را تحت کنترل فرآیندهای چرخه دانش در بعد مشتری را نشان میدهد.
جدول (۴-۴) : اولویت دانشکدهها تحت کنترل فرآیندهای چرخه دانش در بعد مشتری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

خلق دانش ذخیره دانش تسهیم دانش به کار گیری دانش درونی سازی دانش
دانشکده‌های علوم انسانی ۰٫۴۹۴ ۰٫۳۸۸ ۰٫۳۶۸ ۰٫۲۳۲ ۰٫۳۲۱
دانشکده‌های علوم پایه ۰٫۳۰۱ ۰٫۲۳۳ ۰٫۴۶۴